ЗМІСТ

1. Предмет, об’єкт та зміст навчальної дисципліни „Матеріально-технічне забезпечення підприємства”

2. Поняття про норму витрат матеріалів

3. Господарські зв’язки в процесі матеріально-технічного забезпечення

Використана література

Практична частина

На машинобудівному заводі виготовляють вироби, в склад яких входять деталі із трьох видів матеріалів. Необхідно визначити потребу підприємства у матеріалах на планований рік та скласти план матеріально-технічного забезпечення підприємства цими матеріалами.

Вихідні дані для проведення розрахунків.

Код матеріалу Найменування матеріалу Закупівельна ціна, грн./кг Чистова маса матеріалу Коеф. корисного використання матеріалу Кількість деталей у незавершеному виробництві, дет. Кіль-кість деталей у виробі, детал. Перехідний запас матеріалу, днів Час транспортування матеріалу Підготовчий запас, днів
на кін. року на поч. року
на кін. року на поч. року
З Феросицілій 3,8 15,8 0,96 40 50 3 3 3 5 2
Л Нікель 77 1,2 0,94 20 0 1 0 1 8 1
М Чавун литейний 1,65 21,3 0,95 70 90 6 5 2 10 2

Обсяг виробництва складає 6300 шт.Виробнича ситуація 22.

Необхідно провести наступні розрахунки:

1.Розрахувати потребу кожного виду матеріалу на товарний випуск продукції, на зміну незавершеного виробництва та загальну річну потребу у матеріалах у натуральних показниках.

2.Визначити річну потребу в матеріалах у вартісних показниках.

3.Норму виробничого запасу в днях, натуральних показниках.

4.Розрахувати оптимальну партію поставок та їх періодичність за кожним видом матеріалів та термін використання матеріалу до порогового рівня.

5.Узагальнити проведені розрахунки у вигляді плану матеріально-технічного забезпечення.

Хід розрахунку

1.Розраховуємо норму витрат певного виду матеріалу на виробництво однієї деталі:

де Оч — чистова витрата матеріалу, нат. од., Кв — коефіцієнт корисного використання матеріалу.

2.Розраховуємо норму певного виду матеріалу на один виріб:

де n — кількість деталей в одному виробі, шт.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 1.

Для прикладу розрахунку приводимо розрахунок норм для феросицилію:

(кг)

(кг)

Таблиця 1.

Розрахунок норми витрат матеріалів на виробництво одного виробу

Найменування матеріалу Чистова маса матеріалу, Оч, кг Коефіцієнт використання матеріалу, Кв Норма витрати матеріалу на 1 деталь, Нм, кг Кількість деталей у виробі, n, шт. Норма витрат мат реалу на 1 виріб, , кг
Феросицілій 15,80 0,96 16,46 3,00 49,38
Нікель 1,20 0,94 1,28 1,00 1,28
Чавун литейний 21,30 0,95 22,42 6,00 134,53

3.Визначаємо потребу в матеріалах на товарний випуск продукції:

де О — кількість виробів на плановий період, шт.=6300, ΔМНВ — потреба в певному виді матеріалу на зміну залишку незавершеного виробництва.

де МНВК, МНВП — кількість матеріалу, що необхідна для створення незавершеного виробництва відповідно на кінець і на початок планового періоду, нат.од.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.

Для прикладу розрахунку приводимо розрахунок потреби в матеріалах для феросицилію:

(кг) (кг) (кг) (кг)

Таблиця 2.

Розрахунок потреби у матеріалах на зміну незавершеного виробництва та на товарний випуск продукції

Найменування матеріалу Норма витрати матеріалу на 1 деталь, Нм, кг Потреба в матеріалах на планове виробництво, кг Незавершене виробництво на кін. року Незавершене виробництво на поч. року Зміна незавершеного виробництва, дет Потреба в матеріалах на зміну незавершеного виробництва, кг Потреба в матеріалах на товарний випуск виробів,
Мтп, кг
Феросицілій 49,38 311062,50 40,00 50,00 -10,00 329,17 311391,67
Нікель 1,28 8042,55 20,00 0,00 20,00 25,53 8068,09
Чавун литейний 134,53 847515,79 70,00 90,00 -20,00 448,42 847964,21

4.Розраховуємо загальну річну потребу в матеріальних ресурсах:

де Мзк, Мзп — перехідний запас матеріалів на складах підприємства відповідно на кінець і початок планового року, нат.од., ΔМз — зміна перехідного запасу матеріалів, нат.од.

5.Розраховуємо потребу в матеріалах у вартісному виразі:

де Цм — ціна певного виду матеріалу, грн./кг.

Розрахунки зводимо в таблицю 3.

Для прикладу розрахунку приводимо розрахунок для феросицилію:

(кг)

(кг)

(грн.)

Таблиця 3.

