Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний аналіз РД ВАТ "Укртелеком"

1.1. Коротка характеристика об'єкту дослідження

1.2. Основні техніко-економічні показники підприємства

1.3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

1.4. Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства

1.5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.6. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки

1.7. Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та ефективність їх використання

1.8. Аналіз продуктивності праці

1.9. Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання

Розділ ІІ. Визначення проблем РД "ВАТ" Укртелеком"

2.1. Проблема розширення рентабельних послуг

2.2. Високий рівень дебіторської заборгованості

2.3. Низька платоспроможність населення

Розділ ІІІ. Альтернативні варіанти дій РД Ват "Укртелеком" щодо вирішення проблем

3.1. Розміщення реклами в засобах масової інформації

3.2. Удосконалення мереж та якості надання послуг зв'язку

3.3. Впровадження додаткових видів обслуговування

Висновки

Список використаної літератури

1.9. Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання

На основі звітної інформації проведемо розрахунок вартості підприємницького потенціалу та дамо оцінку рівню його використання.

Таблиця 1.15.

Вихідна інформація для розрахунку вартості потенціалу і показників його використання

№ п/п Показник Один. вим. 2000 2001 2002
1 2 3 4 5 6
1 Середньорічна вартість ОВФ Тис.грн. 60343,9 58533,9 71450,85
2 Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень Тис.грн. 0,26 0,26 0,26
3 Нормативні оборотні засо­би Тис.грн. 15120,8 14363,0 16625,6
4 Сумарна вартість немате­ріальних активів і земель­них ресурсів Тис.грн. 378,9 382,7 36,3
5 Середньоспискова чисель­ність персоналу Чол. 2757 2692 2658
6 Продуктивність праці на одного працівника Тис.грн. 18,09 22,15 25,57
7 Фактичний обсяг наданих послуг (тарифні доходи) Тис.грн. 49866,5 59616,1 67971,6
8 Фондоозброєність у розра­хунку на одного працівни­ка Тис.грн. 21,89 21,74 26,88
9 Інноваційні витрати за звітний період Тис.грн. - - -
10 Витрати на управління Тис.грн. 1291,4 948,2 1408,4
11 Балансовий прибуток Тис.грн. 3644,6 13947,9 19277,0
12 Повна собівартість нада­них послуг Тис.грн. 28640,1 31762,6 34610,4

Розрахуємо вартість потенціалу підприємства по роках за період 2000-2002р.р. за формулою:

Пп. = Вовф + Вобл + Вна , (1.22.)

де, Пп. - вартість потенціалу підприємства;

Вовф - вартість основних виробничих фондів;

Вобл - вартість оборотних активів; Вна - вартість нематеріальних активів.

Пп.00 = 60343,9+15120,8+378,9=75843,6 тис.грн.

Пп.01 = 58533,9+14363,0+382,7=73279,6 тис.грн.

Пп.02 =71450,85+16625,6+36,3=88112,75 тис.грн.

Отже, у 2001р. відбулось зменшення вартості потенціалу підприємства на 2564 тис.грн. або на 3,38%, що було викликано зменшенням вартості оборотних засобів. У 2002р. відбулось зростання вартості потенціалу до рівня попереднього року на 14833,15 тис.грн. або на 16,8%, що було зумовлено зростанням обсягів нормованих оборотних активів.

Проведемо аналіз рівня ефективності використання потенціалу підприємства за даними таблиці 1.16.

Таблиця 1.16.

Аналіз показників рівня використання потенціалу підприємства

№ п/п Показник 2000 2001 2002
1 2 3 4 5
Ефективність використання ОВФ і нематеріальних активів
1 Фондовіддача, грн. 0,83 1,02 0,95
2 Фондоозброєність, тис.грн./чол. 21,89 21,74 26,88
3 Рентабельність основних фондів, % 6,04 23,83 26,98
4 Приріст наданих послуг за рахунок зміни ОВФ, тис.грн. - -1502,3 13175,29
5 Приріст наданих послуг за рахунок зміни фондовіддачі, тис.грн. - 11121,44 -5001,56
Ефективність використання оборотного капіталу
1 Коефіцієнт оборотності 3,3 4,15 4,09
2 Тривалість одного обороту, днів 109,09 86,75 88,02
3 Рентабельність використання обо­ротних коштів, % 24,10 97,11 115,95
4 Вивільнення оборотних засобів внаслідок прискорення оборотності тис. грн. - -3699,51 239,79
5 Зміна наданих послуг за рахунок зміни величини оборотних коштів, тис. грн. - -2500,74 9389,79
Ефективність використання трудового потенціалу
1 Продуктивність праці, тис. грн. 18,09 22,15 25,57
2 Прибуток на одного працівника, тис. грн. 1,32 5,18 7,25
3 Ефективність управлінських витрат грн. 2,82 14,71 13,69
4 Зміна наданих послуг за рахунок зміни чисельності працівників, тис.грн. - -1175,85 -753,1
5 Зміна наданих послуг за рахунок зміни продуктивн. праці, тис.грн. - 10929,52 9090,36
Ефективність використання підприємницького потенціалу
1 Рівень рентабельності, % 12,7 43,91 55,7
2 Рентабельність продукції, % 7,31 1,98 1,08
3 Віддача підприємницького потен­ціалу, грн. 1,51 1,98 1,08
4 Ефективність підприємницького потенціалу, грн. 0,11 0,46 0,31

