План

Розділ І. Теоретичні основи державного регулювання малого і середнього бізнесу.

1.1. Суть та особливості державного регулювання в ринковій економіці.

1.2. Малий і середній бізнес як один із основних елементів економіки

1.3. Проблеми державного регулювання малого і середнього бізнесу в Україні

Розділ ІІ. Дослідження стану державного регулювання малого і середнього бізнесу в ринковій економіці.

2.1. Правове регулювання малого і середнього бізнесу.

2.2. Адміністративне регулювання малого і середнього бізнесу (на прикладі стоматологічної діяльності).

2.3. Податкове регулювання та сприяння розвиткові бізнесу.

Розділ ІІІ. Державна підтримка малого і середнього бізнесу в Україні.

3.1. Досвід зарубіжних країн.

3.2. Державна підтримка малого бізнесу в Україні.

Розділ І. Теоретичні основи державного регулювання малого і середнього бізнесу.

1.1. Суть та особливості державного регулювання в ринковій економіці.

Зростання усуспільнення виробництва веде до зростання втручання держави в економіку. Держава бере на себе забезпечення загальних умов функціонування ринкової економіки: організацію конкуренції, приймає заходи щодо нейтралізації монополістичних дій, проводить антикризові та антиінфляційні заходи.

Найважливішими формами організації економіки є командна та ринкова. Командна економіка ґрунтується на монополії державної власності та централізованому розподілі виробничих ресурсів. Для ринкової економіки характерний механізм ринкового саморегулювання. Він функціонує на засаді взаємодії ринкової ціни, співвідношення попиту і пропозиції, а також конкуренції. Ринок спрямовує ресурси на виробництво тих товарів, які найбільш потрібні суспільству, і примушує підприємства застосовувати найефективніші комбінації використання обмежених ресурсів. Однак механізм ринкового саморегулювання забезпечує ефективний розподіл ресурсів тільки певних ідеальних умовах. Розподіл ресурсів, за яким стан суб’єктів ринку або поліпшується, або не змінюється, називається ефективним (оптимальним) за Парето [5. ст. 21]. Проте в економіці виникають ситуації, коли ринковий механізм не забезпечує оптимального за Парето використання ресурсів. Такі умови й створюють вади ринкового саморегулювання. Вони виникають внаслідок: неспроможності конкуренції, неспроможності ринку забезпечувати людей суспільними товарами, неповноти ринків, недосконалості інформації. Наявність вад ринкового саморегулювання обумовлює необхідність державного регулювання економіки. Міра державного „втручання” в економіку в різних країнах неоднакова. Отже, є всі підстави стверджувати, що сучасна економіка – це змішана економіка, яка функціонує на основі поєднання механізмів ринкового саморегулювання та державного регулювання.

З’ясування ролі держави в економіці є предметом багатьох економічних наук. Державне регулювання економікою (ДРЕ) є складовою процесу відтворення. Об’єктивна необхідність його пояснюється потребою подолання вад ринкового саморегулювання та виконання економічних функцій держави. Держава здійснює свій контроль через механізм регулювання(див. додаток 1).

З цього погляду державне регулювання економіки є чистим суспільним товаром. Попит на ДРЕ формують громадяни, домашні господарства, суб’єкти господарювання, громадські організації. Пропозицію формує держава. Ціною усього чистого суспільного товару є частка видатків державних органів на здійснення регульованих функцій.

Як метод управління економікою ДРЕ можна розглядати з теоретичного і практичного погляду. За теоретичного погляду держави регулювання економіки – це система знань про сутність, закономірності дії та правила застосування типових методів і засобів впливу держави на перебіг соціально-економічного розвитку, спрямованих на досягнення цілей державної економічної політики.

Найагрегованішим об’єктом державного регулювання є економічна система держави, тобто об’єкти державного регулювання економіки і макроекономіки є тими самими.

Об’єктами ДРЕ виступають також: економічні підсистеми (економіка регіонів, галузей, сектори економіки); соціально-економічні процеси (економічні цикли, зайнятість, інфляція, КТП); відносини (кредитні, фінансові); ринки (товарів, послуг, інвестицій).

З практичного погляду ДРЕ – це сфера діяльності держави щодо цілеспрямованого впливу на поведінку суб’єктів господарювання з метою забезпечення пріоритетів державної економічної політики. Вважається, що первинним суб’єктом державного регулювання є людина (громадянин). У демократичному суспільстві громадяни (споживач) висловлює та захищає свої інтереси як виборець за допомогою механізму голосування. Але виборці безпосередньо обирають не напрями соціально-економічної політики або методи та засоби ДРЕ, а лише склад органів державної влади. Отже, суб’єктом державного регулювання економіки стає держава в особі державних органів (президента, парламенту, уряду).

Реалізація суспільно-економічної політики, вибір методів і засобів ДРЕ залежать від діяльності держави з урахуванням вад держави.