Розрахунок загальної річної потреби в матеріалах на плановий випуск продукції

Найменування матеріалу Перехідний запас матеріалу, днів Зміна перехідного матеріалу Потреба в матеріалах на товарний випуск виробів,
Мтп, кг
Загальна річна потреба в матеріалах,
Пм, кг
Закупівельна ціна матеріалу,
 Цм, грн.
Загальна річна потреба в матеріалах у вартісному виразі,
Пцм, тис. грн.
на кін. року на поч. року днів кг
Феросицілій 3,00 3,00 0,00 0,00 311391,67 311391,67 3,80 1183288,33
Нікель 0,00 1,00 -1,00 -22,41 8068,09 8045,67 77,00 619516,88
Чавун литейний 5,00 2,00 3,00 7066,37 847964,21 855030,58 1,65 1410800,46

6.Розраховуємо норму запасу матеріалів в днях споживання:

де Зтр — час на транспортування певного виду матеріалу, днів; Зтех — технологічний і підготовчий запас, днів; Зстр — страховий запас матеріалів, днів. Для даного розрахунку приймаємо страховий запас рівний 1 день для всіх видів матеріалів; Зпот— поточний запас матералу, днів.

7.Визначаємо виробничий запас кожного виду матеріалу у натуральних показниках:

де Мдн — середньоденне споживання матеріалу, кг:

де Д – кількість робочих днів у плановому періоді (році), днів. В розрахунках приймаємо 360 днів.

Розрахунки зводимо в таблицю 4.

Розрахунок норми виробничого запасу для феросицилію:

(кг/дн)

(кг)

Таблиця 4.

Розрахунок норми виробничого запасу матеріалу

Найменування матеріалу Транспортний запас, дн. Технологічний запас, дн. Поточний запас, дн. Страховий запас, дн. Норма виробничого запасу, Здн, дн. Середньоденне споживання матеріалу, Мдн, кг Норма виробничого запасу, Зн, кг
Феросицілій 5 2 7 1 8 864,98 6919,81
Нікель 8 1 9 1 10 22,41 224,11
Чавун литейний 10 2 12 1 13 2355,46 30620,93

8.Розраховуємо оптимальну партію поставки кожного виду матеріалу

де Стр — витрати на виконання одного замовлення, грн. У розрахунку приймається на рівні 50 грн. за одну поставку; Сзбер — витрати на зберігання одиниці матеріалу, грн./кг. Витрати на зберігання матеріалів становлять 10% від їх закупівельної ціни.

9.Розраховуємо інтервал між черговими поставками матеріалів:

10.Визначаємо термін використання матеріалу до порогового рівня. Порогів рівень використання матеріалу — рівень, при досягненні якого необхідно здійснювати замовлення чергової партії закупівлі матеріалу.

або

(кг)

(днів)

(дні)

11.За результатами попередніх розрахунків складаємо план матеріально-технічного забезпечення підприємства у такому вигляді:

Таблиця 5.

План забезпечення підприємства матеріалами на 2007 рік

Найменування матеріалу Норма витрат на 1 виріб, кг Загальна річна потреба, кг Загальна річна потреба, тис. грн. Оптимальний розмір поставки, кг Інтервал між поставками, днів Термін використання запасу до пирогового рівня, днів
Феросицілій 49,38 311391,67 1183288,33 55802,48 17 9
Нікель 1,28 8045,67 619516,88 8969,77 5 -5
Чавун литейний 134,53 855030,58 1410800,46 92467,86 24 11

12.Висновки

1.Загальна витрата матеріалів, що будуть використовуватися на підприємстві у планованому році:

феросицилій 3111391,67 кг, 1183288,3 тис. грн.;

нікель 8045,67 кг, 619516,88 тис. грн.;

чавун литейний 855030,6 кг, 1410800,46 тис. грн.

2.Показники ефективності використання матеріальних ресурсів:

-матеріалоємність продукції питома становить :

феросицилій (кг/т)

нікель (кг/т)

чавун литейний (кг/т)

-загальна матеріаловіддача:

(кг/т)

-матеріаловіддача:

феросицилій (т/кг);

нікель (т/кг);

чавун (т/кг).

3.Величина виробничого запасу матеріалу

 феросицилій 6919,81 кг, 26295,28 грн.

 нікель 224,11 кг, 17256,47 грн.

 чавун 30620,93 кг, 50524,53 грн.

4.Оскільки термін використання феросицилія до порогового рівня 9 днів, то інтервал між поставками має бути 17 днів, а розмір оптимальної партії становить 6919,81 кг. Оскільки нікель не має терміну зберігання то інтервал між поставками має становити 5 днів, а розмір оптимальної партії – 224,11 кг. Термін використання порогового запасу чавуну складає 11 днів, тому інтервал між поставками становить 24 дні, а розмір оптимальної поставки – 30620,93 кг.


Використана література

1.Збагерська Н.В. Матеріально-технічне забезпечення підприємства: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. — Рівне: НУВГП, 2006. – 150 с.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Матеріально технічне забезпечення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.