План

1. Сутність глобальних економічних парадоксів 

2. Глобальний ринок: сутність, структура та механізми функціонування 

3. Механізми функціонування глобального ринку товарів і послуг 

4. Механізми функціонування глобального фінансового ринку 

5. Глобальний валютний ринок і механізми його функціонування 

6. Глобальний ринок праці і механізми його функціонування 

7. Характеристика регулятивних інститутів глобальної економіки

1. Сутність глобальних економічних парадоксів

Парадокс несподіваний, дивний наукова думка визначає як:

1) несподіване, незвичне, розбіжне з традицією твердження, тлумачення, явище або висновок;

2) у логіці – суперечність, яка виникла в результаті зовнішнього логічно правильного міркування і призвела до взаємосуперечливих висновків.

Наявність парадокса свідчить про нереальність деякої з аксіом або теорії, хоча це часто важко виявити, пояснити, а тим більше усунути.

Вивчаючи процеси глобалізації, майже всі вчені звертали увагу на суперечливість їх протікання, але лише деякі з них виділяли саме поняття парадокса глобалізації. Найбільш відомими працями з цього питання є: «Глобальний парадокс» Дж. Найсбітта, «Епоха парадокса» Ч. Хенді, «Наступ мережевого суспільства» М. Кастельса, «Міжнародна конкуренція. Конкурентні переваги країн» М. Портера, «Парадокси глобалізації – виклики та пошуки відповіді» І. Іванова.

Глобалістика як наука з’явилася наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. Самі ж глобальні трансформації почали спостерігатися набагато раніше. Це відставання теорії від практики спричинило суперечливість наукових поглядів і концепцій.

Наприклад, глобалізація, з одного боку, посилює центропериферичне роз’єднання світу, а з іншого – істотно змінює таку структуру. Кордони світових центрів і периферій стають рухливими, посилюється їх зворотній вплив, а також можливість зміни периферійного статусу значних за розміром країн, що розвиваються. Ці процеси досліджувалися у працях В.І. Пантіна та М. Чешкова.

Глобалізація сприяє формуванню інституційних утворень, які становлять цілісність світу. При цьому глобалізація функціонує не тільки як всезагальна система зв’язків, але й як система взаємодій та їх результатів. Внаслідок цього глобалізація, на думку М. Чешкова, дає змогу зупиняти або стимулювати створення локальних утворень, враховуючи специфіку їх локального культурно-історичного фундаменту.

Глобалізація в ідеалі уявляється такою взаємозалежністю своїх суб’єктів, яка в принципі співвідносить різні ідентичності, що пов’язуються загальними правилами поведінки, а не співвідношенням їх локально-відмінних сутностей.

В умовах небаченого розмаху і швидкості протікання глобалізації суперечності і парадокси цього процесу загострюються ще більше і перетворюються на загрозу для глобальної стабільності. І. Іванов стверджує, що парадокси глобалізації не можна пояснити звичайною діалектикою суперечностей, притаманній процесу загального розвитку. Скоріше вони є симптомами глобальної кризи, що насувається на сучасну цивілізацію. Нові технічні можливості глобального за своїми масштабами впливу на суспільство і природу не сумісні з існуючою парадигмою розвитку цивілізації, що ґрунтується на пріоритетах суперництва і боротьби.


2. Глобальний ринок: сутність, структура та механізми функціонування

Глобальний ринок це міжнаціональний ринок, попит на якому можна задовольнити пропозицією одного базового товару, підтримуючи цей попит інструментами продажів і маркетингу.

У структурному плані глобальний ринок інтегрує, з одного боку, ринки за просторовою ознакою, а з другого – факторні ринки і ринки товарів, послуг, інвестицій, інновацій.

За просторовою ознакою глобальний ринок інтегрує національні, регіональні та транснаціональні ринки.

За факторною ознакою глобальний ринок інтегрує ринок товарів, послуг, фінансів, інвестицій, праці, інновацій.

Становлення глобального ринку ускладнює суб'єктна ієрархія конкуренції, що супроводжується зростанням впливу транснаціональних корпорацій, організацій, а також залишки державної політики протекціонізму націон. ек.

Ефективне функціонування глобального ринку передбачає формування глобальної економічної рівноваги.

Однак в дійсності на глобальних ринках, зокрема ресурсних ринках(Глоб. ринок енергоресурсів, нафтовий, газовий ринок), спостерігаються значні дисбаланси

Ефективне функціонування глобального ринку передбачає формування глобальної економічної рівноваги.

Однак в дійсності на глобальних ринках, зокрема ресурсних ринках, спостерігаються значні дисбаланси.

Глобальний (світовий) ринок – це система обміну товарами і послугами і країнами, що виникла на основі міжнародного поділу праці й міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин.

До складу глобального світового товарного ринку входять: ринок споживчих товарів, ринок засобів виробництва і ринок послуг.

Суб’єктами глобального світового ринку є державні органи різних рівнів (центральні, регіональні, муніципальні), а також п-ва й організації, міжнародні організації, трансформаційні корпорації та міжнародні об’єднання, окремі особи.

Об’єктами глобального світового ринку є товари (ресурси, продукти й послуги), що обертаються в міжнародній торгівлі.

До механізмів функціонування глобальних ринків належать:

1)інфраструктура глобальних ринків,

2)рух товарів та послуг у глобальному масштабі, міжнародний обмін технологіями, міжнародний рух капіталу, міжнародний рух позикових коштів, міжнародний рух валют, міжнародний рух трудових ресурсів;

3)конкретні ринкові засоби, інструменти, за допомогою яких і відбуваються вказані рухи-процесів, що власне і відображають зміст функціонування ринків у глобальному міжнародному масштабі:експорту, імпорт, ПП, міжнародний кредит, венчурний бізнес.


3. Механізми функціонування глобального ринку товарів і послуг

До формування глобального товарного ринку в теперішньому його стані, на якому власне і відбувається міжнародна торгівля товарами та послугами, що і є механізмом функціонування глобального ринку товарів і послуг, спричинилося декілька факторів:

-розвиток міжнародного поділу праці й інтернаціональнолізація виробництва;

-активна діяльність транснаціональних корпораці на світовому ринку;

-здобуття політичної незалежності колишніми колоніальними країнами;

-регулювання міжнародної торгівлі в межах Генеральної угоди з тарифів і торгівлю, закладеної в СОТ.

-Товар – це продукт виробничо-економічної діяльності, що має матеріально-речову форму і є об’єктом купівлі продажу в ринковій економіці.

Структуру глобального світового товарного ринку можна розглядати в різних аспектах:

1) Товарно-галузевому;

2) З точки зору сфери виробництва;

3) Характеру використання товару;

4) В регіональному тощо.

В сучасній міжнародній практиці виділяють шість методів торгівлі, які безпосередньо формують інструментарій механізму функціонування сучасних глобальних товарів ринків ( як і ринків послуг):

1)прямий експорт\імпорт; 2) непрямий експорт\імпорт; 3)кооперативний експорт\імпорт; 5)міжнародні аукціони, біржі і торги; 6) електронна торгівля.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Глобальна економіка 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.