Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 66

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6

1.1. Економічна суть коштів та їх роль в економіці підприємства 6

1.2. Економічна характеристика і організаційно-технологічні особливості досліджуваного підприємства 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ НАЯВНОСТІ І РУХУ КОШТІВ ТА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 23

2.1. Загальні принципи аналізу руху коштів та грошових потоків на підприємстві 23

2.2. Аналіз наявності та руху коштів на досліджуваному підприємстві 30

2.3. Аналіз грошових потоків на підприємстві 35

ВИСНОВКИ 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

ДОДАТКИ 56

ВСТУП

Актуальність теми. Важко переоціни­ти роль грошей, адже функціонування підприємств у сучасних ринкових умовах передбачає безперервний рух грошових коштів, які є необхідними на ета­пах придбання основних засобів, сировини, товарів, надання послуг, виконання робіт, виробництва продукції, їх продажу і отримання виручки від реалізації.

Посилення сучасних фінансово-еконо­мічних проблем зумовлює зростаючий інтерес, як держави, так і підприємств різних форм власності до можливостей довгострокового розвитку. Грошові потоки підприємства виступають одним з най­більш важливих об'єктів бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту, визначаючи фінансову безпеку майбутнього розвитку підприємства.

На сьогодні переважна більшість підприємств працюють в умовах дефіциту обігових коштів, що є наслідком збиткової діяльності, неефективного управління грошовими по­токами, накопичення боргів у минулі роки, розбалансування структури грошових потоків, переведенням дебіторської заборгованості до розряду простроченої, внаслідок цього спостеріга­ється порушення ліквідності і платоспроможності, зростає залежність від зовнішніх позикових ресурсів, зменшуються можливості підприємства до самофінансування. Наявні диспро­порції свідчать про актуальність і необхідність дослідження методик обліку та аналізу грошових коштів, які є невід’ємною частиною системи бухгалтерського обліку підприємства та його фінансової звітності. Їх важливість великою мірою визначається необхідністю гармонізації теорії та практики вітчизняного бухгалтерського обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів. Виходячи з цього всі зазначені вище обставини обґрунтовано доводять актуальність теми дипломної роботи.

Питанням аналізу грошових коштів та їх потоків присвячені наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Значний внесок у розвиток теоретичних та практичних аспектів економічного аналізу зробили такі вітчизняні вчені, як МА.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, Й.Я. Даньків,В.І. Єфіменко, Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Лінник, Є.В. Мних, І.М. Парасій-Вергуненко, О.А. Петрик, В.В. Сопко, В.Г. Швець, а також зарубіжні вчені І. Бернар, К. Друрі, Ж.-К. Коллі, Д. Стоун, К. Хітчинг та ін.

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є обґрунтування теоретичних, науково-методичних та прикладних питань аналізу грошових коштів та їх потоків, розробка практичних пропозицій, спрямованих на вдосконалення організації, методики аналізу грошових коштів у сучасних умовах ринкових відносин та загострення економічної кризи в Україні.

Відповідно до зазначеної мети визначено зміст дослідження, що зводиться до вирішення таких взаємопов’язаних завдань теоретичного, методичного, організаційного та практичного характеру:

- дослідити економічну суть коштів та їх роль в економіці підприємства;

- дослідити основні аспекти діяльності об’єкту дослідження;

- визначити загальні принципи аналізу руху коштів та грошових потоків на підприємстві;

- провести аналіз наявності та руху коштів на досліджуваному підприємстві;

- проаналізувати грошові потоки досліджуваного підприємства.

Об’єктом дослідження є технологія та процедури аналізу операцій грошових коштів.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів економічного аналізу грошових коштів і розрахунків.

Методи дослідження. У процесі написання роботи опрацьовано та узагальнено теоретичний і практичний матеріал з обраної тематики із використанням загальнонаукових і специфічних методів пізнання.

Методологічною базою дослідження є фундаментальні засади економічної науки, методики і методології аналізу коштів і наукові праці вчених, що стосуються предмета дослідження. Основними загальнонауковими методами дослідження, що застосовувалися при написанні роботи, виступали аналіз (для проведення досліджень головних сутнісних характеристик об’єкта дослідження та особливостей його функціонування у контексті тематики дослідження), синтез (для певних узагальнень, важливих для тематики дослідження оціночних параметрів у їхньому взаємозв’язку та взаємозалежності), порівняння (переважно для оцінки поточних і прогнозованих параметрів діяльності об’єкта дослідження в результаті провадження запропонованих висновків та рекомендацій), індукція й дедукція (як у процесі постановки завдань дослідження, так і при їх реалізації, зокрема в контексті запропонованих підходів до аналізу структури і складу грошових коштів). Водночас були використані такі спеціальні методи дослідження, як методи економічного аналізу (знайшли своє відображення при оцінці складу та динаміки грошових коштів та потоків), статистичної обробки інформації та вибіркових спостережень (застосовувалися при вивченні первинної документації, а також звітності досліджуваного підприємства).

Інформаційна база дослідження представлена працями вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріалами конференцій, науковими дослідженнями. В роботі використано звітність досліджуваного підприємства, а також інформація зі всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.

Закрити

Аналіз грошових коштів підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.