Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний аналіз РД ВАТ "Укртелеком"

1.1. Коротка характеристика об'єкту дослідження

1.2. Основні техніко-економічні показники підприємства

1.3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

1.4. Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства

1.5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.6. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки

1.7. Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та ефективність їх використання

1.8. Аналіз продуктивності праці

1.9. Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання

Розділ ІІ. Визначення проблем РД "ВАТ" Укртелеком"

2.1. Проблема розширення рентабельних послуг

2.2. Високий рівень дебіторської заборгованості

2.3. Низька платоспроможність населення

Розділ ІІІ. Альтернативні варіанти дій РД Ват "Укртелеком" щодо вирішення проблем

3.1. Розміщення реклами в засобах масової інформації

3.2. Удосконалення мереж та якості надання послуг зв'язку

3.3. Впровадження додаткових видів обслуговування

Висновки

Список використаної літератури

1.8. Аналіз продуктивності праці

Найважливішим показником, що характеризує використання трудових ресурсів на підприємстві є продуктивність праці. В аналітичних розрахунках використовують ряд наступних показників:

1. Середньорічна продуктивність праці одного працюючого обчислюється за формулою:

(1.14.)

де Q - обсяг випущеної продукції, тис.грн.;

R - чисельність працюючих, чоловік.

2. Середньорічна продуктивність праці одного робітника обчислюється за формулою:

(1.15.)

де Q - обсяг випущеної продукції, тис.грн.;

r - чисельність робітників, чоловік.

3. Середньоденна продуктивність праці одного робітника обчислюється за формулою:

(1.16.)

де Q - обсяг випущеної продукції, тис.грн.;

r - чисельність робітників, чоловік;

N - число явок на роботу, дні.

4. Середньогодинна продуктивність праці одного робітника обчислюється за формулою:

(1.17.)

де Q - обсяг випущеної продукції, тис.грн.;

r - чисельність робітників, чоловік;

N - число явок на роботу, дні;

T - тривалість робочого дня, години.

Між показниками продуктивності праці існує певний зв'язок:

1. ПП=Пв-ППр (1.18.)

де Пв - питома вага робітників у загальній чисельності працюючих, %;

ППр - середньорічна продуктивність праці одного робітника, грн./чол.

2. ПП=ПВNTППГ (1.19.)

де N - число явок на роботу, дні;

T - тривалість робочого дня, години

ППГ - середньогодинна продуктивність праці одного робітника, грн./чол.

3. ППр=NППд (1.20.)

де ППд - середньоденна продуктивність праці одного робітника, грн./чол.

4. ППд=ТППг (1.21.)

де T — тривалість робочого дня, години;

ППГ - середньогодинна продуктивність праці одного робітника, грн./чол.

Аналіз показників продуктивності праці зводимо в таблицю 1.10.

З розрахунків таблиці 2.6. бачимо, що обсяг наданих послуг по роках зростає, аналогічно і зростає середньорічна продуктивність праці одного працюючого, так в 1999 році порівняно з 2002 роком вона зросла на 12151,1 грн./чол., а в 2001 році порівняно з 2002 роком зросла на 3424,0 грн./чол. Середньорічна продуктивність праці одного робітника аналогічно зростає по рокам, так в 1999 році порівняно з 2002 роком вона зросла на 30458,2 грн./чол., а в 2000 році на 15504,8 грн./чол. Число явок на роботу в 2002 році порівняно з 2001 роком зменшилося на 1 день. Спостерігається збільшення середньоденної продуктивності праці одного робітника по роках, у 2000 році порівняно з 2002 роком вона зросла на 71,78 грн./чол., а в 2001 році на 32,16 грн./чол. Середня тривалість робочого дня в середньому дорівнює 8,0 годин. Середньогодинна продуктивність праці одного робітника також зростає, так в 1999 році порівняно з 2002 роком вона зросла на 17,63 грн./чол., в 2000 році на 26,33 грн./чол., а в 200!році на 4,02 грн./чол.

Отже, зростання продуктивності праці є позитивним явищем для діяльності підприємства, тому що призводить до збільшення обсягів виробництва.

На зміну продуктивності праці впливають фактори, які можна поділити на дві групи: кількісні та якісні.

До кількісних факторів відносять:

 • зміна структури персоналу;
 • ефективне використання робочого часу;
 • скорочення внутрізмінних втрат.
 • До якісних факторів відносять:

 • зміна середньогодинного виробітку одного робітника;
 • рівень механізації та автоматизації виробництва;
 • рівень кваліфікації робітників;
 • матеріальне заохочення;
 • Аналіз продуктивності праці

  Таблиця 1.10.

  № п/п Роки Відхилення
  1999 2000 2001 2002 від 1999 від 2000 від 2001
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1 Обсяг наданих послуг, тис. грн. 38461,4 49866,5 59616,1 67971,6 29510,2 18105,1 8355,5
  2 Середньоспискова чи­сельність працівників в еквіваленті повної зай­нятості, чоловік 2866 2757 2692 2658 -208 -99 -34
  3 Середньорічна ПП од­ного працюючого, грн. 13420,9 18087,0 22148,0 25572,0 12151,1 7485 3424
  4 Середньоспискова чи­сельність робітників в еквіваленті повної зай­нятості, чоловік 1683 1319 1280 1275 -408 -44 -5
  5 Середньорічна ПП од­ного робітника, грн. 22852,9 37806,3 46575,1 53311,1 30458,2 15504,8 6736
  6 Число явок на роботу, 216,0 216,0 217,0 216,0 - - -1
  7 Середньоденна ПП од­ного робітника, грн. 105,8 175,03 214,65 246,81 141,01 71,78 32,16
  8 Середня тривалість робочого дня, години 8,0 7,9 8,0 8,0 - ОД -
  9 Середньогодинна ПП одного робітника, грн. 13,22 22,15 26,83 30,85 17,63 26,33 4,02

  • наукова організація праці і виробництва;

 • дотримання виробничої та технологічної дисципліни;
 • рівень управління виробництва;
 • рівень спеціалізації та кооперування;
 • використання сучасних машин, техніки та обладнання;
 • соціально-побутові та психологічні фактори.
 • Проаналізуємо вплив факторів на продуктивність праці. Аналіз проводимо у вигляді таблиці (таблиця 1.11.)

