Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Зміст
ВСТУП
1 УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Склад та джерела утворення доходів підприємства
1.2 Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД
1.3 Чинники, які визначають розмір доходів підприємства. Цінова політика підприємства та механізм її формування
1.4 Стратегія управління доходами торгівельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
1.5 Удосконалення управління доходами та його вплив на конкурентоспроможність підприємства – суб’єкта ЗЕД
2 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1 Основні положення господарської ситуації
2.2 Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.3 Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на малому підприємстві в 2005 році щокварталу і за рік в натуральних одиницях вимірювання і у вартісному виразі. Визначення чистого доходу від реалізації в 2005році.
2.4 Визначення залишкової вартості основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства у розрізі груп
2.5 Нарахування амортизації по основних засобах першої, другої та четвертої груп рівномірним методом у 2005 році і у наступних роках
2.6.Нарахування амортизації по основних засобах третьої групи методом прискореної амортизації у 2005 році і у наступних роках
2.7 Визначення показників стану основних фондів на початок і на кінець 2005 р.
2.8 Визначенні показників ефективності використання основних засобів
2.9 Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу. Розробка балансів робочого часу у розрахунку на одного працівника в поквартальному розрізі
2.10 Формування бюджету поточних затрат підприємства на 2005 рік за економічними елементами затрат
2.11 Управління прибутком і рентабельністю на підприємстві
2.12 Обґрунтування економічної доцільності здійснення зовнішньоекономічної діяльності
2.12.1 Зміст додаткової господарської ситуації
ВИСНОВОК
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.2 Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД

Доходи, які отримує торговельне підприємство, характеризуються абсолютними, структурними та відносними показниками.

Абсолютний розмір доходів відображає загальну суму доходів, що отримані торговельним підприємством в цілому та від окремих видів діяльності в грошовій формі.

Склад доходів характеризується питомою вагою доходів за окре­мими напрямками діяльності у їх загальному обсязі. Цей показник дозволяє визначити найбільш доходні види діяльності підприємства та встановити пріоритети їх подальшого розвитку.

Валовий доход ПІДПРИЄМСТВА від реалізації товарів характеризується сумою та рівнем.

Рівень доходів відображає частку ціни торговельної послуги в ціні товару і розраховується за наступними формулами:

де ВДр, ВДопт, ВДгх - відповідно, обсяг валового доходу роздрібної торгівлі, опту, громадського харчування;

О - роздрібний товарооборот;

ООУР - оптовий оборот з участю у розрахунках;

ВО - валовий оборот підприємства громадського харчування.

У зарубіжній літературі для оцінки рівня торговельного доходу використовується показник „торговельна маржа”, який розрахо­вується як відношення доходів до обороту товарів по закупівельній ціні (Оз):

Доходи від інших видів діяльності підприємства також можна охарактеризувати не тільки абсолютними, й відносними показника­ми. Загальним підходом до їх формування є оцінка обсягу доходу, отриманого від певної діяльності (окремих господарських операцій) на одиницю показника, що оцінює їх обсяг в грошовому чи натураль­ному вимірі.

Наприклад, рівень доходності надання комерційного чи спожив­чого кредиту (РДкр) розраховується за формулою:

де Пк - плата за кредит;

Кк - розмір наданого кредиту.

Рівень доходності інвестиційної діяльності (РДінв) дорівнює:

де ДІ - інвестиційний доход тощо;

І - сума інвестованого капіталу.

Рівень доходності орендних операцій (РДор) або ставка доходу від орендних операцій становить:

де ОП - отримана орендна плата від здачі майна (торговельної площі) в оренду;

ОМгр - майно, яке здають в оренду (в грошовій оцінці);

ТПор - торговельна площа, передана в оренду, кв. м.

Розглядаючи доходи ПІДПРИЄМСТВА в системі по­казників його економічного розвитку, слід підкреслити, що це найважливіший фінансовий показник, який є джерелом покриття поточних витрат, сплати податку на додану вартість та формування прибутку підприємства. Значення отримання доходу у вирішенні перерахованих завдань відображає схема розподілу доходів.

Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебіль­шого визначається обсягом доходу, який отримується. Так від його розміру залежать можливості підприємства щодо оплати праці і формування чисельності та складу робітників, податкова політика, мож­ливості розвитку матеріально-технічної бази та фінансування відтворювальних процесів, виплати дивідендів та інше.

З іншого боку, обсяг доходів є джерелом покриття поточних ви­трат і утворення прибутку, водночас він залежить від економічної стратегії підприємства і його цільової функції - прибутку. Цільовий рівень рентабельності визначає політику підприємства у формуванні розміру надбавки до покупної ціни товару щодо управління закупів­лею і реалізацією товарів.

Рівень валового доходу як економічний показник залежить від об­сягу товарообороту та його структури, кількості ланок товаропросування, форми організації торговельного обслуговування. У той же час рівень валового доходу може бути використаний для оптимізації структури товарообороту, вибору оптимальної схеми товарообороту та інше.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Безкоштовна робота

Закрити

Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.