Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Висновки

Конкуренція в широкому розумінні слова означає суперництво в будь – якій сфері діяльності. Якщо розглядати конкуренцію з чисто економічних позицій, то вона означає суперництво між комерційними організаціями на найбільш вигідних умовах виробництва і збуту, за отримання найбільш вигідного замовлення з метою закріплення позицій на ринку і отриманням максимального прибутку зараз або в майбутньому.

Конкурентноздатність – це сукупність якісних та вартісних характеристик (параметрів) товару, які з точки зору покупця є суттєвими і забезпечують задоволення конкретних потреб.

Конкурентноздатність товару можна визначити тільки порівнюючи товари конкурентів між собою. Іншими словами, конкурентноздатність - поняття відносне, що чітко прив’язане до конкурентного ринку і часу продажу.

Приоцінюванніконкурентоспроможностіпідприємства предметом уваги є номенклатура продукції та її конкурентоспроможність, тому що саме продукція з її якістю, упаковкою, сервісом, рекламою і т. д. приваблює не лише покупця, а також бізнесмена, акціонера, інвестора.

Об’єктом дослідження роботи є дочірнє підприємство „ІНКОМ - РІВНЕ” яке розташоване у м. Рівне.

Здійснивши аналіз господарської діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ” виявили певні переваги та недоліки діяльності.

Основними недоліками діяльності дочірнього підприємства є:

-недостатня кількість власного капіталу;

-збільшення кількості поточних зобов’язань;

-нездатність ліквідувати короткострокову заборгованість;

-зменшення частки власного капіталу.

Для вдосконалення роботи дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» насамперед необхідно налагодити організацію маркетингу і таким чином перейти до більш активної діяльності. Для цього необхідно визначити основні задачі та функції служби маркетингу, розробити стратегію і тактику її діяльності.

У дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ” в розробці рекламної кампанії планується використання таких каналів розповсюдження реклами, як реклама в пресі - розміщення рекламних об’яв в газетах і журналах загального призначення, довідниках, і т.п.; радіореклама, яка транслюється з допомогою радіомовлення; екранна реклама - телебачення, кіно і т.д.

Просування товарів на ринку здійснюється за допомогою такого засобу комунікаційної політики, як реклама. Популярність товарів на ринку, імідж фірми багато в чому залежить від ефективності реклами, тому їй приділяється велика увага з боку виробників та учасників збуту дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ” пропонується використовувати основну - товарну рекламу і допоміжну - престижну та ввідну. Інші види реклами застосовувати не доцільно через можливості фірми на даному етапі. Серед рекламних заходів головну роль буде виконувати пряма реклама, що здійснюватиметься індивідуальною рекламною роботою.

Для того щоб зменшити кількість недоліків і збільшити кількість переваг, дочірнє підприємство „ІНКОМ - РІВНЕ”, повинно розробити ряд заходів спрямованих на покращення фінансового стану.

У бакалаврській роботі запропоновано такі заходи для вдосконалення фінансового стану підприємства:

- вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”;

- придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди;

-розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”.

Після впровадження даних заходів у підприємства значно зміняться показники діяльності, зможе погасити поточну заборгованість та отримати прибуток.


Список використаної літератури

1.Анализ хозяйственной деятельности в промьппленности /Под общ.ред. В.И. Стражева. - Мн.: Выш. шк., 1998. - 398с.

2.Арманд Дейян, Анни и Лоик Троадек. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. М.: "Универс", 1994. - 188с.

3.Баширов И.Х. Еще раз к вопросу о месте маркетингана отечественном предприятии // Маркетинг й реклама. - 1999. №1, с.36-38.

4.Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 392с.

5.Войчак А.В. Маркетинг досліджень: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001 – 119с.

6.Гаркавенко С.Є. Маркетинг. К.: Лібра, 1996. - 384с.

7.Гасаненко Н.А. Моніторинг реклами в СМИ Украини - тенденції й динаміка // Маркетинг й реклама. - 1999. - №2, с. 17-21.

8.Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. К.: Вища школа, 1994. - 326с.

9.Гінгстон А. Найкраща книжка про збут і маркетинг. Львів: Сейбр-світло, 1995. -206с.

10.Глухов А. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения// Маркетинг. – 1999. - №2. – с.56 – 64.

11.Голубков Е.А. Маркетинг: стратегии плани и структури. М.: Дело, 1995. - 185с.

12.Голубков Е.Н. Природа маркетинговых комуникаций й управление продвижением товара // Маркетинг в России й зарубежом. - 1999.- №1, с.3-8.

13.Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми. К.: А.С.К., 1998.- 118с.

14.Эванс, Берман Д. Маркетинг. М.: Зкономика, 1993. - 335 с.

15.Экономика предприятия/ Под ред. проф. Н.А. Сафронова. – М.: «Юристъ», 1998. – 584с.

16.Экономическая теория /Под ред. В.Д. Камаева. М.: Владос, 1998.

17.3авьялов П.С. Формула успеха: маркетинг. М.: Международные отношения, 1991. -414с.

18.Как добиться успеха: Практические советы деловым людям/ Под общ. ред. Хруцкого В.Е. – М.: Политиздат, 1991. – 510с.

19.Котлер Ф. Маркетинг менеджмент - СПб.: Питер Ком, 1999. - 896с.

20.Котлер Ф., Армстрон Г. й др. Основи маркетинга: пер. с англ. - 2-е европ. изд. -К.; М.; СПб.: Издат. дом «Вильямс», 1998. - 1056 с.

21.Крьшова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория й 86 ситуаций. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.-519с.

22.Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой. –М.: Финпресс, НГАЗиУ, 1997.– 356с.

23.Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560с.: ил.

24.Маркова В.Д. Марктетинг услуг. – М.: Финансы и статистика, 1996– 128с.

25.Матусяк С. Розпродажі: як спокусити покупця // Галицькі контракти. -1999.-№1,с.42-43. 24.

26.Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности: Рекомендации по выработке стратегии развития производственных структур// Риск. – 1998. - №5 – 6. – с. 82 – 87.

27.Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: Навчальний посібник – Тернопіль, „Астон”, 2001 – 507с.

28.Ноздрева Л.С., Цигичко И.А. Маркетинг: как побеждать на ринке. М.: Финансы и статистика, 1991. - 303с.

29.Основи економічної теорії: Підручник /А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін.; За ред. А.А.Чухна. – К.; Вища школа, 2001 – 606с.: іл.

30.Оспищев В., Синипина Г. Оценка зффективности й планирование расходов на рекламу // Бизнес-информ, - 1998. "№13, с. 128-130.

31.Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. – СПб.: Питер 2000

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 63

Безкоштовна робота

Закрити

Шляхи удосконалення конкурентоздатності продукції на дочірньому підприємстві ІНКОМ-РІВНЕ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.