Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 99

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 6

1.1. Поняття конкуренція, конкурентоспроможність підприємства та конкурентні переваги 6

1.2. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства та формування стратегії розвитку 10

1.3. Шляхи покращення конкурентоспроможності підприємства 18

1.4. Стан конкурентоспроможності українських підприємств 28

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 31

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 31

2.2. Аналіз внутрішніх чинників конкурентоспоможності підприємства 54

2.3. Аналіз зовнішніх чинників,що впливають на конкурентоспроможність підприємства 68

2.4. Аналіз фінансового стану підприємства 71

2.5. Аналіз конкуреноспоможності продукції 81

2.6. Інтегрований аналіз конкурентоспроможності товару 86

ВИСНОВКИ 93

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку економічних відносин, все більше загострюється конкурентна боротьба як на внутрішньому, так і на світовому ринку. У той же час спостерігається чітка взаємозалежність між конкурентоспроможністю підприємства та рівнем його економічного благополуччя. Тому, в умовах глобалізації та інтеграції в європейський економічний простір, для підприємства, яке стає на шлях виходу на світовий ринок, вирішальним фактором успішної діяльності стає управління конкурентоспроможністю.

Пріоритетним завданням більшості країн світу є формування або підвищення рівня конкурентоспроможної національної економіки як основи для забезпечення сталого розвитку держави та підвищення добробуту націй.

Конкурентоспроможність є важливим фактором подальшого розвитку і нашої держави, оскільки саме конкурентоспроможність характеризує ступінь розвитку суспільства, а підвищення конкурентоспроможності сприяє підвищенню життєвого рівня громадян країни. Для динаміки розвитку України в умовах глобалізаційних процесів, конкурентоспроможність підприємств має велике значення. Лише дія у комплексі може вивести українську продукцію на високий рівень конкурентоздатності. Українські підприємства мають потенціал та можливість до підвищення ролі конкурентоспроможності їхньої продукції, а тим самим і до займання провідних і домінуючих позицій на українському ринку.

Мета дипломної роботи – теоретично обґрунтувати напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Дубномолоко».

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі методологічно-практичні завдання:

– систематизовано об’єкти та критерії шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства;

– виявлено основні чинники впливу на процес покращення конкурентоспроможності підприємства;

– обґрунтовано структуру і зміст етапів покращення конкурентоспроможності підприємства;

– досліджено кон’юнктуру вітчизняного ринку молока та тенденції його розвитку;

– здійснено оцінку конкурентної ситуації в галузі, встановлено можливості підприємств забезпечувати й підтримувати ринкові позиції;

– визначено стан та основні напрями розвитку діяльності підприємства на ринку молока України;

– встановлено споживчі вподобання щодо досліджуваного продукту, виявлено основні причини його купівлі й основні чинники, що впливають на вибір певної торговельної марки, для різних сегментів споживачів;

– обґрунтовано доцільність використання інтегрованої оцінки конкурентів, споживачів і підприємства-виробника у процесі позиціонування;

– розроблено конкурентну стратегію для підприємства-виробника молока.

Об’єктом дослідження є ПАТ «Дубномолоко»

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів процесу визначення шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Дубномолоко».

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є принципи діалектичної логіки та системного підходу до вирішення проблемних завдань з обраного напряму дослідження.

Інформаційну базу дослідження становлять наукові праці вітчизняних і закордонних вчених у межах проблемного поля, дані державної статистичної звітності, публікації офіційних і наукових періодичних та спеціалізованих вітчизняних і закордонних видань, звітна й рекламна інформація підприємств-виробників молока, матеріали міжнародних та українських науково-практичних конференцій.

Закрити

Обгрунтування рівня конкурентоспроможності підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.