Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Зміст
ВСТУП
1 УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Склад та джерела утворення доходів підприємства
1.2 Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД
1.3 Чинники, які визначають розмір доходів підприємства. Цінова політика підприємства та механізм її формування
1.4 Стратегія управління доходами торгівельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
1.5 Удосконалення управління доходами та його вплив на конкурентоспроможність підприємства – суб’єкта ЗЕД
2 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1 Основні положення господарської ситуації
2.2 Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.3 Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на малому підприємстві в 2005 році щокварталу і за рік в натуральних одиницях вимірювання і у вартісному виразі. Визначення чистого доходу від реалізації в 2005році.
2.4 Визначення залишкової вартості основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства у розрізі груп
2.5 Нарахування амортизації по основних засобах першої, другої та четвертої груп рівномірним методом у 2005 році і у наступних роках
2.6.Нарахування амортизації по основних засобах третьої групи методом прискореної амортизації у 2005 році і у наступних роках
2.7 Визначення показників стану основних фондів на початок і на кінець 2005 р.
2.8 Визначенні показників ефективності використання основних засобів
2.9 Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу. Розробка балансів робочого часу у розрахунку на одного працівника в поквартальному розрізі
2.10 Формування бюджету поточних затрат підприємства на 2005 рік за економічними елементами затрат
2.11 Управління прибутком і рентабельністю на підприємстві
2.12 Обґрунтування економічної доцільності здійснення зовнішньоекономічної діяльності
2.12.1 Зміст додаткової господарської ситуації
ВИСНОВОК
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.4 Стратегіяуправління доходами торгівельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки

Управління доходами - це частина економічної стратегії ПІДПРИЄМСТВА.

Управління доходами спрямоване на створення економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат підприємства, покриття змінних витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції, повної й своєчасної сплати всіх видів податків, обов'язкових платежів та забезпечення отримання цільового прибутку.

Досягнення цих умов пов'язане:

- по-перше, з обґрунтуванням цін на товари, які закуповуються;

- по-друге, з раціональністю умов комерційних угод (вибору міс­ця розташування постачальника, умов транспортування та страхуван­ня, характеру розрахунків, валюти та термінів платежу тощо);

- по-третє, з встановленням економічно обґрунтованих цін про­дажу товарів, які стимулюють збільшення попиту (реалізації);

- по-четверте, із скороченням кількості ланок товаропросування, яке дозволяє збільшити розміри доходів за рахунок скорочення кіль­кості посередників;

- по-п'яте, з формуванням оптимального асортименту реалізова­них товарів, які відповідають структурі споживчого попиту та забез­печують отримання необхідного обсягу доходів;

- по-шосте, з диверсифікацією діяльності (асортиментної, регіо­нальної, за видами діяльності), що дозволяє забезпечувати компенса­цію можливих втрат доходу у випадку несприятливих змін на окре­мих товарних, регіональних ринках, чи погіршення можливостей здійснення окремих видів діяльності.

Таким чином, управління доходами підприємства передбачає:

1. Обґрунтування видів діяльності, доцільних для здійснення тор­говим підприємством.

2. Встановлення критеріїв ефективності укладених комерційних угод для закупівлі товарів.

3. Формування гнучкої цінової політики під час закупівлі та про­дажу товарів,

4. Обґрунтоване використання системи цінових знижок, своєчас­ність їх впровадження, що дозволяє забезпечити розширення обсягів реалізації товарів (під час надання знижок покупцям) чи збільшення обсягів доходів (під час уторговування знижок, які надаються поста­чальниками).

5. Встановлення економічно обґрунтованого розміру торговельних надбавок (знижок).

Підприємство може застосовувати єдиний розмір тор­говельної надбавки чи диференціювати його за товарними групами з врахуванням витратомісткості їх реалізації. У цьому разі асортиментна структура обороту справляє суттєвий вплив на обсяги формування доходу.

Управління доходами, як і іншими економічними показниками, передбачає:

- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень;

- проведення аналізу обсягу та складу отриманих доходів; чин­ників, які визначають їх розмір та рівень; ступеня достатності отри­мання доходів для забезпечення самофінансування розвитку підпри­ємства;

- формування політики отримання доходів та вибір інструментів та важелів її реалізації;

- розробка прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами діяльності та їх експертиза щодо можливості реалізації;

- формування оптимального варіанту плану доходів підприємства.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Безкоштовна робота

Закрити

Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.