Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ   6

1.1. Економічна сутність, склад та структура необоротних активів підприємства  6

1.2. Класифікація основних засобів на підприємстві 10

1.3. Управління необоротними активами та визначення необхідних показників  15

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ НА ПРИКЛАДІ  ПАТ «КОМПАНІЯ «РАЙЗ». 18

2.1 Загальна характеристика  підприємства. 18

2.2 Аналіз фінансово-економічних показників ПАТ «Компанія «Райз». 21

2.3 Оцінка ефективності використання основних засобів. 29

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ.. 32

3.1 Шляхи підвищення ефективності використання необоротних активів. 32

3.2 Удосконалення  використання основних засобів у ПАТ «Компанія «Райз»  35

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41

ДОДАТКИ.. 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. В сучасних умовах господарювання, нестачі фінансових ресурсів, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання, а також враховуючи високий рівень морального й фізичного зносу обладнання підприємств, як ніколи постає проблема найбільш раціонального та ефективного використання їх необоротних активів.

Тому актуальною проблемою є визначення ефективності управління необоротними активами з урахуванням оцінки їх технічного стану, використання та виявлення резервів їх підвищення, а також виявлення найбільш важливих чинників, які впливають на зміну рівня використання необоротних активів суб’єктами господарювання.

Ефективне використання необоротних активів має велике значення як для підприємства, так і для економіки країни в цілому. Повніше використання основних засобів на підприємстві веде до зменшення потреби у введенні в експлуатацію нових виробничих потужностей, до збільшення випуску обсягів продукції та підвищення рівня її якості (а значить, і прибутку), прискорює їх оборотність, що значною мірою сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорює темпи оновлення основних фондів.

Основні виробничі засоби в процесі експлуатації зазнають фізичного зносу і втрачають свої експлуатаційні якості. У зв'язку з цим ремонт основних засобів є необхідною умовою виробничого процесу. Від своєчасності та якості ремонту залежить ефективність використання основних виробничих засобів на підприємстві.

Своєчасний ремонт основних засобів запобігає передчасному їх зносу та вибуттю, продовжує строк служби, підвищує виробничу потужність та скорочує потребу в нових капітальних вкладеннях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема ефективного управління необоротними активами підприємств посідає чільне місце у дослідженнях таких українських економістів як Іваненко В.М., Пашнюк Л.О., Покропивний С.Ф., Турило А.М., Федорчук О.М., Шваб Л.І.

В сучасних умовах кожне підприємство має розглядати питання стабілізації та виходу на рівень конкурентноздатності на ринку через призму своєї самостійності та незалежності як товаровиробника, з одного боку, і залежності від впливу зовнішнього економічного середовища та макроекономічного впливу держави, з іншого.

Для того, щоб фірма була найприбутковішою, необхідно звернутися до кількісного і якісного вдосконалення необоротних активів. Поряд з цим одним з найважливіших факторів вдосконалення виробництва залишається підвищення ефективності вже існуючих засобів праці. Щоб вирішити це важливе питання, необхідно звернутись до наукового пошуку оптимальних шляхів розв'язання цієї проблеми.

Об’єкт дослідження. Дана робота виконана на прикладі ПАТ «Компанія «Райз».

Предметом дослідження методологічні аспекти організації і управління необоротними активами.

Метою курсової роботи є визначення резервів підвищення ефективності управління необоротними активами підприємства на прикладі ПАТ «Компанія «Райз».

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:

- провести огляд літературних джерел за темою дослідження;

- розкрити сутність і зміст необоротних активів підприємства;

- вивчити особливості діяльності, організацію та методологію контролю та аналізу необоротних активів в ПАТ «Компанія «Райз»;

- оцінити ефективність управління основними засобами на досліджуваному підприємстві;

- здійснити пошук джерел підвищення оптимізації використання основних засобів на підприємстві.

Інформаційною базою для написання роботи була економічна література, де висвітлюється аналітична інформація в цілому, перелік усіх використаних джерел наводиться у списку використаної літератури, що знаходиться у кінці роботи.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи пізнання: спостереження, порівняння, індукції і дедукції, вимірювання взаємозв’язків, поєднання аналізу та синтезу, історичного і логічного підходів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Управління необоротними активами на прикладі ПАТ Компанія Райз

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.