Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Зміст
ВСТУП
1 УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Склад та джерела утворення доходів підприємства
1.2 Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД
1.3 Чинники, які визначають розмір доходів підприємства. Цінова політика підприємства та механізм її формування
1.4 Стратегія управління доходами торгівельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
1.5 Удосконалення управління доходами та його вплив на конкурентоспроможність підприємства – суб’єкта ЗЕД
2 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1 Основні положення господарської ситуації
2.2 Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.3 Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на малому підприємстві в 2005 році щокварталу і за рік в натуральних одиницях вимірювання і у вартісному виразі. Визначення чистого доходу від реалізації в 2005році.
2.4 Визначення залишкової вартості основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства у розрізі груп
2.5 Нарахування амортизації по основних засобах першої, другої та четвертої груп рівномірним методом у 2005 році і у наступних роках
2.6.Нарахування амортизації по основних засобах третьої групи методом прискореної амортизації у 2005 році і у наступних роках
2.7 Визначення показників стану основних фондів на початок і на кінець 2005 р.
2.8 Визначенні показників ефективності використання основних засобів
2.9 Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу. Розробка балансів робочого часу у розрахунку на одного працівника в поквартальному розрізі
2.10 Формування бюджету поточних затрат підприємства на 2005 рік за економічними елементами затрат
2.11 Управління прибутком і рентабельністю на підприємстві
2.12 Обґрунтування економічної доцільності здійснення зовнішньоекономічної діяльності
2.12.1 Зміст додаткової господарської ситуації
ВИСНОВОК
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.5 Удосконалення управління доходами та його вплив на конкурентоспроможність підприємства – суб’єкта ЗЕД

Розробка стратегії управління доходами ПІДПРИЄМСТВА передбачає попереднє дослідження процесу формування доходів, визначення основних тенденцій та закономірностей, виявлення та кількісну оцінку факторів, що обумовлюють обсяг та рівень доходів.

Загальна модель управління доходами підприємства зображена на рис. 7

Рис. 7 - Управління доходами ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз доходів підприємства передбачає проведення такої поетапної аналітичної роботи:

1 етап - аналіз загального обсягу та складу доходів підприємства.

На цьому етапі аналітичної роботи визначається загальний обсяг доходів підприємства, його абсолютна та відносна зміна порівняно з попереднім періодом, аналізується склад доходів, тобто питома вага окремих джерел формування доходів в їх загальному обсязі (від реа­лізації, іншої реалізації, позареалізаційних операцій тощо).

2 етап - аналіз обсягу та джерел формування валового доходу підприємства.

Цей етап аналітичної роботи передбачає вивчення основних дже­рел формування валового доходу (реалізація товарів, дрібний опт, операції з тарою, операції з перемірюванням тканин, платні послуги тощо), обсяг формування доходів від кожного джерела, питому вагу в загальному обсязі доходів.

3 етап - аналіз зміни рівня валового доходу .

На цьому етапі визначається рівень валового доходу та розрахову­ється його зміна порівняно з попереднім періодом.

Об'єктом аналізу може бути також рівень торговельної надбавки в відсотках до ціни закупівлі товарів.

4 етап - оцінка рівня доходності інших видів діяльності підприємства.

На цьому етапі аналітичної роботи розраховуються та аналізують­ся в динаміці відносні показники отримання доходів від інших видів діяльності підприємства: інвестиційної, посередницької, кредитної, орендної тощо.

Рівень доходності інших видів діяльності порівнюється з рівнем валового доходу для визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства, його диверсифікації. Порівняння та оцінка здійснюєть­ся за допомогою розрахунків доходності витрат (співвідношення між сумами доходів та витрат) та доходності активів (обсяг формування доходів на одиницю активів, що використовуються) різних видів дія­льності підприємства.

5 етап. - кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміну обсягу формування валового доходу.

Цей етан дослідження передбачає:

1. Вивчення впливу на обсяг валового доходу таких факторів, як обсяг товарообороту (в фактичних та співставних цінах) та середній рівень доходу шляхом застосування методу ланцюгових підстановок або індексного методу.

2. Кількісну оцінку впливу на середній рівень валового доходу структурних зрушень, а саме: асортиментної структури товарообігу;

складу товарообігу за формою продажу; складу постачальників (каналів отримання товарів) шляхом застосування методу процентних чисел.

Залежність між обсягом та рівнем доходів підприємства та факторами, що їх обумовлюють, може бути встановлена та­кож на базі проведення кореляційно-регресивного аналізу.

На завершення факторного аналізу результати окремих розрахун­ків узагальнюють.

6 етап - оцінка невикористаних можливостей з отримання доходів.

Для виконання цього етапу аналітичної роботи необхідна наяв­ність інформації стосовно ціни продажу окремих видів та різновидно­стей товарів на підприємствах-аналогах та конкурентах, або інформа­ція стосовно цінипридбання по альтернативних каналах товаропостачання.

При наявності означеної інформації розраховуються невикориста­ні можливості зростання доходів підприємства за рахунок удоскона­лення політики товаропостачання (зменшення ціни закупівлі) або ці­новоїполітики(використанняможливостейзбільшенняцін реалізації).

Оцінка невикористаних можливостей з отримання доходів прово­диться вибірково, по товарних групах, що мають для підприємства найбільш вагоме значення.

7 етап - аналіз достатності формування доходів.

Достатність формування доходів оцінюється в цілому по підпри­ємству на основі аналізу напрямків використання отриманих доходів (на сплату податків, покриття постійних та змінних витрат, форму­вання чистого прибутку). Для цього визначаються обсяги, динаміка та питома вага кожного напрямку використання доходів в загальному обсязі їх формування, аналізуються показники доходності витрат та прибутковості доходів.

Оцінка достатності формування доходів дозволяє зробити висно­вок стосовно виконання вимог самоокупності та самофінансування розвитку підприємства.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Безкоштовна робота

Закрити

Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.