Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Зміст
ВСТУП
1 УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Склад та джерела утворення доходів підприємства
1.2 Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД
1.3 Чинники, які визначають розмір доходів підприємства. Цінова політика підприємства та механізм її формування
1.4 Стратегія управління доходами торгівельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
1.5 Удосконалення управління доходами та його вплив на конкурентоспроможність підприємства – суб’єкта ЗЕД
2 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1 Основні положення господарської ситуації
2.2 Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.3 Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на малому підприємстві в 2005 році щокварталу і за рік в натуральних одиницях вимірювання і у вартісному виразі. Визначення чистого доходу від реалізації в 2005році.
2.4 Визначення залишкової вартості основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства у розрізі груп
2.5 Нарахування амортизації по основних засобах першої, другої та четвертої груп рівномірним методом у 2005 році і у наступних роках
2.6.Нарахування амортизації по основних засобах третьої групи методом прискореної амортизації у 2005 році і у наступних роках
2.7 Визначення показників стану основних фондів на початок і на кінець 2005 р.
2.8 Визначенні показників ефективності використання основних засобів
2.9 Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу. Розробка балансів робочого часу у розрахунку на одного працівника в поквартальному розрізі
2.10 Формування бюджету поточних затрат підприємства на 2005 рік за економічними елементами затрат
2.11 Управління прибутком і рентабельністю на підприємстві
2.12 Обґрунтування економічної доцільності здійснення зовнішньоекономічної діяльності
2.12.1 Зміст додаткової господарської ситуації
ВИСНОВОК
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

2 Методика виконання розрахунково-практичного розділу курсової роботи

2.1 Основні положення господарської ситуації

Мале підприємство „Омега" в 2005 році розпочало свою діяльність і виробляло продукцію двох видів: виду А і виду Б. Прямі затрати на виробництво продукції виду А складали 207 на одиницю продукції. Прямі затрати на виробництво продукції виду Б складали 117 гривень на одиницю продукції. У 2005 році підприємство виробило 1070 одиниць продукції виду А та 1207 одиниць продукції виду Б. Прибуток в ціні одиниці продукції складав: по продукції виду А - 27 % від повної комерційної собівартості продукції, по продукції виду Б - 20 % від повної комерційної собівартості продукції. Обсяги продукції в натуральних одиницях вимірюється по продукції виду А та продукції виду Б в штуках.

Виробництво в 2005 році здійснювалося рівномірно, і щокварталу обсяг виробництва у натуральних одиницях вимірювання по кожному виду продукції складав 25% від річного обсягу виробництва відповідного виду продукції.

Непрямі затрати підприємства в 2005 році складали 207000 грн., причому щокварталу по кожному виду продукції вони складали 25% від загальної річної суми непрямих затрат.

Первісна вартість активів підприємства складала станом на початок 2005 року 307000 грн.

У складі активів підприємства є основні фонди операційної діяльності, нематеріальні активи і оборотні активи.

В структурі активів підприємства виходячи з їх первісної вартості станом на початок 2005 року 40% складають основні засоби, 5% - нематеріальні активи, 35% - матеріальна частина оборотних активів, решта - фінансова частина оборотних активів. Протягом 2005 року відбувався рух основних засобів, а саме: з 01 березня 2005 року — в експлуатацію введено основних засобів на суму 907 гривень, а з 01 вересня 2005 року вибуло основних засобів на суму 607 гривень. Руху нематеріальних активів не було, тобто нематеріальні активи не ставилися на баланс підприємства і не списувалися з балансу.

Амортизація першої, другої і четвертої груп основних фондів нараховується рівномірним методом. Амортизація третьої групи основних фондів нараховується, методом прискореної амортизації (метод зменшуваного залишку та кумулятивний метод). Річні норми амортизаційних відрахувань складають: по першій групі - 5%, по другій групі - 25%, по третій групі - 15%. Питома вага першої групи основних фондів операційної діяльності - 20% від загальної вартості основних фондів, другої, групи - 30%, третьої групи - 50%. Термін корисного використання основних фондів 5 років.

