План

1. Мотивація зарубіжних партнерів спільного підприємства

2. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів для залучення інвестицій у формі СП

3.Роль малого бізнесу в перехідній економіці України

1. Мотивація зарубіжних партнерів спільного підприємства

В першу чергу слід враховувати вихідні умови вітчизняного партнера, що може мати вже досвід роботи із зарубіжним партнером. Це сприятиме прискоренню розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, експортно-імпортної діяльності, поглибленню науково-технічної і виробничої кооперації з іншими зарубіжними фірмами. Діяльність можливих партнерів аналізують за певною системою показників. Для цього використову­ють: прямі показники (величину активів і їх динаміку, частку власних чи позичених коштів, отриманий прибуток, чисельність працівників, кількість підприємств (філій, представництв фірми), обсяг зарубіжного продажу); опосе­редковані показники (прибуток щодо поточних витрат виробництва, продук­тивність праці, приріст продукції в розрахунку на одиницю інвестицій та ін.).

У результаті отриманого аналізу встановлюються (або припиняються) без­посередні контакти з зарубіжними партнерами і ведуться попередні перегово­ри. Процес переговорів завершується підписанням протоколу намірів, в якому мають бути визначені й зафіксовані такі питання:

загальний обсяг виробництва, можливі обсяги поставок на внутрішній і зовнішній ринок;

розмір статутного фонду і часток учасників в ньому, співвідношення між власниками і позичковими коштами, можливий банк-кредитор;

забезпеченість місцевими кваліфікованими кадрами та можлива потреба у залученні іноземного персоналу;

форми і методи організації продажу готової продукції (виробів) та їх післяпродажне технічне обслуговування, його тривалість;

забезпечення трансферту прибутку іноземного партнера;

джерела надходження і напрямки використання іноземної валюти, у тому числі вільно конвертованої.

Можуть бути й інші питання. Деталізація їх щодо створення міжнародного спільного підприємства здійснюється в процесі підготовки техніко економіч –ного обґрунтування. Приблизні схема і його зміст подані в мал. 4.

У процесі підготовки установчих документів (проектів) слід усвідомити важливість ретельної розробки статуту спільного підприємства, в якому має бути визначено: предмет і цілі діяльності спільного підприємства, його місцезнаходження, склад учасників; розмір статутного фонду і часток парт­нерів у ньому, порядок його формування; склад і компетенцію органів управ­ління, порядок прийняття рішень та коло завдань, для розв’язання яких ви­магається одностайність думки; порядок припинення діяльності (ліквідації) спільного підприємства.

Вищим органом спільного підприємства є рада, яка формується з осіб, при­значених його учасниками, тобто з громадян країн-учасниць. Керівництво поточною діяльністю спільного підприємства здійснює генеральний директор (ди­рекція), який (яка) призначається радою. Керівником спільного підприємства може бути як представник одного із засновників, так і запрошений спеціаліст. Після завершення переговорів і підписання установчих документів прово­диться реєстрація спільного підприємства у відповідній державній інстанції згідно з чинними законодавчими актами. Для реєстрації СП необхідні такі документи:

1) письмова заява одного з учасників, в якій зазначаються всі учасники СП, їхні юридичні адреси, керівні органи, особа, котрій доручено отримати реє­страційне свідоцтво;

2) письмове погодження обласної (міської) держадміністрації і керівного органу вітчизняного учасника на створення СП;

3) нотаріально засвідчені копії установчих документів;

4) техніко-економічне обґрунтування створення СП, що засвідчує його ефек­тивність і валютну окупність;

5) документи, що підтверджують реєстрацію іноземного партнера як юри­дичної особи та його платоспроможність.

Реєстрація проводиться за наявності рішення Державної зовнішньоеко­номічної комісії Кабінету Міністрів України. Після розгляду і схвалення пода­них документів, приймається відповідне рішення, видається свідоцтво про реє­страцію, а назва спільного підприємства вноситься до спеціального реєстру.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Спільні підприємства 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.