Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами бюджетної організації

1.1. Бюджетні організації та особливості їх функціонування

1.2. Формування фінансових ресурсів бюджетних організацій у ринкових умовах

1.3. Шляхи удосконалення фінансового забезпечення установ культури

2. Аналіз фінансово – майнового стану районного будинку культури м. Корець

2.1. Загальна характеристика РБК м. Корець

2.2. Аналіз майна РБК м. Корець

2.3. Аналіз матеріально – технічної бази РБК м. Корець

2.4. Оцінка кадрового забезпечення РБК м. Корець

2.5. Аналіз фінансових ресурсів РБК м. Корець

2.6. Аналіз надходження і використання спеціальних коштів РБК м. Корець

3. Шляхи удосконалення фінансового забезпечення РБК м. Корець

3.1. Покращення використання матеріально – технічної бази

3.2. Впровадження платного вивчення іноземної мови

3.3. Впровадження курсів фізкультурно – оздоровчого напрямку

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Вступ

Складні умови соціально – економічного життя зумовлюють нинішній стан української культури.

Обвальний спад виробництва, високий темп інфляції, які ледве вдалося дещо приборкати, катастрофічно спустошують бюджет, бюджетне фінансування соціально – культурних програм навіть на рівні відомого залишкового принципу.

Формування культурної політики в контексті вже визначеної стратегії розвитку має враховувати принцип ринку: свобода вибору благ і способів задоволення культурних потреб зокрема. Розвиток сучасної цивілізації пов’язаний з посиленням ролі дозвілля в духовному житті суспільства.

В умовах перехідного періоду від економічної кризи найперше потерпають заклади культури. В зв’язку з цим галузь культури потребує пошуку шляхів виходу із кризового стану.

Сьогодні широко використовується альтернативне фінансування, але для багатьох бюджетних організацій головним джерелом фінансування залишається бюджет.

Ринкова трансформація економіки вимагає теоретичного переосмислення, практичного вдосконалення форм і методів фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери економічної системи держави. Загально – прийнятим є теоретичне положення про пріоритетну роль держави не тільки у фінансовому забезпечення розвитку соціальної сфери, а й в активному регулюванні нею механізму надання соціальних благ і послух з метою досягнення оптимізації різних джерел фінансування.

Культура мусить підкріплюватися фінансами. Хоча є країни (серед яких є США), в яких держава не фінансує культуру зі свого власного бюджету. Але вона дає змогу всім, хто хотів би сприяти розвитку культури, робити це. І будь – яка сума, що жертвується для культури, не обкладається податком. Навпаки вона зараховується як оплата податку. У різних країнах культура поставлена в умови державного протекціонізму. Якби щось подібне робилося у нас, то навіть при тій економічній бідності, яку маємо, культура могла б дати собі раду. Але у нас такого підходу немає. До то ж протягом останніх років йшов процес скорочення фінансування сфери культури із загально – державного та місцевих бюджетів, що вкрай негативно позначилося на діяльності художніх колективів, культурно – освітніх та навчальних закладів, особливо на системі естетичного виховання дітей та юнацтва. Визначаючи реальну об’єктивність цього процесу, слід зауважити, що він характеризується не визначеністю альтернативних джерел фінансування і матеріального забезпечення закладів культури, організації системи задоволення естетичних запитів населення.

Потреби культури з бюджетів усіх рівнів забезпечуються десь на 20%.

На жаль найголовнішими проблемами залишаються питання оплати праці працівників культури. Через відсутність належного фінансування з місцевих бюджетів велика кількість працівників культосвітніх закладів переведена на 0,75, 0,5 і навіть 0,25 ставки. У деяких областях питома вага таких працівників досягла майже 50 % від загальної чисельності.

Створення продукції і послуг культури потребує не тільки наявності відповідних кадрів, а й розвиненої матеріально – технічної бази. Поряд з подальшим розвитком матеріальної бази будинку культури з усією гостротою постають проблеми найбільш раціонального її використання. Від матеріально – технічного стану будівель, їх комфортності, забезпеченості необхідним обладнанням, сучасними технічними засобами в великій мірі залежить успіх усієї роботи. Важливим фактором укріплення матеріально – технічної бази слід вважати своєчасне проведення капітального ремонту, що фінансується за рахунок спеціальних бюджетних асигнувань, які катастрофічно зменшуються.

Сучасні умови економічної кризи, дефіцит бюджетних коштів не могли не позначитись на матеріальному, фінансовому стані цих закладів. І тому мережа їх скорочується, зменшується штатна чисельність у діючих бюджетних організаціях. Одночасно посилюється контроль з боку фінансових органів за економічним і цільовим використанням коштів в бюджетних установах, запроваджується режим жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат з метою зменшення бюджетного дефіциту та запобігання фінансовій кризі.

І тому останнім часом найбільш вагомого значення для всіх закладів культури набуло питання щодо удосконалення фінансового забезпечення.

Саме тому предметом дослідження даної дипломної роботи є: управління фінансовим забезпеченням бюджетної організації в умовах переходу до ринку.

Мета дипломної роботи: дослідити надходження і використання спеціальних коштів та запропонувати шляхом удосконалення управління цими коштами.

З мети дипломної роботи випливає ряд завдань:

1.Розкрити особливості функціонування і формування фінансових ресурсів бюджетних організацій в ринкових умовах.

2.Здійснити аналіз фінансово – майнового стану і діяльності будинку культури.

3.Проаналізувати місце спеціальних коштів у фінансуванні закладу культури.

4.Виявити недоліки процесу управління фінансовим забезпеченням та запропонувати шляхи його удосконалення.

Об’єктом даного дослідження є Корецький районний будинок культури.

При написанні дипломної роботи були використані, такі вихідні дані:

Державна програма розвитку Української культури на 1999 – 2005 р. р;

Закони України;

Періодичні видання;

Статистичні, бухгалтерська і оперативна звітність;

Результати власних спостережень за процесами здійснення діяльності та організацію управління.

У вітчизняній економічній літературі питання фінансового забезпечення розвитку соціокультурної сфери є мало дослідженим. Відсутні науково обґрунтовані рекомендації про роль державного бюджету і бюджетної системи в цілому у здійсненні соціальної політики. Разом з тим, такі вчені як Величко О.В., Карлін М.І., Костіна Н.І., Павлюк К.В., Борозенко Д.В.,Остапенко Д все ж таки звернули увагу на фінансове забезпечення закладів в соціокультурної сфери у своїх працях. Досить вдало висвітлили в своїх працях це питання Білик М.Д., Кириленко О.П., Таукач Г.Л.

Стан та проблеми правового регулювання культури в Україні висвітлено в основах законодавства України “Про культуру”, Конституції України, Законах України зокрема “ Про підприємства в Україні” та постанови Кабінету Міністрів України І Указах Президента.

Дана дипломна робота складається з трьох розділів: теоретичного, аналітичного і рекомендаційного.

В теоретичному розділі подані основи управління фінансовими ресурсами бюджетної організації в ринкових умовах.

В другому розділі зроблено аналіз фінансово – майнового стану Корецького районного будинку культури.

В третьому, рекомендаційному розділі запропоновані шляхи удосконалення фінансового забезпечення об’єкту даного дослідження.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 91

Безкоштовна робота

Закрити

Управління фінансовим забезпеченням бюджетної організації в умовах переходу до ринку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.