Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 58

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.. 5

1.1. Сутність світового господарства. 5

1.2. Основні етапи  розвитку світового ринку. 7

1.3. Економічні засади функціонування світового господарства. 9

РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНА МОДЕЛЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.. 15

2.1. Аналіз інтернаціоналізації світової економіки. 15

2.2. Оцінка глобального характеру сучасних економічних процесів. 18

2.3. Аналіз розвитку міжнародного поділу праці 30

РОЗДІЛ ІІІ. УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ.. 37

3.1. Україна в сучасних господарських зв’язках: проблеми і перспективи. 37

3.2. Перспективи та наслідки вступу України до СОТ. 43

3.3. Наслідки вступу України до СОТ для окремих галузей економіки. 49

ВИСНОВКИ.. 56

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 58

ВСТУП

На початку XXI ст. окреслився якісно новий рі­вень розвитку продуктивних сил, особливості яких зумовлені постіндустріальними або інформаційними технологіями виробництва і відповідними їм виробни­чими відносинами, а також відносинами інтелектуаль­ної власності. Але різноманітні форми суспільного та економічного розвитку, розмаїття і взаємозалежність країн світу на основі об'єктивних економічних проце­сів і законів збережуться, очевидно, ще надовго.

Зародження і формування стабільних економічних відносин між державами і господарюючими суб'єкта­ми різних країн, інтернаціоналізація господарських зв'язків — це об'єктивна історична тенденція розвит­ку продуктивних сил зумовлена міжнародним поді­лом праці (МПП), неможливістю національної еконо­міки забезпечити виробничі та інші потреби країни лише за рахунок власних ресурсів, сил і чинників. Тенденція до утворення світового господарства, інтер­націоналізації економіки поступово охоплює всі краї­ни світу незалежно від рівня розвитку, а загальною необхідною та достатньою передумовою цих процесів є перехід до індустріальної стадії розвитку продуктив­них сил — до великого машинного виробництва, яко­му стають «тісними» та «вузькими» національні межі.

Світове господарство — сукупність національних економік, їх виробничих, торгових, кредитних, науково-технічних, фінансо­вих та інших організаційних об'єднань та підприємств, об'єдна­них міжнародним поділом праці, й відповідна система міжна­родних економічних відносин.

Інтеграція України в світове господарство - один з пріоритетів її державної політики з моменту проголошення незалежності.

Як показує світовий досвід, інтеграція в сучасну світову економіку - це тривалий процес, який вимагає вироблення довгострокової економічної політики, що враховує історичні і господарські особливості кожної конкретної країни, тенденції НТП і світогосподарських зв'язків. Її реалізація складається в структурній перебудові економіки, підвищенні конкурентоспроможності її галузей, корінній перебудові форм і методів господарських зв'язків, в поступальному русі вперед в напрямі більшої відвертості економіки.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є основні риси та сучасні тенденції світового господарства.

Предметом дослідження є світове господарство.

Метою курсової роботи є вивчення, аналіз та визначення основних рис та сучасних тенденцій світового господарства, а також місце в ньому України.

У роботі відповідно до даної мети поставлені наступні завдання:

ознайомитись з сутністю світового господарства, основними етапами розвитку світового ринку;

дати оцінку сучасній моделі світового господарства;

проаналізувати теоретичні основи інтеграції та економічного зростання України;

намітити основні шляхи та дати рекомендації щодо необхідності входження України у світове господарство.

Методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння.

Структурно курсова робота розміщена на 58 сторінках і складається із вступу, трьох розділів, висновку та переліку використаної літератури. 

Закрити

Світове господарство - основні риси та сучасні тенденції

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.