План

1. Розкрийте суть таких основних означень: екологія, природа, природні ресурси, екологічна система, антропологічна діяльність, моніторинг.

2. Охарактеризуйте основні складові природи і їх екологічне значення.

3. Біосфера, компоненти біосфери і їх прояв.

4. Жива речовина, її ознаки, компоненти живої речовини.

5. Основні екологічні категорії

6. Фотосинтез, результати фотосинтезу.

8. Структури в біосфері: біологічні структури, трофічні структури.

9. Сучасна екологічна кризова ситуація, її ознаки

 Практичне завдання

 Поясніть суть таких означень: штучна аерація, флотація, очистка води, способи очистки.

 Проаналізуйте сучасний непомірний антропогенний тиск людства на природу.

 Задача.

Список використаної літератури

5. Основні екологічні категорії:

Основні екологічні категорії – це основні поняття і означення, на яких базується наука екологія.

Біота — історично сформована сукупність представників флори та фауни, об’єднаних спільною областю поширення.

Біоценоз — історично утворена сукупність видів рослин і тварин, що населяють ділянку з більш-менш однотипними умовами існування (біотоп).

Біогеоценоз — це сукупність на певному просторі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, ґрунту, кліматичних умов, рослинного, тваринного світу), поєднаних обміном речовин і енергії в єдиний природній комплекс.

Екологічна система — це сукупність організмів, які разом мешкають, та умов їхнього існування, що перебувають у закономірному взаємозв’язку.

Гомеостаз – відносна динамічна сталість фізико-хімічних і біологічних властивостей внутрішнього середовища та стійкість основних фізіологічних функцій (кровообігу, дихання, терморегуляції, обміну речовин) організму. Стосовно екосистеми – сталість основних життєво важливих зв’язків (харчових, енергетичних, інформацінйих).

Вид - якісно відокремлена форма живої речовини, основна одиниця еволюційного процесу.

Вид - сукупність особин з наступними властивостями:

Здатних до зхрещування з утворенням плідного потомства

Таких, що населяють чітко визначений ареал

Таких, яким притаманний ряд спільних морфологічних та фізіологічних ознак та типів зваємовідношень з біотичним та абіотичним середовищем

Відділена від інших аналогічних груп практично повною відсутністю гібридних форм.

Популяція — сукупність особин деякого виду, що займають чітко обмежений ареал, вільно зхрещуються одна з одною, мають спільне походження, генетичну основу та в тій чи іншій мірі ізольовані від інших популяцій даного виду.

Адаптація — пристосування організмів до змін умов середовища існування.

Екологічна валентність виду – діапазон толерантності виду до тих чи інших факторів середовища.

Екологічна ніша – умови життя всередині екосистеми, що відповідають вимогам, які ставляться популяцією до навколишнього середовища (місця, наявності джерела енергії, відповідності зовнішніх параметрів середовища фізіологічним потребам особин популяції).


6. Фотосинтез, результати фотосинтезу.

Фотосинтез — це процес утворення з неорганічних сполук (Н2О, СО2) органічної сполуки фруктози (С6Н12О6).

У фотосинтезуючих організмів для поглинання сонячної радіації сформувався комплекс пігментів, головним серед яких є хлорофіл. Хлорофіл має здатність поглинати кванти сонячної енергії та направляти їх на синтез органічної речовини. Хлорофіл має зелений колір і тому вся група живих організмів, що мають хлорофіл, складають світ зелених рослин. Усі зелені рослини є автотрофами, і всі вони використовують енергію сонячного світла для забезпечення свого живлення.

Принципова схема фотосинтезу наведена на рис. 1.Цей процес може бути вира­жений сумарним хімічним рівнянням

Процес фотосинтезу веде до накопичення вільної енергії DGу кількості 470 кДж/моль.

При фотосинтезі не тільки утворюються органічні речовини, а й відбувається виділення кисню. Спеціалісти з геохімії встановили, що первинна атмосфера нашої планети носила відновлювальний характер. До її складу входили азот, окис вуглецю, водень та інші гази. Вільний кисень у ній повністю був відсутній. Надходження кисню до атмосфери Землі почалося тільки з моменту виникнення (це відбулося приблизно 3 млрд. років тому) зе­лених автотрофних рослин, які проводили фотосинтез. За час існування зелених рослин в атмосфері накопичилося 20,95% кисню.

