ЗМІСТ

ВСТУП

1 УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД

1.1 СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ: „ТОВАР”, „ТОВАРНІ ЗАПАСИ” „УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ”

1.2 КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

1.3 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ У ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСАХ

1.4 СИСТЕМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ

1.5 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

1.6 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

1.7 ДЖЕРЕЛА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

2 АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ТЗОВ „РТМ”

2.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ „РТМ”

2.2 ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ „РТМ”

2.2.1 Майно, прибуток, фонди ТзОВ „РТМ”

2.2.2 Порівняльний аналітичний баланс ТзОВ „РТМ”

2.2.3. Динамічний аналіз складу та структури кредиторської заборгованості ТзОВ „РТМ”

2.2.4. Динамічний аналіз показників оборотності обігових коштів ТзОВ „РТМ”

2.2.5 Динамічний аналіз показників фінансових результатів діяльності ТзОВ „РТМ”

2.2.6 Динамічний аналіз показників ділової активності ТзОВ „РТМ”

2.2.7 Динамічний аналіз коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності ТзОВ „РТМ”

2.3 АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТЗОВ „РТМ”

2.4 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ „РТМ”

2.5 АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ТЗОВ „РТМ”

3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ТЗОВ „РТМ”

3.1 ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

(ТОВАРНОЇ ГРУПИ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ)

3.2 РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ВРАХОВУЮЧИ ФІНАНСОВІ ОБМЕЖЕННЯ НА БАЗІ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ЗАМОВЛЕННЯ

3.3 РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АНАЛІЗУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ З ДОПОМОГОЮ EXCEL

3.4 РОЗРОБКА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУ ЗАПАСІВ І ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇХ ПРИДБАННЯМ ТА ЗБЕРІГАННЯМ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Вступ

На сьогодні залишається актуальним проведення досліджень причин збільшення частки постійних витрат у структурі питомих витрат підприємства і, отже, впливу цих витрат на операційних прибуток. Тому вивчення питання обліку та управління різними видами витрат залишається актуальним.

Виходячи з того, що раціональне управління витратами ґрунтується винятково на оперативній та достовірній інформації, поділ витрат на придбання й зберігання запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства за способом перенесення вартості на продукцію (прямі та непрямі витрати) і за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат (змінні та постійні), а також визначення впливу цих витрат на взаємозв’язок „витрати-продаж-прибуток” сприятиме пошуку нових напрямків їх мінімізації, вдосконаленню методики управління ними, а також завершить аналіз накопиченої інформації всього економічного ланцюжка: придбання та зберігання – виробництво – збут – адміністративне управління.

Мета дипломної роботи – ознайомитись з теоретичним аспектом управління товарними запасами, здійснити аналіз процесу управління товарно-матеріальними запасами конкретного підприємства та запропонувати заходи щодо його удосконалення.

Завдання до дипломної роботи:

описати сутність основних понять за темою роботи;

описати класифікацію виробничих запасів та основні методи визначення потреб у виробничих запасах;

здійснити аналіз сучасних підходів до раціонального управління товарними запасами;

здійснити фінансово-економічний аналіз діяльності об’єкту дослідження;

провести аналіз зовнішньоекономічної діяльності об’єкту дослідження;

здійснити аналіз процесу управління товарними запасами ТзОВ „Рівненські торговельні мережі”;

внести та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення процесу управління товарними запасами ТзОВ „Рівненські торговельні мережі”.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є ТзОВ „РТМ” яке є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штампи, де зазначається повне найменування Товариства та ідентифікаційний код, бланки з фірмовою назвою, товарний знак, інші реквізити, поточні, валютний та інші рахунки в банківських установах, здійснює господарську діяльність від свого імені, на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування.

Предметом діяльності ТзОВ „РТМ” є здійснення у встановленому законом порядку всіх видів діяльності, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України. Основним видом діяльності ТзОВ „РТМ” є: торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна.

Предмет дослідження дипломної роботи–управління товарними запасами.

У дипломній роботі використовуються такі методи дослідження: системний, діалектичний, статистичний, економіко-математичного аналізу, економічного моделювання та метод економічного аналізу.

Вихідними даними для дипломної роботи є:

Статут ТзОВ „Рівненські торговельні мережі” та інша бухгалтерська і статистична звітність підприємства за останні три роки (2002-2004 рр.);

Закон України „Про підприємництво”;

Закон України „Про господарські товариства” інші законодавчі та нормативні акти України;

первинні та зведені документи, пов’язані з обліком товарних запасів на складах ТзОВ „РТМ”;

періодичні видання.

Структура дипломної роботи: дипломна робота представлена на 101 сторінці друкованого тексту і складається з трьох основних розділів, вступу, висновку, переліку посилань та додатків.

Основними дослідниками із зазначеного питання є: Грузінов В.П., Крушельницька О.В., Лень В.С., Панкратов Ф.Г., Шегда А.В.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 105

Безкоштовна робота

Закрити

Удосконалення управління товарними запасами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.