Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

1.1 Господарські товариства як суб”єкт ринкових відносин

1.2 Нормативно-правові засади діяльності господарських товариств

1.3 Особливості створення і розвитку Товариств з обмеженою відповідальністю

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД - ЛТД"

2.1. Організаційні засади створення та основні напрямки діяльності діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД"

2. 2. Організація виробничої діяльності виробничо-комерційного центру „Захід-ЛТД”

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД- ЛТД"

3.1. Характеристика аналітичного та згорнутого балансу ВКЦ "Захід - ЛТД" за період з 2000 по 2002 рік

3.2 Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.3. Аналіз ліквідності та фінансової стабільності ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.4. Оцінка прибутковості та ділової активності ВКЦ "Захід - ЛТД"

РОЗДІЛ 4. ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

4.1. Система стандартів безпеки праці

4.2. Небезпечні зони та засоби по попередженню випадковому проникненню людей

4.3. Засоби безпеки при експлуатації механічного обладнання та інвентарю

4.4. Дія електричного струму на організм людини

4.5. Фактори, які визначають тяжкість дії електричного струму на людину

4.6. Засоби від враження електричним струмом

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вступ

Важливим атрибутом ринкової економіки є фінансова стабільність та максимізація прибутків підприємства. Особливої значущості ця проблема набуває в умовах приватизаційного та постприватизаційного процесу, який відбувається у нашій країні.

Розуміння фінансової стабільності як вагомого фактору конкурентоспроможності підприємства трактується фахівцями по різному. Визначний авторитет в галузі конкуренції М.Портер, висновки якого обгрунтовуються на результатах багатьох досліджень стосовно досягнення і збереження конкурентної переваги, вважає, що фірми випереджають своїх суперників, якщо мають міцну конкурентну перевагу, забезпечуючи фінансову стабільність та максимізацію прибутків. В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, породженим об`єктивним розвитком продуктивних сил і відображаючих результати політики великих монополій в боротьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку.

Дослідження перспективних шляхів розвитку підприємства в умовах економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати їх як комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення конкурентних переваг у перспективі, яка доступна для огляду (10 - 15 років). Джерелами життєздатності та розвитку підприємства є його прогресивна організаційно-технологічна і соціально-економічна база, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо забезпечення фінансової стабільності та максимізації прибутку. Останнє слід відзначити особливо, тому що аналіз та оцінка динаміки прибутку підприємства необхідні на всіх ступенях виробничого та позавиробничого процесу.

З вищезазначеного можна зробити висновок про те, що проблема забезпечення фінансової стабільності та максимізації прибутку підприємства є надзвичайно актуальною в сучасних соціально-економічних умовах в цілому, і для підприємств недержавного сектору економіки, зокрема. Це і обумовило вибір теми дипломної роботи " Удосконалення фінансового менеджменту організації (на прикладі виробничо-комерційного центру "Захід - ЛТД").

МетоюдослідженняєрозробкатаобгрунтуваннязаходівщодозабезпеченняфінансовоїстабільностітамаксимізаціїприбуткуВКЦ "Захід - ЛТД", м. Рівне.

Відповідно сформульованій меті дипломної роботи передбачено виконання наступних завдань:

проаналізувати нормативно-правові та методологічні засади створення і функціонування товариства з обмеженою відповідальністю як господарюючого суб"єкту;

охарактеризувати історіографічний, організаційний та змістовний аспекти діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД";

проаналізувати показники аналітичного та згорнутого балансів базової організації за період 2000 - 2002 років;

здійснити аналіз оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД" та джерел їх формування;

визначити рівень ліквідності, прибутковості та ділової активності базової організації;

розробити та обгрунтувати заходи щодо забезпечення фінансової стабільності і максимізації прибутку ВКЦ "Захід - ЛТД".

База дослідження - виробничо-комерційний центр "Захід - ЛТД", м. Рівне.

Об"єкт дослідження - фінансово-господарська діяльність ВКЦ "Захід - ЛТД".

Предмет дослідження - процес забезпечення фінансової стабільності організації та максимізації її прибутку.

Структура і обсяг дипломної роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 86 сторінок, у списку використаних джерел 61 назва, робота проілюстрована таблицями, графіками. Завершують дослідження додатки, які висвітлюють окремі сторони діяльності базової організації.


РОЗДІЛ 1. Законодавчі основи діяльності суб"єктів господарювання у сучасних соціально-економічних умовах

1.1 Господарські товариства як суб”єкт ринкових відносин

Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права належить такому суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній та ринковій системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах та послугах. Тому законодавчий інститут підприємства або господарюючого суб'єкта є центральною частиною системи господарського права України, його правовою основою.

Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має певну сукупність економічних, організаційних і юридичних ознак, за якими кваліфікується як господарюючий суб'єкт і суб'єкт ринкових відносин. За допомогою цих ознак, систематизованих ст. 1 Закону України "Про підприємства в Україні", уніфіковано визначається правове становище підприємств усіх форм власності і галузей народного господарства.

Закон встановлює, що підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство як організаційну форму господарської ("бізнесової") організації, тобто організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили об'єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку. Визначення "основна ланка", з одного боку, відмежовує підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності (типу домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення підприємств, так званих тіньових структур тощо), а з іншого - від суб'єктів господарського права, які не належать до основної ланки: об'єднань підприємств, фінансових і посередницьких інститутів, органів управління економікою.

Закон також встановлює, що підприємство - це господарюючий суб'єкт ринкових відносин. Суть визначення "господарюючий суб'єкт" полягає в тому, що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі (промисел) виробляє і реалізує свій товар на ринку з метою одержання прибутку. Як господарюючий суб'єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність.

Термін "господарюючий" означає, що підприємства належать до комерційних, спрямованих на прибуток, організацій (на відміну від неприбуткових організацій - релігійних, об'єднань громадян тощо).Підприємство є самостійним, господарюючим суб'єктом. Самостійність у прийнятті господарських рішень є однією з основних і необхідних умов діяльності підприємства як товаровиробника. Юридичний аспект такого визначення полягає в тому, що підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності "має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України" (ст. 27 Закону України "Про підприємства в Україні").

Нарешті, Товариство - це статутний господарюючий суб'єкт. Статут господарського товариства як локальний акт господарського законодавства нормативне визначає цілі і предмет діяльності окремого підприємства, відхилятися від яких без зміни статуту підприємству заборонено. Статут також визначає межі спеціальної правоздатності підприємства як юридичної особи. Це один з найважливіших правових актів підприємства, тому ст. 9 Закону України "Про підприємства в Україні" спеціально визначає обов'язкові й альтернативні пункти, які включаються до статуту підприємства.

Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як організаційні форми, види і категорії підприємств. Кожне з них вживається для класифікації підприємств за певними ознаками.

Організаційна (організаційно-правова) форма передбачає класифікацію підприємств залежно від форм власності, визначених Конституцією України і Законом України "Про власність", та способів розмежування у підприємствах окремих форм власності і управління майном. Юридичне значення цього полягає в урахуванні в законодавстві, тобто в Законі України "Про підприємства в Україні" і спеціальних законах, особливостей правового становища підприємств окремих видів.

Загалом організаційна форма і вид визначають суб'єкта, який має право присвоювати результати діяльності підприємства. З точки зору організаційної форми ст. 2 Закону України "Про підприємства в Україні" виділяє такі види підприємств: приватні, колективні, господарські товариства, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, комунальні, державні (в тому числі казенні).

Слід мати на увазі, що відповідно до чинного на момент створення підприємств законодавства в Україні були створені і діють До цього часу й інші види підприємств: індивідуальні, сімейні, спільні (в тому числі з іноземними інвестиціями) підприємства.

Приватне підприємство - це організаційно-правова форма підприємства, заснованого на власності фізичної особи.

Визначення приватне, крім форми власності, виражає головну особливість правового становища підприємств цієї організаційної форми. Згідно із законодавством України власник у даному разі водночас є і підприємцем, тобто власність і управління майном у приватному підприємстві не розмежовуються.

Колективне підприємство (точніше його можна було б назвати "підприємство колективної власності") - це організаційно-правова форма підприємства, заснованого на власності трудового колективу підприємства.Визначення колективне означає, що підприємство належить колективу співвласників (засновників, учасників), які діють як один суб'єкт права колективної власності. Правосуб'єктність власника (у даному разі колективу або групи власників, організованих у колективне підприємство з правами юридичної особи) реалізується через юридичну особу - підприємство, яке володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до свого статуту (статті 6, 20 і 21 Закону України "Про власність"). Це вид недержавної юридичної особи. Право колективної власності у колективному підприємстві безпосередньо здійснюють його органи управління - вищий орган управління (загальні збори або конференція) і правління. Отже, колективне підприємство, поки воно діє, - це об'єкт права власності відповідної юридичної особи. Його засновники і учасники є власниками часток (паїв, вкладів) у майні підприємства.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 102

Безкоштовна робота

Закрити

Удосконалення фінансового менеджменту організації (на прикладі виробничо-комерційного центру Захід-ЛТД)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.