Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 3

1. Теоретичні засади інфляції як прояв макроекономічної нестабільності 5

2. Аналіз впливу інфляції на діловий цикл (на прикладі України) 15

3. Значення і роль державної політики для стабілізації ділового циклу. 24

Висновки. 39

Список використаної літератури. 41

ВСТУП

Актуальність теми. Важливим індикатором здоров'я економіки є інфляція, яка характеризується загальним підвищенням цін, збільшенням грошей та зниженням їх купівельної спроможності. Інфляція виникає не стихійно, а внаслідок більш швидкого зростання випуску грошей проти виробництва товарів.

Інфляція являє собою складне багатоаспектне явище соціально-економічного характеру, властиве всім країнам: розвиненим, тим, що розвиваються й, звичайно, країнам з перехідною економікою.

Серйозною проблемою інфляція залишається наразі для багатьох країн в усьому світі. Без зниження рівня інфляції неможливо досягти економічного процвітання країни, оскільки інфляція стримує розвиток і банківської системи, і фінансових ринків. Не можна заперечувати, що в Україні за роки реформ були досягнуті значні результати в боротьбі з інфляцією. Проте, навряд чи можна говорити про те, що в Україні вироблений ефективний механізм управління інфляційними процесами. Досвід антиінфляційного регулювання в міжнародному аспекті свідчить про недостатню адекватність монетарних режимів і використовуваних інструментів грошово-кредитного регулювання подолання інфляції. Такі методи впливу досить непогано працюють по всьому світі, проте для України є недостатньо ефективними. Поступове зниження рівня інфляції в останні роки може бути пояснено сприятливою зовнішньоекономічною кон'юнктурою, що дозволила трохи нормалізувати економічну ситуацію.

Як і раніше, актуальним і необхідним залишається завдання побудови такої моделі антиінфляційного регулювання, що дозволить, з одного боку, ефективно управляти грошовою масою, а, з іншого боку - сприяти розвитку виробництва.

Вагомий внесок у вивчення даної теми зробили такі вітчизняні вчені-економісти як О.Білан, О.Береславська, З.Варналій, А.Гальчинський, А.Гриценко, В.Геєць, Н.Гребеник, О.Дзюблюк, Г.Карчева, Т.Ковальчук, С.Кораблін, О.Кузнецов, В.Лагутін, В.Лисицький, І.Лютий, О.Мельник, А.Мороз, О.Петрик, М.Савлук, В.Стельмах, В.Усов, В.Федосов, А.Чухно, О.Шнирков.

Тому з усього вищенаведеного ми бачимо, що тема курсової роботи „Інфляція як проблема високого ділового циклу (показники, види, наслідки)” є досить актуальною і потребує всебічного вивчення.

Об’єктом дослідження є основи та загальні риси інфляції на її вплив на розвиток України.

Предметом дослідження виступає ефективність антиінфляційної політики в Україні.

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі доступної літератури проаналізувати та з’ясувати основні риси інфляції як прояву макроекономічної нестабільності, а також ефективність здійснення антиінфляційної політики в Україні.

Для досягнення цієї мети у роботі вирішується ряд завдань:

- визначити поняття інфляції, як прояв макроекономічної нестабільності;

- проаналізувати вплив інфляції на діловий цикл в Україні;

- виявити проблеми антиінфляційного регулювання та напрями їх вирішення в Україні.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. 

Закрити

Інфляція як проблема високого ділового циклу (показники, види, наслідки)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.