Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства на прикладі Автотранспортного підприємства ЗАТ “Управління будівництва Рівненської АЕС” м. Кузнецовська

Зміст

Вступ

Розділ 1. Основні фонди підприємства

1.1. Загальна характеристика основних фондів, оцінка класифікація та їх структура

1.1.1. Загальні характеристики основних фондів

1.1.2. Структура і класифікація основних фондів

1.1.3. Оцінка основних виробничих фондів.

1.2. Показники використання основних фондів

1.2.1. Показники ефективності використання основних фондів

1.3. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів

1.3.1. Спрацювання і старіння

1.3.2. Амортизація

1.3.3. Строки експлуатації

1.3.4. Розширене відтворення основних фондів

Розділ 2. Аналіз основних фондів підприємствами

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз основних показників використання основних фондів підприємства

2.2.1. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів підприємства

2.2.2. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів

2.2.3. Аналіз стану та складу основних фондів

2.2.4. Аналіз ступеня зносу основних фондів

2.2.5. Аналіз інтенсивності відтворення основних фондів

2.2.6. Аналіз ефективності використання основних фондів

2.3. Визначення ефективності використання основних фондів підприємства

2.3.1 Загальні показники

2.3.2 Амортизація

Розділ 3. Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

3.1. Заходи по підвищенню ефективності використання основних фондів у часі

3.1.1. Підвищення ефективності використання річного робочого часу

3.1.2. Підвищення ефективності використання внутрізмінного робочого часу

3.1.3. Підвищення ефективності збільшення змін використання основних фондів

3.1.4. Підвищення ефективності використання календарного часу

3.1.5. Аналіз одержаних результатів

3.2. Вплив підвищення ефективності використання основних фондів на господарську діяльність підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Висновки

В ході дослідження діяльності та організаційної структури управління АТП ЗАТ “УБ РАЕС” було розглянуто три основні питання:

1.дослідження ефективності різних форм відтворення;

2.вплив на підприємство зовнішнього і внутрішнього середовища;

3.структура управління організацією.

Просте і розширене відтворення основних робочих фондів відбувається у безперервному процесі здійснення взаємозв’язаних різних його форм – ремонту, модернізації та зміни окремих елементів засобів праці; технічного переозброєння, реконструкції і розширення діючих цехів, виробництв і підприємств в цілому, а також спорудження нових аналогічних виробничих об’єктів. При цьому необхідною передумовою нормального перебігу відтворювальних процесів слугують постійний облік ступеня спрацювання (старіння) та амортизації основних фондів.

Фізичне спрацювання та техніко-економічне старіння діючих знарядь праці можна усунути частково або повністю, застосовуючи різні форми відтворення. Між окремими видами старіння засобів праці та формами їх відшкодування існує певний взаємозв’язок

Найбільш впливовими зовнішніми факторами для організації є постачальники товарів, закони та провадження державного регулювання, конкуренти та економічна ситуація, яка склалася в Україні. При розгляді організаційної структури відділів було виявлено, що дана організація сполучає в собі елементи функціональної та дивізіональної форми структури організації. В організації існує три рівні відповідальності і лінійна передача повноважень, відповідальність і обов’язки працівників відповідають одне одному, і права співпадають з функціями і обов’язками.

Навколишнє середовище може бути таким, що виявляє вплив на діяльність організації, але не підлягає його контролю. Друга частина визначення дуже важлива, бо організації примушені здійснювати внутрішні зміни, щоб пристосуватися до зовнішніх факторів. Цих факторів багато: споживачі, постачальники, конкуренти, державні і правові служби, державні і суспільні організації.

Організаційна структура управління пристосована до змін у зовнішньому середовищі.

Організаційна структура стає більш міцною і життєздатною тільки втому випадку, коли в організації встановлюється чітка ієрархічна взаємодія між дорученнями керівництва, тобто коли власний прояв управлінських дій головного керівника здійснюється по всій вертикалі. Саме при таких умовах в організації формується неперервний ланцюг командування, який забезпечує підпорядкування будь-якого суб'єкта діяльності тільки одній особі - вищому керівникові.

В фірмі керівники використовують в роботі стандартні процедури і приписи. В задачах підлеглих окремих відділів багато спільного, введення нових задач для підлеглих майже відсутнє. Ці ознаки свідчать про широкий діапазон контролю в організації

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві є важливим резервом підвищення ефективності виробництва. Це обумовлено тим, що значна частина витрат виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов”язана із використанням ОВФ на підприємстві.

У своїй дипломній роботі я розробила план підвищення ефективності використання ОВФ за рахунок:

-підвищення використання річного робочого часу;

-підвищення коефіцієнта змінності;

-підвищення використання внутрізмінного часу;

-підвищення використання календарного часу.

За рахунок першого заходу я досягла збільшення обсягів виробництва ,внаслідок чого зменшилась собівартість продукції.

