Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 107

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3-5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Зміст та класифікація витрат підприємства, їх зв’язок з фінансовими результатами 6-20

1.2 Класифікація витрат за національними стандартами 21-34

1.3. Фінансово – економічні результати діяльності підприємства 30-35

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Характеристика основних показників діяльності підприємства 36-59

2.2 Аналіз складу і структури витрат 60-71

2.3. Вплив витрат звичайної діяльності на фінансові результати 72-75

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Альтернативні методи і чинники зниження витрат на підприємства 76-87

3.2. Удосконалення перспективних напрямків оптимізації витрат діяльності підприємства 88-96

ВИСНОВКИ 97-102

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103-108

ВСТУП

Актуальність теми дипломної роботи зумовлена змінами економічних відносин які поставили питання контролю над витратами, як необхідну умову існування підприємства. У ринковій економіці наявність прибутку є тим фактором, що визначає доцільність існування виробництва. Нажаль в Україні проблема збитковості виробництва носить гострий характер. Додана вартість у нас формується з використанням надмірної кількості матеріалів та енергії, неефективно використовується робоча сила, зношені основні фонди які морально і фізично застаріли.

Взагалі, говорячи про організацію і ведення виробництва, треба відмітити необхідність компромісу між двома показниками, які з двох сторін визначають межі у питаннях витрат для підприємства:

1. Максимальна корисність для споживача.

2. Максимальний прибуток для підприємця.

Безпосередньо ці величини не пов’язані,їх опосередковують витрати. У основі корисності лежить використання ресурсів. Можна з впевненістю сказати, що більшої якості можна досягти залучивши додаткові ресурси. Але збільшення обсягів залучених ресурсів приводить до збільшення витрат, а відповідно і до зменшення прибутку, оскільки ціна складається з витрат і доходу підприємця. Окрім випадків коли збільшення витрат веде до відповідного зростання ціни, за рахунок якісних зрушень у якості. В такому випадку можна говорити про доцільність їх зростання.

На кожний вид продукції існують суспільно необхідні витрати, величина яких є орієнтиром для окремого підприємства. Ефективне виробництво передбачає обсяг витрат не більший за суспільно необхідні.

Детальний аналіз проблеми оптимізації витрат виробництва і її вплив на фінансові результати окремого підприємства буде здійснюватись на прикладі ПАТ «Ірпіньмаш», оскільки на зазначеному підприємстві питання витрат має певну специфіку, через те, що основна частина діяльності пов’язана з роботою на давальницькій сировині. Відповідно, у межах даного підприємства формується особлива структура витрат.

Мета і завдання дослідження. Мета дипломної роботи полягає в ґрунтовному аналізі витрат підприємства та обґрунтуванні ефективних шляхів оптимізації витрат при звичайній діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання.

Досягнення поставленої мети обумовило вирішення наступних завдань:

1) визначити сутність поняття «собівартості продукції», «витрати», пов’язані з випуском продукції.

2) дати оцінку витрат звичайної діяльності ПАТ «Ірпіньмаш».

3) виявити проблемні питання, що виникають в процесі функціонування підприємства пов’язаних із звичайною діяльністю.

4) обґрунтувати систему заходів спрямованих на вдосконалення механізму оптимізації витрат звичайної діяльності підприємства з використанням системного підходу на ПАТ «Ірпіньмаш».

Об’єкт дослідження є визначення та оцінка витрат діяльності ПАТ «Ірпіньмаш».

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти оптимізації витрат звичайної діяльності на підприємстві, а також виробничі відносини, що виникають в процесі її здійснення.

Методологічну та теоретичну основу становлять загальнонаукові, спеціально наукові, конкретнонаукові методи і принципи, які відповідають меті й завданням наукового дослідження а також різноманітні методи економічних досліджень: монографічний, статистико – економічні, системний, порівняльного аналізу, індукції, дедукції, графічний метод та інші.

Теоретичною основою дипломної роботи стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: В.Абрамов, В.Данюк, А.Гриненко, В.Волков, Н.Гончарова, О.Злобин, П.Івахненко, М.Горбатюк, В.Льовочкін Г.Каніщенко, К.Макконел, С.Брю, Ю.Мартин, В.Мікловда, Н.Надь, С.Шмидт, Г.Бирман, Л.Шваб та інших.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані та викладені в дипломній роботі теоретичні положення можуть слугувати методологічною базою для подальшого вивчення та розроблення проблем аналізу та оптимізації витрат виробництва та вироблення на їх основі конкретних рекомендацій для зменшення витрат на виробництві та їх оптимізації.

Структура та обсяг роботи. Виходячи з поставленої мети та завдань, враховуючи характер, обсяг та зміст даного наукового дослідження, а також логіку викладу проблеми, структурно воно містить: вступ, основну частину, що складається з 3 розділів, які охоплюють 8 підрозділів, висновки, список використаних джерел. Загальний обсяг дипломної роботи становить 108 сторінок.

Закрити

Витрати підприємства - їх склад та динаміка (на прикладі ПАТ Ірпіньмаш)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.