Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства на прикладі Автотранспортного підприємства ЗАТ “Управління будівництва Рівненської АЕС” м. Кузнецовська

Зміст

Вступ

Розділ 1. Основні фонди підприємства

1.1. Загальна характеристика основних фондів, оцінка класифікація та їх структура

1.1.1. Загальні характеристики основних фондів

1.1.2. Структура і класифікація основних фондів

1.1.3. Оцінка основних виробничих фондів.

1.2. Показники використання основних фондів

1.2.1. Показники ефективності використання основних фондів

1.3. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів

1.3.1. Спрацювання і старіння

1.3.2. Амортизація

1.3.3. Строки експлуатації

1.3.4. Розширене відтворення основних фондів

Розділ 2. Аналіз основних фондів підприємствами

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз основних показників використання основних фондів підприємства

2.2.1. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів підприємства

2.2.2. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів

2.2.3. Аналіз стану та складу основних фондів

2.2.4. Аналіз ступеня зносу основних фондів

2.2.5. Аналіз інтенсивності відтворення основних фондів

2.2.6. Аналіз ефективності використання основних фондів

2.3. Визначення ефективності використання основних фондів підприємства

2.3.1 Загальні показники

2.3.2 Амортизація

Розділ 3. Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

3.1. Заходи по підвищенню ефективності використання основних фондів у часі

3.1.1. Підвищення ефективності використання річного робочого часу

3.1.2. Підвищення ефективності використання внутрізмінного робочого часу

3.1.3. Підвищення ефективності збільшення змін використання основних фондів

3.1.4. Підвищення ефективності використання календарного часу

3.1.5. Аналіз одержаних результатів

3.2. Вплив підвищення ефективності використання основних фондів на господарську діяльність підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Розділ 2. Аналіз основних засобів підприємства

2.1. Загальна характеристика підприємства

Повна назва підприємства: Автотранспортне підприємство Закритого акціонерного товариства „Управління будівництва Рівненської атомної електростанції”.

Скорочена назва підприємства: АТП ЗАТ „УБ РАЕС”.

Існує та функціонує згідно до статуту від 10 жовтня 1975р.

АТП ЗАТ „УБ РАЕС” є закритим акціонерним товариством, статутний капітал якого поділений на акції з необмеженим доступом. Придбати акції такого підприємства мають право придбати будь-які члени підприємства в межах своїх вкладів. Акціонери отримують дивіденди по придбаних акціях.

Підприємство здійснює свою діяльність згідно із Законом „Про підприємницьку діяльність”, внесеними змінами та доповненнями.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, статутний капітал, розрахунковий та інші рахунки в банку, печатку, штампи зі своїм найменуванням.

Місцезнаходження підприємства місто Кузнецовськ Рівненської області.

Предметом діяльності підприємства є:

Надання транспортних послуг;

Обслуговування будівництва Рівненської АЕС;

Обслуговування будівництва міста Кузнецовськ;

Зовнішньо-економічна діяльність, включаючи експортно-імпортні операції.

Основними цілями діяльності даного підприємства є надання економічно-обгрунтованих, ефективних транспортних послуг по обслуговуванню будівництва РАЕС та міста-супутника.

Дане підприємство функціонує на основі Статуту, раціонально використовує надані земельні ділянки, основні фонди, з яких 80% належить транспортним засобам та силовим машинам.

У власності Автотранспортного підприємства є:

Земельні ділянки;

Будинки, споруди та передавальні пристрої;

Машини та обладнання;

Транспортні засоби;

Інструменти, прилади та інвентар.

Майно господарства перебуває під захистом держави на рівні з іншими формами власності. Підприємство має право продавати, продавати підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, передавати в тимчасове користування належне йому майно, а також придбати, брати в тимчасове користування, на умовах оренди, майно інших підприємств, організацій, установ, громадян.

Використання коштів з розрахункового рахунку підприємство проводить безготівковими перерахуваннями. Для сприяння розвитку підприємства створено спеціальний український державний фонд підтримки під гарантію отримання кредиту банку оплату розробки проведення проектів розвитку, часткове відшкодування витрат пов’язане з виплатою процентів за користування позичками. Робота на підприємстві виконується працею найманих працівників. Працівники, які працюють по трудовому договору підлягають державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню. Державні органи контролюють діяльність підприємства з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, дотримання законодавства про охорону природи та оплату податків. АТП ЗАТ „УБ РАЕС” здає звітність про свою діяльність згідно встановленого порядку.

Припинення діяльності підприємства відбувається в разі визнання підприємства банкрутом, використання підприємством належного йому майна не за призначенням. Припинення діяльності підприємства відбувається згідно встановленого законодавства за рішенням обласної ради народних депутатів.

