Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний аналіз РД ВАТ "Укртелеком"

1.1. Коротка характеристика об'єкту дослідження

1.2. Основні техніко-економічні показники підприємства

1.3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

1.4. Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства

1.5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.6. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки

1.7. Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та ефективність їх використання

1.8. Аналіз продуктивності праці

1.9. Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання

Розділ ІІ. Визначення проблем РД "ВАТ" Укртелеком"

2.1. Проблема розширення рентабельних послуг

2.2. Високий рівень дебіторської заборгованості

2.3. Низька платоспроможність населення

Розділ ІІІ. Альтернативні варіанти дій РД Ват "Укртелеком" щодо вирішення проблем

3.1. Розміщення реклами в засобах масової інформації

3.2. Удосконалення мереж та якості надання послуг зв'язку

3.3. Впровадження додаткових видів обслуговування

Висновки

Список використаної літератури

Висновки

Якщо підводити підсумки по проходженню переддипломної практики у Рівненській дирекції ВАТ "Укртелеком", то необхідно відмітити:

- виходячи з аналізу середовища підприємства РД ВАТ "Укртелеком", бачимо, що загальний стан зовнішнього середовища цілком позитивний для підприємства. Вплив цієї групи факторів на підприємство є безпосереднім. Найбільш важливим показником, що може негативно впливати на діяльність підприємства є соціальний та економічний. Проте незважаючи на негативний вплив цих складових зовнішнього середовища, підприємство має ряд ключових переваг.

Підприємство належним чином забезпечене працівниками всіх професій. Значний відсоток працівників мають вищу освіту, а це має досить важливе значення для діяльності будь-якого підприємства. Оскільки некваліфікований персонал і неправильна організація управління не дозволить чітко і якісно діяти підприємству в умовах ринкової економіки.

РД ВАТ "Укртелеком" для збільшення доходів необхідно провести ряд заходів:

1. Забезпечити приріст обсягів наданих послуг за рахунок введення в експлуатацію волокно-оптичних ліній зв'язку, посилення щоденного контролю за тарифікацією та повнотою надходження тарифних доходів, впровадження автоматизованих робочих місць.

2. З метою поліпшення організації праці проводити роботу по вдосконаленню системи преміювання.

3. Завершити роботи по вводу в експлуатацію та задіянню цифрових систем.

4. Знизити собівартість послуг зв'язку на одну гривню доходів за рахунок впровадження лічильників на теплоенергію в філіалах ОПЕЗ, переглянути раціональність використання виробничих площ.

5. З метою виявлення резервів, аналізувати структуру статей витрат у розрізі підгалузей та подавати пропозиції по її ефективній зміні.

6. Для стабілізації фінансового стану підприємства (скорочення дебіторської заборгованості) необхідно проводити роботу по контролю за рівнем дебіторської заборгованості, використовуючи всі методи роботи з дебіторами; продовжувати роботу із споживачами послуг зв'язку по погашенню дебіторської заборгованості за послуги казначейськими векселями; продовжувати роботи по зменшенню заборгованості на бартерній основі; здійснювати інвентаризацію дебіторської заборгованості, що сплачується рік і більше, звертатись до господарського суду щодо її стягнення.


Список використаної літератури

1. Алтухов В. Фінансовий стан підприємства та його оцінка // Банківська справа.-1999.-№2.-с.39.

2. Войчак А.В. Основи маркетингу послуг галузі зв'язку. Київ: Знання, 1996.

3. Головкина Н.В. Иследование рынка телекоммуникационного оборудования и услуг в Украине. Киев: Полликом ЛТД, 1995. - 234с.

4. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством // Економіка і управління. - 1998. - №1.

5. Гончаров В., Пащенко Т. Проблемы использования потенциала предприятия // Бизнес-информ. - 1999 . - №13, 14.

6. Доленко Л.З. Теория стратегии предприятия. Москва: Економика, 1998.-78с

7. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. пос. K.: t-bo "Знання", KOO, 2002. - 294с.

8. Кіндратська Г.І. Основи стратегічного менеджменту. Навч. посібник. Львів: КінпатріЛТД, 2000.-172с.

9. Кулик А. Принципи визначення економічної ефективності виробництва та використання нової техніки // Економіст. - 2001. - №10. - с.37.

10.Спирин B.C. Анализ економического потенциала предприятия.- М.: Финансы и статистика, 1986. - 112с. Н.Шершньова З.Й., Оборська С.В. Стратегічне управління. Київ: КНЕУ, 1999. - 218с.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 69

Безкоштовна робота

Закрити

Звіт з переддипломної практики Фінансовий аналіз РД ВАТ «Укртелеком»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.