Вади держави – це її нездатність забезпечити ефективний вплив на розподіл обмежених ресурсів і невідповідність політики розподілу обмежених ресурсів поширеним у суспільстві уявленням про справедливість [5. с.25]. Виділяють чотири групи факторів, які негативно впливають на обґрунтування та реалізацію державних управлінських рішень у сфері ДРЕ. Це:

– обмеженість інформації;

– неспроможність держави повністю контролювати реакцію контрагентів на її дії. Втручання держави в економіку може спричинити негативні побічні наслідки;

– недосконалість політичного процесу. Під впливом виборців, груп спеціальних інтересів, політичних маніпуляцій державні органи здатні застосувати неадекватні методи регулювання і тим самим проводити неефективну політику;

– обмеженість контролю над державним апаратом. Особливості становища й поведінки бюрократії здатні посилювати неефективність функціонування економіки, зокрема призводити до надмірного зростання управлінського апарату та невиправданого збільшення бюджетних витрат.

Для реальної економіки характерні ситуації, коли одночасно мають місце й вади ринку, й вади державного втручання. Проте послабити вплив одних вад найчастіше можна лише посилюванням впливу інших.

Теорія державного регулювання економіки проголошує необхідність системного підходу до вибору засобів і методів впливу держави на суб’єктів економічних відносин.

Методи ДРЕ класифікуються за двома ознаками: за формами впливу та за засобами впливу (таб. 1.1)

Класифікація методів ДРЕ Таблиця 1.1

Методи ДРЕ
за формами впливу
прямі непрямі правові адміністративні економічні пропагандистські

Методи прямого впливу безпосередньо діють на функціонування суб’єктів ринку. Такий безпосередній вплив здійснюється за допомогою інструментів адміністративно-правового характеру, які регламентують діяльність суб’єктів господарювання, та економічних інструментів прямого впливу. Основними інструментами прямого державного регулювання є: нормативно-правові акти, директивні заходи макроекономічних планів і цільових комплексних програм, державні замовлення, нормативи, ліцензії, квоти.

Методи непрямого регулювання – це методи, які регламентують поведінку суб’єктів ринку не прямо, а опосередковано, через створення певного економічного середовища, яке змушує їх діяти у потрібному державі напрямку. До методів непрямого регулювання належать інструменти фіскального, бюджетного, грошово-інвестиційного, адміністративного, інноваційного та інших напрямів економічної політики, а також методи морального переконування.

При цьому доцільно враховувати стадіяльність перехідного періоду – проходження в змішаному, послідовно-паралельному порядку етапів ринкових перетворень (див. таб. 1.2).

Особливості державного регулювання підприємництва Таблиця 1.2

Етапи ринкових перетворень
Етап трансформаційного спаду Етап структурних зрушень
Характеризується розгортанням кризових явищ, втратою традиційних важелів управління економі-кою, нерозвиненістю ринкової інфраст-руктури, недостатністю конкуренції, переважанням моно-полістичних тенденцій і, зрештою, поступовою появою ознак ринку Відбувається створення конкурентно-ринкового середовища, Виділяються пріоритетні сфери і галузі народного господарства, взаємодія яких з найслабкішими під-розділами економіки втягує останні у виробництво конкурентноспроможної продукції. На цьому етапі у держави з’являються об’єктивні передумови для формування політики підтримки та розвитку підприємництва на засадах стимулювання суспільно-значущих напрямків діяльності підприємницьких структур.

Для першого етапу характерним є втручання держави у розвиток підприємництва не на базі органічного поєднання ринкового і державного регулювання, а переважно на основі використання змішаних, перехідних управлінських структур. Використання макроекономічних чинників носить послідовний характер, переважають методи прямого, позаекономічного регулювання, що пояснюється намаганням зберегти весь наявний потенціал, без урахування його структуризації відповідно до ринкових потреб. І тільки на другому етапі відбувається поступове зростання ролі опосередкованих методів ефективного використання підприємницького, інноваційного потенціалу.

Отже, державне регулювання має на меті:

1.запобігання зростанню цін;

2.стимулювання або стримування виробництва певних товарів;

3.вилучення додаткових коштів для державного бюджету;

4.запобігання значній диференціації доходів.

Сучасний механізм регулювання підприємницької діяльності базується на використанні певних принципів:

По-перше – ефективність дії механізму регулювання має сприяти зростанню добробуту населення, вирішення на цій основі соціальних питань і не бути дорогим для держави.

По-друге – справедливість. Воно має сприяти забезпеченню рівноправності усіх без винятку суб’єктів підприємницької діяльності.

По-третє – простота – правові акти мають бути зрозумілими за змістом, легкими у виконанні [6. ст.88].

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Безкоштовна робота

Закрити

Державне регулювання малого і середнього бізнесу в ринковій економіці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.