Отже, як видно з таблиці 1.16. фондовіддача ОВФ у 2002 році зменшилась до рівня 0,95 грн. проти 1,02 грн. у 2001 році, проте порівняно із 2000 роком спостерігаємо ріст фондовіддачі із 0,83 до 1,02 грн. Фондоозброєність також змінювалась по роках: у 200Op. становила 21,89 тис.грн./чол., після зменшення у 2001р. до рівня 21,74 тис.грн./чол. у 2002р. встановилась на рівні 26,88 тис.грн./чол.

Рентабельність основних виробничих фондів становила відповідно по роках: 2000p. - 6,04%; 2001р. - 23,83%; у 2002р. - 26,98%. Такий результат у 2000p. склався передусім із за низького рівня прибутку, що отримало підприємство за цей рік.

За рахунок зміни вартості ОВФ обсяг наданих послуг у 2002р. збільшився на 13175,29 тис. грн., проте скорочення величини ОВФ у 2001р. привело до зменшення тарифних доходів від наданих послуг на 1502,3 тис. грн.

Вивчивши динаміку зміни коефіцієнта оборотності, можна відмітити стабільну тенденцію його зростання з рівня 3,3 у 200Op. до 4,09 у 2002р., що є безперечно позитивним фактором, який знайшов відображення також у динаміці тривалості одного обороту, яка скорочувалась по роках і у 2002р. становила 88,02 днів проти 109,09 дня у 2000 році.

У зв'язку з скороченням тривалості одного обороту оборотних коштів підприємству вдалося вивільнити значну суму коштів, що знаходилась в оборотних засобах (у 2001 році - 3699,51 тис.грн.).

Рентабельність використання оборотних коштів у 2000 і 2002 роках становила відповідно 24,10% і 115,9%. Різке збільшення даного показника пов'язано із зміною отриманого прибутку з 3644,6 тис.грн. до 19277,0 тис. грн.

За рахунок зміни величини оборотних коштів обсяг наданих послуг у 2001 році зменшився на 2500,74 тис.грн., однак збільшення величини оборотних коштів привело до збільшення суми тарифних доходів на 9389,79 тис.грн. Підвищення ефективності використання оборотних коштів дало змогу підприємству надавати додаткову кількість послуг електрозв'язку.

Щодо продуктивності праці, то спостерігається стійка тенденція до її зростання: у 200Op. - 18,09 тис.грн., 2001р. - 22,15тис.грн., 2002р. - 25,57тис.грн.

У свою чергу зростання продуктивності праці зумовило збільшення наданих послуг у 2002р. на 9090,36 тис.грн., проте за рахунок зменшення чисельності працівників вона зменшилась на 753,1 тис.грн.

Показники рентабельності продукції (послуг) підприємства та ефективності використання потенціалу підприємства мають практично однакові показники як у 2001р. так і в 2002р., а таке відхилення, яке склалось у 2000 році пояснюється перш за все величиною отриманого прибутку в даному році.

Якщо аналізувати загалом діяльність підприємства з точки зору якісних показників, то в 2000 році порівняно із 2001 та 2002 роками на підприємстві спостерігаємо різкий спад більшості показників стосовно ефективності та рентабельності виробництва. Але у 2002 році всі ці показники значно покращились (рівень рентабельності, рентабельність продукції). Це свідчить про те, що на підприємстві були вчасно виявлені проблемні питання, які негативно впливали на погіршення якісних показників діяльності підприємства.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 69

Безкоштовна робота

Закрити

Звіт з переддипломної практики Фінансовий аналіз РД ВАТ «Укртелеком»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.