  На основі факторного аналізу визначимо резерви збільшення продуктивності праці.

  Таблиця 1.11.

  Факторний аналіз продуктивності праці

  № п/п Назва фактору Методика розрахунку Розмір впливу
  1 2 3 4
  1 Загальна зміна середньорічної ПП одного працюючого, ∆ПП ППЗВ-ППМ 25572,0-22148,0 3424,0
  1.1 Відхилення у структурі персоналу, ∆ПППВ (Пврзв-Пврм)-ППРМ (0,4797-0,4755)46575,1 195,61
  1.2 Відхилення у середньорічній ПП одного робітника, ∆ППппр (ППрзв-ППрм) Пврзв (53311,1-46575,1)0,4797 3231,26
  ПЕРЕВІРКА: 195,61+3231,26 3426,87
  ПОХИБКА: 3426,87-3424,0 0,083 %
  3424,0
  2 Зміна середньорічної ПП одного робітника, ∆ППр ППРЗВ-ППРМ 53311,1-46575,1 6736
  2.1 Відхилення у числі явок на роботу, ∆ППNP (N-NМ)T ППГОДМ (216-217)8,026,83 -214,64
  2.2 Відхилення у середній тривалості робочого дня, ∆ППTP (T-TМ)N ППГОДМ (8,0-8,0)21626,83 0
  2.3 Відхилення у середнього динній ПП одного робітника, ∆ППППгодр (ППгодзв-ППгодм)NТ (30,85-26,83)2168,0 6946,56
  ПЕРЕВІРКА: -214,64+0+6946,56 6731,92
  ПОХИБКА: 6731,92-6736,0 -0,06 %
  6736,0

  Отже, резервом для підвищення середньорічної продуктивності праці одного робітника на 214,64 грн./чол. є збільшення числа явок на роботу (фактор першого порядку).

  Сумарний резерв збільшення продуктивності праці наведений в таблиці 1.12.

  Таблиця 1.12.

  Сумарний резерв збільшення продуктивності праці

  Резерви Розмір впливу,грн
  1 2
  - за рахунок зміни числа явок на роботу 214,64
  Сумарний резерв 214,64

  Проводимо розрахунок впливу факторів, пов'язаних із зміною рівня забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ступенем їх використання на зміну обсягу наданих послуг.

  Таблиця 1.13. Вплив трудових факторів на зміну обсягу наданих послуг

  № п/п Назва фактору Методика розрахунку Розмір впливу
  1 2 3 4
  1 Зміна обсягу наданих послуг, AQ, тис.грн. Q3B-QM 67971,6-59616,1 8355,5
  1.1 Відхилення у середньосписковій чи­сельності персоналу в еквіваленті повної зайнятості, ∆QR (RЗВ-RМ)-ППМ (2658-2692)22,1480 -753,032
  1.2 Відхилення у середньорічній ПП од­ного працюючого, ∆QПП (ПП-ППМ)R (25,572-22,148)2658 9100,992
  ПЕРЕВІРКА: -753,032+9100,992 8347,96
  1.2.1 Зміна структури персоналу, ∆QПв R3B ∆ПППВ 2658(195,61) 519,93
  1.2.2 Відхилення у середньорічній ПП од­ного робітника, ∆QППр R3B ∆ППППр 2658-3231,26 8588,69
  ПЕРЕВІРКА: 519,93+8588,69 9108,62
  1.2.2.1 Відхилення у числі явок на роботу, ∆QN r∆ППNp 1275(-0,2146) -273,67
  1.2.2.2 Відхилення у середній тривалості робочого дня, ∆QT r∆ППТР 1275 0 0
  1.2.2.3 Відхилення у середньогодинній 1111 одного робітника, ∆QППгод гзв ∆ППППгодр 1275-6,94656 8856,86
  ПЕРЕВІРКА: -273,67+0+8856,86 8583,19

  Аналіз таблиці 1.13. показує, що резервом збільшення обсягу наданих послуг є: зміна у середньосписковій чисельності працюючих на 753,032 тис.грн., збільшення числа явок на роботу дозволить збільшити обсяг наданих послуг на 273,67 тис.грн.Сумарний резерв збільшення обсягу наданих послуг наведений в таблиці 1.14.

  Таблиця 1.14.

  Сумарний резерв збільшення обсягу наданих послуг

  Резерви Розмір впливу,грн
  1 2
  - за рахунок змін середньоспискової чисельності працю­ючих 753032
  - за рахунок зміни числа явок на роботу 273670
  Сумарний резерв 1026702

  Характеристика роботи

  Диплом

  Кількість сторінок: 69

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Звіт з переддипломної практики Фінансовий аналіз РД ВАТ «Укртелеком»

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.