Облікова чисельність персоналу складала: з 01 січня по 20 травня 2005 року - 27 осіб. 21 травня на підприємство було прийнято 6 осіб, а 6 вересня 2005 року звільнилося з підприємства за власним бажання 4 особи. До кінця року руху робочої сили не відбувалося.

Структура повної комерційної собівартості, продукції характеризується у 2005 року такими показниками:

- питома вага матеріальних затрат - 50% від загальної річної суми затрат на виробництво і реалізацію продукції;

- питома вага витрат на оплату праці - 20% від загальної річної суми затрат на виробництво і реалізацію продукції;

- відрахування на соціальні заходи здійснюються за наступними процентними ставками (у відсотках від витрат на оплату праці): пенсійний фонд - 32%, фонд сприяння зайнятості населення – 2,5%, відрахування на державне соціальне страхування - 2,5 %, відрахування на соціальне страхування від нещасних випадків - 1%;

Інші витрати на виробництво визначаються за залишковим методом.

Крім доходів від основної операційної діяльності, підприємство у 2005 році одержало наступні види доходів:

а) дохід від продажу основних фондів 607 грн.;

б) прибуток від участі у спільних підприємствах 18070 грн.;

в) дохід від здачі виробничих площ в оперативну оренду 7070 грн.;

г) штрафні санкції від партнерів за порушення договірної дисципліни 3070 грн. Питома вага у повній комерційній собівартості продукції адміністративних витрат 7,5 %, витрат на збут - 8 %. Ставка податку на прибуток від звичайної діяльності - 30%


2.2 Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б

Виконаємо такі допоміжні розрахунки:

а) Визначимо прямі затрати по продукції виду А

Де Кр – коефіцієнт розподілу непрямих затрат між продукція ми А і вид Б;

НПЗ – непрямі затрати по підприємству в 2005 році в грн.;

ПЗ – прямі затрати по підприємству в 2005 році в грн..

За допомогою цього коефіцієнта непрямі затрати розподіляються прямо пропорційно прямим затратам.

д) Визначимо непрямі затрати які відносяться до продукції виду А

НПЗА = ПЗА ∙ Кр = 126405,55

е) Визначимо непрямі затрати які відносяться до продукції виду В

НПЗВ = ПЗВ ∙ Кр = 80594,452

ж) Визначимо абсолютну похибку по розподілу непрямих затрат між продукцією виду А і виду В:

НПЗ - (НПЗА+НПЗВ)= 0

з) Визначаємо непрямі затрати у розрахунку на одиницю продукції виду А

Розробляємо калькуляцію ціни одиниці продукції виду А

Таблиця 2.1- Калькуляція ціни одиниці продукції виду А

№п/п Показники Величина в грн./од.
1. Прямі затрати 207
2. Непрямі затрати 118,14
3. Повна (комерційна) собівартість продукту 325,14
4. Прибуток 87,79
5. Оподатковуваний оборот 412,93
6. ПДВ (20%) 82,59
7. Відпускна ціна 495,52

Висновок до таблиці 2.1Таким чином, відпускна ціна по продукції виду А складає: з ПДВ – 495,52грн., без ПДВ – 412,93 грн. за штуку.

Розробляємо калькуляцію ціни одиниці продукції виду В

Таблиця 2.2 Калькуляція ціни одиниці продукції виду В

№п/п Показники Величина в грн./од.
1. Прямі затрати 117
2. Непрямі затрати 66,77
3. Повна (комерційна) собівартість продукту 183,77
4. Прибуток 36,75
5. Оподатковуваний оборот 220,52
6. ПДВ (20%) 44,1
7. Відпускна ціна 264,62

Висновок до таблиці 2.2

Таким чином, відпускна ціна по продукції виду Б складає: з ПДВ – 264,62 грн., без ПДВ – 220,52 грн. за штуку.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Безкоштовна робота

Закрити

Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.