План

1. Характеристика організаційного розвитку підприємства

2. Продукція

3. Якість продукції

4. Витрати підприємства

5. Заробітна плата

6. Амортизація

7. Кошторис витрат

8. Калькулювання собівартості продукції

9. Прибуток підприємства

1. Характеристика організаційного розвитку підприємства

Органі­заційний розвиток - це процес, який зорієнтований на вирішення проблем організації за допомогою використання різних теорій та наукових досліджень.

До основних цілей організаційного розвитку належать: досягнення відповідності між організаційними структу­рами, процесами, стратегією, персоналом і культурою; розвиток і створення нових організаційних рішень; розвиток здатності органі­зації до самооновлення і самовідродження. Організаційний розвиток ґрунтується на концепції планування, ініціювання та здійснення процесів зміни соціальної системи із залученням великої кількості учасників. Організаційний розвиток може бути визначений як довготерміновий, ретельний, всеосяжний процес зміни і розвитку організації і людей, що працюють у ній.

Концепція о.р. охоплює структурний і кадровий аспекти. У рамках структурного підходу робиться спроба за допомогою змін в організаційному регулюванні створити сприятливі рамкові умови для досягнення цілей організаційного розвитку. Кадровий підхід полягає у проведенні заходів із підвищення кваліфікації працівників і стимулювання їхньої готовності до прийняття і здійснення змін.Серед концепцій, що стосуються організаційних змін, найбільшого поширення набули концепції структури компанії. У них подано взаємозв'язки, що утворюються між окремими галузями бізнесу, відділами та підрозділами підприємства. Як основні сучасні напрямки модифікації підприємств і структур управління ними можна назвати:

перехід від вузької функціональної спеціалізації до інтеграції в змісті і характері управлінської діяльності;

дебюрократизація, відмова від формалізації та ієрархії, відокремлення функціональних та штабних ланок;

скорочення кількості ієрархічних рівнів завдяки тому, що переважальними будуть не великі централізовані підприємства, а низка дрібних із гнучкими спеціалізованими формами праці, а також мережі підприємств;

трансформація організаційних структур підприємств із пірамідальних у плоскі, із мінімальною кількістю рівнів управління між керівництвом і безпосередніми виконавцями;

здійснення децентралізації низки функцій управління, насамперед виробничих і збутових; з цією метою в рамках підприємств створюються напівавтономні або автономні відділення, стратегічні бізнес-одиниці, що повністю відповідають за прибутки і збитки;

підвищення ролі інноваційної діяльності, створення в рамках великих компаній інноваційних фірм, зорієнтованих на виробництво і самостійне просування на ринках нових виробів та технологій і таких, що діють на принципах «ризикованого фінансування»;

підвищення статусу і значення інформаційних та кадрових засобів інтеграції (наприклад, комбінації персоналу) порівняно з технократичною та структурною інтеграцією.


2. Продукція

Продукція - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем

За ступенем готовності продукції вона поділяється на наступні види:

готова продукція — промислова продукція, яка закінчена виробництвом, укомплектована, відповідає вимогам стандартів і технічних умов, має документ, що засвідчує її якість, та призначена для збуту за межі підприємства

напівфабрикат — предмет праці, який підлягає подальшому оброблюванню на підприємстві-споживачеві

незавершене виробництво — це продукція, що не набула закінченого вигляду в межах виробництва, а також продукція, що не перевірена ВТК і не здана на склад готової продукції

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Економіка підприємства 8

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.