ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади організації оплати праці

1.1 Заробітна плата, як соціальна-економічна категорія

1.2 Сутність зміст і функції оплати праці

1.3 Форми оплати праці

Розділ 2. Дослідження організації оплати праці в цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики ВАТ „Рівнеазот”

2.1. Загальна характеристика об’єкта дослідження

2.2. Організація оплати праців цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики ВАТ „Рівнеазот”

Розділ 3. Основні напрями удосконалення організації оплати праці в цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики ВАТ

„Рівнеазот”

3.1. Реалізація принципу участі працівників у розподілі прибутків

3.2. Врахування якісних показників роботи працівників у процесі організації оплати праці

3.3. Використання нових форм організації робочого часу для удосконалення оплати праці

3.4. Впровадження автоматизованої системи управління "Кадри" для удосконалення оплати праці

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Актуальність теми. Бажання і готовність людини виконувати свою роботу є одним із ключових факторів успішного функціонування організації. Маючи мотиви, бажання і настрої, людина кожну конкретну справу персоніфікує і, таким чином, ця справа набуває своєрідного характеру. Якщо керівництво організації добре знає і розуміє, що спонукає працівника до дії, до чого він прагне, виконуючи ту чи іншу роботу, можна таким чином здійснювати управління людиною, щоб вона сама намагалася виконувати свою роботу найбільш результативно.

Шлях до ефективного керівництва працівниками пролягає через розуміння їх можливостей, потреб та створення умов для реалізації можливостей і задоволення потреб. Тільки знаючи рушійні сили розвитку людини, які спонукають її до діяльності, розуміючи мотиви цієї діяльності, можна розробляти ефективну систему форм і методів управління людиною, соціальною групою та колективом організації.

Заробітна плата є найбільш дієвим інструментом активізації людського фактора і використання трудового потенціалу. При цьому використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників має повністю залежати від наукової обґрунтованості і вибору методів ув'язки заробітної плати з кваліфікацією, змістом виконуваної роботи, результатами праці й умовами, в яких вона здійснюється.

В сучасних соціально-економічних умовах, у процесі трансформації ринку надзвичайно актуалізується проблема запровадження ефективної організації оплати праці. Адже під ефективною організацією оплати праці розуміється процес організації і спонукання працівників до діяльності, спрямованої на досягнення спільної мети організації та індивідуальних цілей її членів. Це і обумовило вибір теми дипломного дослідження - "Удосконалення організації оплати праці на підприємстві".

База дослідження - відкрите акціонерне товариство "РівнеАзот"

Об’єкт дослідження - цех контрольно-вимірювальних приладів і автоматики ВАТ "РівнеАзот"

Предмет дослідження - організація оплати праці в конктесті управлінсько-економічних задач підприємства.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу організаційно-правових засад діяльності, показників економічного розвитку, чинного порядку оплати праці на об’єкті дослідження виявити резерви її оптимізації, визначити та обгрунтувати перспективні шляхи удосконалення оплати праці на підприємстві..

Мету конкретизують наступні завдання:

опрацювати теоретичні джерела дослідження;

розкрити сутність і зміст оплати праці як економічної категорії;

описати класифікацію форм оплати праці;

охарактеризувати організаційно-правові засади діяльності базового підприємства;

проаналізувати основні показники економічного розвитку підприємства;

дослідити діючу організацію оплати праці;

виявити та обгрунтувати напрямки удосконалення оплати праці на об’єкті дослідження.

Джерелознавча база дослідження:

науково-теоретичні праці, монографії, підручники, посібники, статті у спеціальній фаховій періодиці, які забезпечили розкриття теоретико-методологічних засад дослідження;

нормативно-правові документи, що регулюють діяльність господарських товариств у сучасних вітчизняних соціально-економічних умовах;

організаційні, планові та звітні документи контрольно-вимірювальних приладів і автоматики ВАТ „Рівнеазот”, на основі опрацювання яких здійснено ретроспективний аналіз його управлінської та організаційно-економічної діяльності.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що удосконалення оплати праці в контексті соціально-економічного розвитку підприємства може значною мірою позитивно вплинути на кількісні та якісні параметри ефективності його діяльності.

Структура та обсяг дипломної роботи.Дослідження складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків. У роботі містяться ілюстровані матеріали (таблиці, діаграми). Загальний обсяг роботи - 77 сторінки, з них основного тексту - 72 сторінок.  

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 76

Безкоштовна робота

Закрити

Удосконалення організації оплати праці на підприємстві (на прикладі ВАТ „Рівнеазот”)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.