План

Класифікація господарських резервів

Аналіз ритмічності випуску продукції       

Класифікація господарських резервів

Обов'язковою умовою будь-якого матеріального виробництва є забезпеченість відповідними ресурсами. Ощадливе їх використання — повсякденна турбота і обов'язок кожного підприємства. Зменшення питомого витрачання ресурсів на одиницю кінцевої продукції приводить до зростання ефективності суспільного виробництва, поліпшує всі показники самого виробника товарів. Існує чимало видів ресурсів. Серед них — природні, виробничі, інтелектуальні, фінансові, валютні тощо. Для виробництва придатна така класифікація ресурсів: трудові ресурси, основні засоби і предмети праці. Важливими виробничими ресурсами є простір (земельна площа) і час. Ресурси можуть бути вихідні, природні і похідні, штучні. До останніх належать товарні, інформаційні, фінансові, наукові та ін. У процесі виробництва ресурси починають взаємодіяти один з одним. Такі взаємодії мають форму факторів (чинників). Поряд із традиційним аналізом існуючого становища господарської діяльності, важливе значення набуває аналіз можливих господарських результатів, отриманих при різноманітних варіантах комплексного сполучення найважливіших чинників виробництва: технологічних, економічних, соціологічних і ін. Основна задача аналізу складається у виявленні резервів підвищення ефективності господарської діяльності в порівнянні з досягнутим рівнем, резервів виконання і перевиконання планів, збільшення випуску продукції і підвищення її якості, поліпшення використання виробничих ресурсів і зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності і збільшення прибутку господарства. Для виконання основної задачі при економічному аналізі вирішується ряд задач: 

1. Проведення всебічної оцінки досягнутого рівня виробництва для розробки оптимальних рішень при обгрунтуванні планів господарства. 

2. Здійснення контролю за ходом виконання планів господарства і його підрозділів, а також намічених заходів. 

3. Виявлення додаткових резервів діяльності господарства, не врахованих у планах. 

4. Проведення всебічної й об'єктивної оцінки кінцевих результатів роботи господарства, його підрозділів і ділянок bhpnamhvrb. 

5. Здійснення господарського і внутрішньогосподарського розрахунку, поліпшення всієї економічної роботи господарства. 

6. Виявлення і вимір впливу різноманітних чинників на аналізовані показники господарської діяльності, вивчення причин відхилень. 

7. Узагальнення результатів аналізу, формулювання висновків і пропозицій по використанню виявлених резервів, закріпленню досягнень і ліквідації недоліків у роботі, поширенню передового- досвіду на виробництві. 

Вирішення цих задач при економічному аналізі сприяє поліпшенню управління виробництвом, зміцненню його економіки, виконанню намічених цілей і планів і підвищенню ефективності діяльності кожного підприємства. На цій основі забезпечується підвищення ефективності як окремих галузей народного господарства, так і всього народно-господарського комплексу. Виробничо-економічні фактори. Вони являють собою умови, необхідні для здійснення господарської діяльності, технічної організації і господарського заходу, що створюють вплив на господарські процеси і їхні результати. Їх підрозділяють на: а) фактори ресурсів, що відбивають необхідні умови для вчинення господарської діяльності. (У сфері виробництва - засоби і предмети праці і сама праця); б) техніко-економічні фактори. Це фактори, пов'язані з механізацією, автоматизацією, із уведенням нової технології й організації праці; в) фізіологічні фактори, що відносяться до санітарно- гігієнічних умов праці, до його напруженості, естетичному утриманню робочих приміщень; г) соціально-психологічні фактори. Оскільки результати господарської діяльності укладаються під впливом різноманітних факторів, то вони частіше усього діють взаємозалежно, і негативна дія одного може анулювати позитивні впливи інших факторів. З погляду впливу на господарську діяльність фактори діляться на основні і другорядні. До основного відносяться фактори, що роблять основний, більший вплив на результати в конкретних умовах господарювання. З погляду впливу на результати господарської діяльності фактори діляться на прості (чисельність) і складні (продуктивність). За часом впливу вони діляться на: а) постійні фактори, що безупинно впливають протягом усього досліджуваного часу; б) тимчасові (діють визначений період). По ступені кількісної зміни впливу факторів на сукупний результат показники підрозділяються на: а) такі, які піддаються кількісній оцінці; б) такі, які піддаються не кількісній оцінці (вплив стажу роботи, фахової підготовки). Фактори можуть діяти в цілому народному господарстві, в окремих галузях, в окремих підприємствах. Вони діляться на загальні і специфічні. Для об'єктивної оцінки якості роботи фактори діляться на зовнішні (об'єктивні) і внутрішні (суб'єктивні). Класифікація факторів дає можливість об'єктивно оцінити діяльність підприємства і правильно обгрунтувати висновки і пропозиції. Економічний аналіз є насамперед факторний аналіз. Економічний показник, що фігурує в задачі факторного аналізу як об'єкт дослідження, називається результативним показником. Показники, що беруть участь у задачі як характеристики результативного показника називаються факторними показниками. Під економічним факторним аналізом розуміється поступовий перехід від вихідної факторної системи (результативний показник) до кінцевої факторної системи, розкриття повного набору прямих кількісно вимірних факторів, що здійснюють вплив на зміну результативного показника. У аналізі господарської діяльності розрізняють два основних підходи до вивчення закономірностей: I — детермінований аналіз; II - стохастичний аналіз. Детермінований підхід спрямований на вивчення прямих зв'язків, коли зв'язок між результативним і факторними показниками функціональна: N=R х В. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 7

Безкоштовна робота

Закрити

Економічний аналіз 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.