ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти обґрунтування форм організації оплати праці

1.1 Сутність та значення організації оплати праці, її складові елементи та принципи

1.2 Загальні засади та підстави вибору форм оплати заробітної плати

1.3 Впровадження сучасних форм і систем оплати праці та умови їх застосування

Розділ ІІ. Дослідження форм організації оплати праці на ВАТ „Атомремонт”

2.1 Загальна характеристика економіко управлінської та фінансово-господарської діяльності ВАТ „Атомремонт”

2.2 Організація оплати праці в сучасних умовах на прикладі ВАТ „Атомремонт”

2.3 Оцінка та аналіз стану оплати праці в „Атомремонт”

Розділ ІІІ. Впровадження нових форм оплати праці як шлях підвищення продуктивності праці у ВАТ „Атомремонт”

3.1 Посилення ролі тарифної заробітної плати як інструмент зростання продуктивності праці

3.2 Використання системи контрольованого денного виробітку у ВАТ „Атомремонт”

3.3 Ефективність використання контрактних форм найму і оплати праці

Висновки

Література

Додатки

ВСТУП

З-поміж проблем безпосередньо пов’язаних з відбудовою економіки України , її трансформацією на ринкових засадах, винятково важлива роль належить формуванню нової системи організації оплати праці.

Перехід від централізованого управління економікою до ринкових відносин докорінно змінює зміст усієї роботи щодо організації оплати праці. На сучасному етапі становлення нової системи оплати праці, адекватної реаліям дня, безпосередньо пов’язане з запровадженням у повному обсязі Закону України „Про оплату праці” та реалізацією на практиці всіх його положень.

Нині далеко не всі підприємства можуть скористатися наданими правами в галузі оплати праці, результатами наукових досліджень, передовим досвідом і запровадити найбільш раціональні форми й системи організації оплати праці, підходи щодо тарифної системи, прогресивні норми трудових затрат. Перешкодою є ціла низка причин об’єктивного і суб’єктивного характеру. Сьогодні на організацію оплати праці , рівень та динаміку останньої впливають чинники, які у нормальних умовах взагалі не стосуються оплати праці. Мова йде про кризу платежів, заборгованості із заробітної плати, „бартеризацію” економіки, значний податковий прес у частині, що стосується нарахувань на фонд оплати праці.

Попри всі негаразди кожне підприємство має відпрацювати найбільш прийнятні власні форми оплати праці для вирішення двоїстого завдання:

- забезпечити оплату праці кожному працівникові відповідно до кількості, якості та результатів його праці та вартості робочої сили на ринку праці;

- забезпечити роботодавцю досягненню в процесі виробництва такого результату, який дозволив йому (після реалізації продукції на ринку товарів) відшкодувати витрати і отримати прибуток.

Через організацію заробітної плати за сучасних умов має досягтись необхідний компроміс між інтересами роботодавця і найманого працівника, що сприяє розвитку відносин соціального партнерства між двома рушійними силами ринкової економіки.

Питання оплати праці займають особливе місце в сфері трудових відносин. Оплата праці розглядається багатьма економістами, як основний інструмент спонукання і беззупиної підтримки інтересу працівників до високопродуктивної праці, до високопродуктивної віддачі трудових зусиль. На практиці цей принцип реалізовується доволі складно.

Питання пов’язані з оплатою праці досліджуються сучасною школою українських економістів з її відомими представниками як: В. Андрієнко, А. Колот,

Н. Павловська, Д. Богиня, Г. Завіновська, Г. Куликов, В. Поліщук. Вона вбрала в себе найкращі надбання попередніх наукових шкіл та обґрунтувала визначені теоретичні аспекти впливу оплати праці на мотивування трудової діяльності працівників в умовах перехідної економіки України, не відкидаючи передового досвіду зарубіжних країн.

Практична значущість даної теми полягає в тому, щоб допомогти роботодавцеві, профспілковим організаціям, всім, хто цікавиться проблемами матеріальної мотивації, з’ясувати сутність та особливості організації оплати праці на перехідному етапі до цивілізованого ринку, запровадити практичні рекомендації щодо впровадження та вибору прогресивних форм оплати праці у поєднані з застосуванням інших складових елементів оплати праці.

Обєктом дипломної роботи є відкрите акціонерне товариство „Атомремонт”.

Предметом даної дипломної роботи є процес організації оплати праці та впровадження в дію прогресивних форм оплати праці, як одного з найважливіших елементів організації оплати праці.

Метою цієї роботи є проведення досліджень стану оплати праці на ВАТ „Атомремонт”, аналіз діючих систем і форм оплати праці, з’ясування їх недоліків, причин незадоволення працівників своєю заробітною платою. Враховуючи результати досліджень, розробити рекомендації по скасуванню кризової ситуації в оплаті праці, по вдосконаленню діючих форм і систем організації оплати праці.

Для здійснення цієї мети необхідно виконати наступні завдання. По-перше, розглянути сучасний стан оплати праці в народному господарстві в цілому і на конкретному об’єкті, що досліджується. Визначити головні принципи організації оплати праці і вивчити організацію оплати праці на досліджуваному підприємстві. Необхідно приділити увагу механізму регулювання оплати праці державою в сучасних ринкових відносинах. Також потрібно розглянути існуючі форми і системи оплати праці і те як ці форми застосовуються на підприємстві. Розглянути діючу систему преміювання і заохочення працівників, форми і розміри винагороди. Необхідно провести аналіз витрат на оплату праці, визначити структуру і динаміку фонду оплати праці на об’єкті, що досліджується.

По-друге, слід розглянути можливість застосування прогресивних форм оплати праці. Тобто розробити конкретні пропозиції, які могли б підвищити задоволення працівників своєю заробітною платою, наблизити її розміри до фактичної вартості робочої сили, підвищити зацікавленість як працівників, так і підприємство в підвищенні зарплати, підсилення її стимулюючої функції для підвищення мотиваційної політики підприємства. Наведені пропозиції повинні бути вигідними, як для підприємства, так і його працівників та повинні привести до певного економічного ефекту.

Дипломна робота складається з вступу, основної частини і висновку. Основна частина містить три розділи. Об’єм роботи становить 82 сторінки.

У першому розділі висвітлено концептуальні основи організації оплати праці та приведення її елементів в єдину систему. Розглянуті теоретичні основи та значення оплати праці в сфері трудових відносин. Розкрито поняття форм оплати праці, їх сутність та підстави вибору на основі існуючої організації праці та виробництва з різних точок зору різноманітних авторів, враховуючи вітчизняний і зарубіжний досвід. Вказана необхідність у впровадженні прогресивних форм оплати праці.

Другий розділ містить інформацію про фінансово-господарську діяльність та оплату праці на ВАТ „Атомремонт”. На базі підприємства проаналізовано організаційну структуру, досліджено процес організації оплати праці, проаналізовано динаміку і структуру фонду оплати праці на протязі трьох років, висвітлено заходи по формуванню фонду оплати праці та його структури, проведена оцінка трудового внеску робітників в кінцевий результат підприємства.

В третьому розділі висвітлено шляхи впровадження прогресивних форм оплати праці на ВАТ „Атомремонт” для підвищення продуктивності праці Висновками завершується процес аналізу оплати праці на досліджуваному об’єкті. В процесі написання висновків, з’ясовано недоліки та переваги діючої системи оплати праці на підприємстві . Вказано шляхи подолання кризових явищ та результати, до яких призведе впровадження запропонованих пропозицій.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 80

Безкоштовна робота

Закрити

Вдосконалення та форми організації оплати праці (на прикладі ВАТ “Атомремонт” )

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.