За рахунок підвищення коефіцієнта змінності я досягла збільшення виробництва обсягів виробництва продукції, внаслідок чого зменшилась собівартість продукції , а чисельність робітників.

За рахунок підвищенні використання внутрізмінного часу я досягла збільшення обсягів виробництва продукції, собівартість продукції знизилась.


Використана література.

1. Про. власність: Закон України // Голос України — 2001. — 7 лют.

2. Про захист прав споживачів: Закон України // Голос України. — 2001 —12 черв.

3. Про захист споживчого ринку в Україні: Закон України // Голос України. — 2002.

—12 черв.

4. Про споживчу кооперацію: Закон України// Голос України. — 2003. —12 квіт.

5. Про підприємства в Україні: Закон України // Нові закони України. — К, 2003.

6. Про господарські товариства: Закон України // Нові закони України. — К, 2004. 7 Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // підприємництво і ринок України. — 199.1 — № 3.

7. Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі: Указ президента України // Урядовий кур'єр. — 2002. —№ 106 (липень).

8. Про підприємництво: Закон України // Нові закони України. — К, 2004.

9. Про оплату праці: Закон України // Підприємництво і ринок України. — 2003. — № 3.

10. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету Міністрів України // Бюлетень про приватизацію. —2000.— № 3-4.

11. Типове положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності// Галицькі контракти. — 2002. — № 16.

12. Про систему оподаткування: Закон України // Нові закони України. — К, 2005.

13. Про податок на додану вартість: Закон України // Нові закони України. — К, 2005.

1.4. Про акцизний збір: Закон України// Нові закони України. — К, 2005.

15. Про банкрутство: Закон України // Нові закони України. — К, 2004.

16. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України // Голос України. — 2003. —

17. Бланк I. О. Упрапління торговельним підприємством. Підручник. — М.: «Тандем», 2004.

18. Бланк I. О., Стоянова Є. С., Никона Є. В. Управління основними фондами. Уч-бово - практичний посібник. — М.: «Перспектива», 2004.

19. Бланк I. О., Стоянова Є. С., Бикова Є. В. Фінансовий менеджмент. Розділ III, гл. 2. Підручник. — М.: «Перспектива», 2005.

20. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: «Ника-Центр», 2000.

21. Банковские операции (под ред. Лаврушица О. И.) в 2-х гг. — М.: 2002

22 Валевич Р. П., Давидова Г. А. економика торгового предприятия: Учебн. посо­бие. — Ми.: Вьісшая школа, 2001.

23. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика. стратегія, ефективність. — К.: Вита школа. Голов, вид-во, 2005.

24. Совершенствование методов оценки зффективности основных производственньіх фондов. — К., 2003.

24. Гуляева II. М. Управління формуванням та використанням основних фондів торговельного підприємства. Навчальний посібник. — К: КНЕУ, 2005.

.26. Ковалев В. В. Анализ финансового состояния и прогнозирование банкротства. — С.-П., 2002.

27. Контроллинг как инструмент управления предприятием. Ананкина Е. А., Дапи-лочкин С. В., Данидочкина Н. Г. и др. Под ред. Данилочкипой Н. Г.. — М.: Ау­дит, ЮНИГИ, 2002

28. Коркип В. Эффективность воспроизводства основных фондов торговли. — Ка­зань, 2000.

29. Ластовсцький В. О., Миронюк О. В. Ефективність господарювання: оцінка, ана-ліз, фактори, резерви. — Чернівці, 2004.

30. Лііоиеико Л. О. Управління підприємницьким ризиком як елемент протидїї банкрутству торговельного підприємства. Навчальний посібник. — К., КДТЕУ, 2004.

31. Ліговевко Л. О., Ковальчук Г. В, Управління грошовими коштами торговельного підприємства. Навчальний посібник. — К., КДТЕУ, 2002.

32. Риски в современном бизнесе. — М.: Альянс, 2001.

33. Риски в современном бизнесе. Авторн: Грабовьій П. Г., Петрова С. Н., Полтав­цев С. И., Романова К. Г., Хрусталев Б. Б., Яровепко С. М.. Издательство «Аканс», 2001.

34. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. — М.: Перспектива, 2005.

35. СмоліІІ I. В., Лещук Н. М. Стратегія розвитку торговельного підприємства в ринкових умовах. Навчальний посібник. — К: КДТЕУ, 2004.

36. Стратегия и тактики антикризисного управления фирмой. / Под ред. Врадона Л. II., Кузина Б. И. — С.-П.: «Специальная литература», 2002.

37. Ушакова Н. М., Кукурудза Л. О. Кредитна полытика підприємства. Навч. посібник. - К.: К.ТЕІ, 2003.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 83

Безкоштовна робота

Закрити

Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства на прикладі Автотранспортного підприємства ЗАТ “Управління будівництва Рівненської АЕС” м. Кузнецовська

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.