Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Зміст
ВСТУП
1 УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Склад та джерела утворення доходів підприємства
1.2 Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД
1.3 Чинники, які визначають розмір доходів підприємства. Цінова політика підприємства та механізм її формування
1.4 Стратегія управління доходами торгівельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
1.5 Удосконалення управління доходами та його вплив на конкурентоспроможність підприємства – суб’єкта ЗЕД
2 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1 Основні положення господарської ситуації
2.2 Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.3 Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на малому підприємстві в 2005 році щокварталу і за рік в натуральних одиницях вимірювання і у вартісному виразі. Визначення чистого доходу від реалізації в 2005році.
2.4 Визначення залишкової вартості основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства у розрізі груп
2.5 Нарахування амортизації по основних засобах першої, другої та четвертої груп рівномірним методом у 2005 році і у наступних роках
2.6.Нарахування амортизації по основних засобах третьої групи методом прискореної амортизації у 2005 році і у наступних роках
2.7 Визначення показників стану основних фондів на початок і на кінець 2005 р.
2.8 Визначенні показників ефективності використання основних засобів
2.9 Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу. Розробка балансів робочого часу у розрахунку на одного працівника в поквартальному розрізі
2.10 Формування бюджету поточних затрат підприємства на 2005 рік за економічними елементами затрат
2.11 Управління прибутком і рентабельністю на підприємстві
2.12 Обґрунтування економічної доцільності здійснення зовнішньоекономічної діяльності
2.12.1 Зміст додаткової господарської ситуації
ВИСНОВОК
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Висновок

Оскільки розмір торговельних надбавок справляє суттєвий вплив на роздрібні ціни реалізації товарів, одним з інструментів державного регулювання споживчого ринку може бути державне регулювання їх рівня.

Необхідність у введенні державного регулювання (як інструмент стримування зростання загального рівня цін) обумовлюється вимогою підтримання необхідних макроекономічних пропорцій (між споживанням та накопиченням, нормою прибутку в сфері виробництва та обігу абощо).

Державне регулювання може носити всеохоплюючий характер (тобто розповсюджуватися на всі товарні групи) або вводитися ло­кально (на найбільш соціальне значущі групи товарів).

Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебіль­шого визначається обсягом доходу, який отримується. Так від його розміру залежать можливості підприємства щодо оплати праці і формування чисельності та складу робітників, податкова політика, мож­ливості розвитку матеріально-технічної бази та фінансування відтворювальних процесів, виплати дивідендів, ввести переговори і укладати контракти з іншими зарубіжними підприємствами, тобто займатися ЗЕД.

З іншого боку, обсяг доходів є джерелом покриття поточних ви­трат і утворення прибутку, водночас він залежить від економічної стратегії підприємства і його цільової функції - прибутку. Цільовий рівень рентабельності визначає політику підприємства у формуванні розміру надбавки до покупної ціни товару щодо управління закупів­лею і реалізацією товарів.

Відповідно, основними резервами зростання доходів є:

Зниження ціни закупівлі товарів.

Підвищення ціни реалізації товарів на зовнішньому ринку.

Зростання обсягів реалізації товарів підприємства ЗЕД

Управління доходами, як і іншими економічними показниками, передбачає:

1.створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень;

2.проведення аналізу обсягу та складу отриманих доходів; чин­ників, які визначають їх розмір та рівень; ступеня достатності отри­мання доходів для забезпечення самофінансування розвитку підпри­ємства;

3.формування політики отримання доходів та вибір інструментів та важелів її реалізації;

4.розробка прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами діяльності та їх експертиза щодо можливості реалізації;

5.формування оптимального варіанту плану доходів підприємства.

Аналіз доходів підприємства передбачає проведення такої аналітичної роботи (рис. 8):

Рис. 8 - Послідовність проведення аналізу доходів підприємства


Перелік посилань

1.Берзинь И.З. Зкономика фирмы. - М.: Институт международного права й зкономики, 1997. - 253 с.

2.Бляхман Л.С. Зкономика фирмы. - СП.: Изд-во Михайлова В А1999.-278с.

3.БусыгинА.В. Предпринимательство. - М.: Дело, 1999. - 639 с.

4.Газета "Все для бухгалтера в торгівлі"

5.Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ2000. - 526с.

6.Економіка підприємства, Підручник/ За заг ред. С.Ф. По кропивного. – Вид. 2-е, переробка та доп. – К.: КНЕУ, 2001.

7.Економічна енциклопедія: У Зх т. / Редкол.; С.В. Мочерний (відп. ред.) та ш. ~ К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - Т. 2. - 848 с.

8.Журнал "Маркетинг"

9.Журнал „Маркетинг і реклама”

10.Журнал „Економіка України”

11.Зкономика предприятия: Учебник / Под ред. О.И. Волкова. - М.:ИНФРА-М, 1997. - 416 с.

12.Иваницкий В. И. Экономика торговли- К.: "Вища школа" 1985р.

13.Касьяненко В.О., КоноплінаЮ.С.// Економіка України. -2001 -№6 - С.82-84.

14.Конспект лекцій на основі навчального посібника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА_Мельник, Карінцева (Лист № 14/18.2-107 від 17.01.2002)

15.Конспект лекцій.

16.Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. – М.: Русская деловая литература, 1998. - 767 с.

17.Ліготенко Л.О., Чумак І.М. Управління товарним забезпеченням обороту торгівельного підприємства: Навч. Посібник. – К.: КДТЕУ, 1998.-78с.

18.Лобовиков Ю.В., Пятыгина Н.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика, 1983. – 286с.

19.Мазаракі А.А. та ін. Економіка торгівельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. Н.М. ушакової).-К.: Хрещатик, 1999.- 800 с.

20.Мельник Л.Г. Зкономика развития. - Суми: Университетская кни­га, 2000.-450с.

21.Ожегов С.И. Словарь русского язьїка. - М.: Русский язьік, 1981. -816 с.

22.Политехнический словарь / Редкол.: А.Ю. Ильшинский (гл. ред.) й др. - 3-є изд. - М.: Большая Российская знциклопедия, 1998. - 656 с.

23.Речмен Дж. Мальш бизнес: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Изд-во «Рес-публика», 1995. - Т. 1. - 431 с.

24.Сайти Всесвітньої глобальної мережі – INTERNET.

25.Сизоненко В. Підприємництво. - К.: Вікар, 1999.- 435 с.

26.Торговое дело Учебник М.:, ИНФА-М 2001г.

27.Торговое дело: экономика и организация: Учебник/ Под общ. ред. Л. А. Брагина и Т. П. Данько .- М.:ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

28.Ушакова Н. М., Ліготенко Л. О. Фінанси підприємства: опорний конспект лекцій.- К.: КДТЕУ, 1998.-120 с.

29.Экономика и организация деятельности торгового предприятия. Учебник М.:, ИНФА-М 2001г.

30.Экономика торгового предприятия: Учебник для вузов/ Рук. Авт. Кол. А. Гребнев .- М.: Экономика, 1996.- 238 с.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Безкоштовна робота

Закрити

Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.