План

1. Економіка підприємств як наука та навчальна дисципліна.

2. Поняття про підприємство

3. Мета та напрями діяльності підприємства

4. Класифікація підприємств

5. Характеристика основних видів об'єднань підприємств

6. Державне регулювання організації та діяльності підприємства

7. Джерела формування майна підприємтсва

8. Мікросередовище функціонування підприємства.

9. Фактори впливу макросередовища.

1. Економіка підприємств як наука та навчальна дисципліна.

Економіка підприємств як наука вивчає систему виробничих відносин на підприємстві, котрі формуються і розвиваються відповідно до особливостей вияву загальних об'єктивних економічних законів, специфічних закономірностей, характерних для галузі господарства. Предмет цієї науки звужується в нашому випадку до вивчення процесу розширеного відтворення в аграрних підприємствах.

Наука "економіка підприємств" не розглядає всіх аспектів виробництва і не вивчає його технологію, організацію, продуктивні сили тощо, а лише економічний процес розвитку підприємств. Предметом науки "Економіка підприємств" є також дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її впливу на ціни і доходи підприємств. Вона вивчає якість продукції, обґрунтовує можливі напрями її підвищення і ступінь впливу на прибутковість виробництва, а також розробляє заходи, спрямовані на зниження собівартості.

Курс "Економіка підприємств" у поєднанні зі загальноекономічними відносинами розглядає і систему таких техніко-економічних відносин, як кооперація, агропромислова інтеграція, спеціалізація і концентрація, а також їх використання з метою підвищення ефективності виробництва. У цьому ж сенсі вона обґрунтовує техніко-економічні форми використання основних та оборотних засобів, формування затрат і под.Економіка підприємств має тісні зв'язки зі суміжними економічними науками, широко використовує узагальнення і понятійний апарат політичної економії та макроекономіки.


2. Поняття про підприємство

Підприємство – це самостійний організаційно відокремлений суб’єкт господарства, що виробляє та ( чи) реалізовує продукцію, виконує роботи промислового характеру, та (чи) надає платні послуги.

Реквізити підприємства:

-Будь яке підприємство є юридичною особою, тобто має завершену систему обліку і звітності, самостійний бухгалтерський баланс, розрахунок та інші рахунки, статут, печатки.

-Головною метою створення та фінансування підприємства є отримання максимально можливого прибутку.

Види діяльності підприємства:

-Виробнича

-Збутова

-Інноваційна діяльність

-Маркетингова

-Управлінська

-Соціальна.


3. Мета та напрями діяльності підприємства

Підприємство – це самостійний організаційно відокремлений суб’єкт господарства, що виробляє та ( чи) реалізовує продукцію, виконує роботи промислового характеру, та (чи) надає платні послуги.

Головною метою сучасного підприємства вважають виробництво продукції (послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максимально можливого прибутку.

Головні напрямки діяльності: моніторинг та аналіз ринкової ситуації; інноваційна діяльність; інвестиційна діяльність; виробнича діяльність; комерційна діяльність (збут прод-ї); соціальна діяльність; економічна діяльність (стратегічне планування, ціноутворення, систему оплати праці, ресурсне забезпечення); післяпродажний сервіс.


4. Класифікація підприємств

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою одержання прибутку.

Класифікація підприємств

За формою власності

1.Державна

2.Колективна

3.Суспільна

4.Приватна

5.Комунальна

6.З іноземними інвестиціями

7.Іноземні

8.Змішана

За розміром

1.мале підприємство (кількість працівників не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу - менше 500 тис. євро)

2.велике підприємство (кількість працівників більше 1000 осіб, а обсяг валового доходу - більше 5 млн. євро)

3.середнє підприємство

Залежно від способу утворення та формування статутного капіталу: унітарне,корпоративне.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Економіка підприємства 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.