Таблиця 2.1 показує основні економічні показники діяльності підприємства.

Таблиця 2.1

Показники Одиниц виміру 2001 2002 2003 2004 2005
Проектна потужн. підприємства млн. грн 12,00 11,00 11,00 12,00 12,00
Обсяг реалізації продукції млн. грн 8,10 8,40 9,10 9,60 9,70
Освоєння проектної потужності % 67,5 69,5 75,8 78,3 81,35
Балансова вартість ОВФ млн. грн 1,03 1,02 1,02 1,05 1,08
Фондовіддача грн./грн. 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8079
Чисельність працівників Чол. 400 425 410 425 453
Продуктивність праці млн. грн 0,02025 0,02106 0,02321 0,02122 0,02155
Собівартість продукції млн. грн 6,177 6,255 6,653 6,753 7,177
Витрати на 1грн реалізов. продук млн. грн 0,7531 0,75 0,7321 0,7401 0,7456
Середня заробітна плата Грн. 479,17 480,12 486,03 487,56 493,98
Прибуток млн. грн 1863,0 1860,0 1865,0 1802,0 1815,0
Рентабельність виробництва % 32,79 32,85 33,20 33,82 34,11

В даній таблиці показана динаміка основних показників підприємства за останні п’ять років.2.2. Аналіз основних показників використання ОВФ

Одним із найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортименті і повніше й ефективніше їх використання.

Завдання аналізу:

oВизначити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів основними засобами і рівень використання їх за узагальнюючими й окремими показниками;

oВстановити причини зміни їхнього рівня;

oРозрахувати вплив використання основних засобів на обсяг виробництва продукції та інші показники;

oВизначити ступінь використання виробничої потужності підприємства й обладнання;

oВиявити резерви підвищення інтенсивності й ефективності використання основних засобів.

Джерела даних для аналізу: бізнес-план підприємства, план технічного розвитку, форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати», форма № 5 « Примітки до річної фінансової звітності», розділ 2 « Основні засоби», форма № 11 – ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)», форма № 2-кб (потужності) «Звіт про введення вдію основних фондів, будівель, споруд та потужностей», дані про переоцінку основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, проектно-кошторисна технічна документація тощо.

Аналіз зазвичай починається з вивчення наявності основних засобів, їхньої динаміки та структури (табл. 2.2)

Таблиця2.2

Наявність на початок 2005р. Надійшло у звітному періоді Вибуло у звітному періоді Наявність на кінець 2005р. Амортизація (знос) основних засобів
усього У т.ч. введено в дію усього У т.ч. ліквідовано
Основні засоби 10999,2 29,1 29,1 162,3 115,2 10866,0 978,4

Коефіцієнт оновлення (Конов), що характеризує частку нових основних засобів у загальній вартості їх на кінець року:

Вартість основних введених засобів

Конов = ------------------------------------------------------------------------ =

Вартість основних засобів на кінець періоду

= 29,1/ 10866,0 = 0,00267;

Термін оновлення основних засобів ( Тон):

Вартість основних засобів на початок періоду

Тон = ----------------------------------------------------------------------------------- =

Вартість введених основних засобів

= 10999,2/29,1 = 377,98;

Коефіцієнт вибуття (Кв):

Вартість основних засобів, що вибули

Кв = --------------------------------------------------------- =

Вартість основних засобів на початок періоду

= 162,3/10999,2 = 0,147;

Коефіцієнт приросту (Кпр):

Сума приросту основних засобів

Кпр = -------------------------------------------------------- =

Вартість їх на початок періоду

= -133,2/10999,2 = -0,01;

Коефіцієнт зносу (Кзн):

Сума зносу основних засобів

Кзн = ----------------------------------------------------- =

Первісна вартість основних засобів

= 978,4/10999,2 = 0,088;

Коефіцієнт придатності (Кпридат):

Залишкова вартість основних засобів

Кпридат = ----------------------------------------------------------------- =

Первісна вартість основних засобів

= (10866,0 - 978,4)/10866,0 = 0,91.

Дані розрахунки показують, що на даному підприємстві необхідно підвищити коефіцієнт оновлення основних фондів для покращення ефективності використання основних фондів. Забезпеченість підприємства окремими видами машин, механізмів, обладнання, приміщеннями встановлюють порівнянням фактичної наявності їх з запланованою потребою, необхідною для виконання плану випуску продукції.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 83

Безкоштовна робота

Закрити

Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства на прикладі Автотранспортного підприємства ЗАТ “Управління будівництва Рівненської АЕС” м. Кузнецовська

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.