Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”

2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”

Дочірнє підприємство «ІНКОМ - РІВНЕ» створене згідно установчого договору від 26 жовтня 2003 року (затверджено зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства „Інформаційні комп’ютерні системи” протоколом № 103 від 26.10.2003 року) та зареєстроване Рівненською міською адміністрацією у відповідності із Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законами України "Про господарські товариства", "Про підприємництво", "Про власність", „Про зовнішньо – економічну діяльність” та іншими законодавчими актами України.

Власником підприємства єюридична особа- Закрите акціонерне товариство „Інформаційні комп’ютерні системи”, ідентифікаційний код юридичної особи 21670779, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2а, місце проведення державної реєстрації: 12 червня 1997 року, номер 10731200000000417.

Підприємство є юридичною особою відповідно до законодавства України – дочірнім підприємством, заснованим на власності юридичної особи. Підприємство може від свого імені укладати договори, набувати майнових і особистих немайнових прав і виконувати обов’язки пов’язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді і третейському суді.

Підприємство має право здійснювати будь – яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству України і відповідає цілям, що передбаченні статутом.

Підприємство є багато профільним і здійснює свою діяльність в різних галузях господарської діяльності.

Підприємство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, емблему зі своїм найменуванням, товарний знак та виробничу марку продукції, що ним випускається, інші необхідні для його діяльності реквізити.

Підприємство може створювати в Україні та за її межами філії, представництва, бути учасником інших підприємств і господарських товариств та вступати з нимив об’єднання, здійснювати зовнішньо – економічну діяльність в порядку, встановленому законодавством України, створювати спільні підприємства з участю іноземних інвесторів, брати участь в діяльності міжнародних організацій та бути її членом.

Філії та представництва підприємства діють на підставі положень про них, які затверджуються власником підприємства у відповідності з законодавством. Керівники філій і представництво діють на підставі доручення, виданого власником підприємства. Філії і представництва не є юридичними особами і діють від імені підприємства.

Підприємство не відповідає за зобов’язання власника, а власник відповідає за зобов’язання підприємства в межах свого вкладу до статутного капіталу. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Підприємство не відповідає за зобов’язання держави, як і держава не відповідає за зобов’язання підприємства.

Підприємство використовує працю громадян приймаючи їх на роботу за контрактом, або укладаючи з ними договори цивільно – правового характеру. Підприємство виконує роботи і надає послуги суб’єктам господарської діяльності і громадянам за договірними цінами.

Підприємство самостійно планує свою виробничу – господарську та іншу діяльність. Основою планів є договори, зокрема, договори цивільно – правового характеру.

Підприємство створюється з метою задоволення потреб суспільства в товарах народного споживання, різних послугах, продукції промислового, сільськогосподарського виробничо – технічного та іншого призначення.

Предметом діяльності підприємства є:

-проведення науково – дослідних, експериментальних та впроваджу вальних робіт у галузі комп’ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;

-сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної техніки та оргтехніки;

-оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання власного виробництва і інших виробників;

-організація і здійснення торгівлі електричними та електронними механізмами, продуктами харчування, нафтою і продуктами її переробки;

-розробка і впровадження у виробництво товарів, продукції, послуг на основі прогресивних технологій;

-забезпечення поставок і реалізація паливно – мастильних матеріалів;

-благодійницька діяльність;

-участь у створені банківських, кредитних та страхових установ;

-зовнішньо – економічна діяльність та інше.

Підприємство здійснює будь – які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченими статутом підприємства. Види діяльності, щодо яких законодавством передбачене ліцензування, підприємство здійснює після одержання відповідних ліцензій.

Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Джерелами створення майна підприємства є: грошові та майнові внески власника; доходи від господарської діяльності; кредити банків та інших кредиторів; доходи від цінних паперів; інші джерела не заборонені законодавством України.

Підприємство вільно користується, володіє і розпоряджається своїм майном відповідно до його призначення.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є дохід, за рахунок якого відшкодовуються матеріальні та прирівняні затрати, здійснюються обов’язкові платежі в бюджет, вносяться передбачені законодавством податки та сплачуються банківські кредити.

Прибуток який залишився є чистим прибутком і знаходиться в повному розпорядженні підприємства. Порядок використання чистого прибутку визначається власником.

На підприємстві створюються фонди виробничого і соціального розвитку, резервний (страховий) та інші.

Частина чистого прибутку за рішенням власника може передаватися у власність трудовому колективу чи окремим його членам. Порядок розподілу цієї частини прибутку визначається загальними зборами трудового колективу.

Збитки підприємство відшкодовує за рахунок резервного фонду ,а при його недостатності - за рахунок інших фондів і майна підприємства.

Вищим органом управління підприємства є власник, який уповноважений приймати рішення з будь – яких питань діяльності підприємства.

Виконавчим органом підприємства є директор, який призначається власником і діє на підставі статуту підприємства. Директор підприємства призначається на посаду за контрактом.

Для здійснення контролю за фінансово – господарською діяльністю підприємства власник призначає на строк до трьох років ревізора зчисла працівників, або залучає незалежну аудиторську організацію.

Підприємство самостійно встановлює форму, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників підприємства.

Підприємство здійснює облік результатів своєї роботи, веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік у встановленому порядку і несе відповідальність за його достовірність.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 63

Безкоштовна робота

Закрити

Шляхи удосконалення конкурентоздатності продукції на дочірньому підприємстві ІНКОМ-РІВНЕ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.