Рис. 1. Схема процесу фотосинтезу у зелених автотрофних рослин.


7. Структури в біосфері:

а) Біологічні структури:

Живий світ Землі, її біосфера, складається з організмів трьох таких основних типів.

Продуценти— це організми, що створюють ор­ганічну речовину за рахунок утилізації сонячної енергії, води, вуг­лекислого газу та мінеральних солей. До цього типу належать рос­лини, яких на Землі є близько 350 000 видів, їх маса, за підрахун­ками В. Вернадського, становить близько 2,4×1012 т.

Консументи— організми, що одержують енергію за рахунок харчування продуцентами чи іншими консументами. До них належать рослинноїдні тварини, хижаки й паразити, а та­кож хижі рослини та гриби. Кількість видів цієї групи найбільша — понад 1,5 млн., а їхня маса становить близько 2,3×1010 т.

Редуценти— мікроорганізми, що розкладають органічну речо­вину продуцентів і консументів до простих сполук — води, вугле­кислого газу й мінеральних солей, їх налічується 75 тис. видів, а сумарна маса становить 1,8×108 т.

Система зв'язків у біосфері надзвичайно складна й поки що розшифрована лише в загальних рисах. Найголовнішою ланкою (чи блоком) управління є енергія — переважно енергія Сонця, друго­рядною — енергія внутрішнього тепла Землі й радіактивного роз­паду елементів. Неживою частиною біосфери, її неживою речовиною керують продуценти, ними — консументи, діяльність яких визнача­ють зворотні зв'язки, що йдуть від продуцентів. У результаті здій­снюється біотичний кругообіг речовин у біосфері приблизно за та­кою схемою.

1. Продуценти (рослини) за допомогою механізму фотосинтезу виробляють органічну речовину, споживаючи сонячну енергію, воду, вуглекислий газ і мінеральні солі.

2. Консументи (травоїдні тварини) живляться органічною масою рослин. Консументи другого та третього порядків (хижаки, парази­ти, хижі рослини й гриби) споживають інших консументів.

3. Редуценти, споживають частину поживних речовин, розкла­дають мертві тіла рослин і тварин до простих хімічних сполук (води, вуглекислого газу та мінеральних солей), замикаючи таким чином кругообіг речовин у біосфері.

б) Трофічні структури: ланцюжки, піраміди.

У природі не існує такого виду, який не був би пов’язаний з іншим. Живлячись за рахунок інших істот, організми дістають енергію. Внаслідок цього у природі виникають ланцюги живлення.

Ланцюг живлення – послідовність груп організмів, кожна з яких (ланка ланцюга) є поживою для наступної, тобто поєднана зв’язками „їжа - споживач”.

Ланцюг живлення, як правило, складається з 2-5 ланок і включає представників продуцентів, консументів і редуцентів. Головною властивістю ланцюга живлення є здійснення біологічного колообігу речовин і звільнення запасної в органічній речовині енергії.

Ланцюг живлення можна уявити у вигляді піраміди чисел, фундамент якої становлять численні види рослин, наступні рівні утво­рюють рослиноїдні та м'ясоїдні тварини, чисельність яких швидко змен­шується в напрямку до вершини, яку посідають нечисленні великі хижаки. Є три основних типи пірамід:

— піраміда чисел показує чисельність окремих організмів;

— піраміда біомаси характеризує загальну суху вагу, калорійність або іншу міру загальної кількості живої речовини;

— піраміда енергії відповідає величині потоку енергії або "продуктивності" на послідовних трофічних рівнях.

Піраміди чисел і біомаси можуть бути оберненими (або частково оберненими), тобто основа може бути меншою, ніж один або кілька верхніх поверхів. Так буває, коли середні розміри продуцентів менші, ніж розміри консументів.

Навпаки, екологічна енергетична піраміда завжди звужується догори за умови, що будуть враховані усі джерела енергії живлення в системі.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 26

Безкоштовна робота

Закрити

Основи екології 8

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.