Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Критерії і система показників ефективності
1.3. Чинники зростання ефективності
1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві
1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі
1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату
1.3.4. Діагностика резервів зниження собівартості продукції (послуг)
1.3.5. Аналіз резервів підвищення прибутку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”
2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства
2.2. Характеристика об’єкту дослідження
2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства
2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.5. Аналіз витрат на оплату праці
2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.
2.7. Аналіз доходності автотранспортного підприємства
2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.9. Аналіз рентабельності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ „Рівненське АТП-15607”
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва
3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки
3.3 Впровадження додаткового міського маршруту
3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень
3.5. Оптимізація поточних витрат
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.3.4. Діагностика резервів зниженнясобівартості продукції (послуг)

Витрати підприємства на виготовлення продукції, виражені в грошовій формі визначають її собівартість. Собівартість продукції є госпрозрахунковою категорією, тому до її складу включаються всі поточні витрати підприємства, її величина на підприємстві характеризує просте відтворення виробництва, тобто собівартість продукції повинна після реалізації продукції відшкодовувати всі витрати виробництва.

Результати господарської діяльності підприємства залежать від рівня собівартості продукції, проте на сучасному етапі розвитку економіки країни принижена роль категорії собівартості. Адже відомо, що тільки завдяки зниженню витрат на виробництво продукції можна забезпечити стійку і стабільну економіку як підприємства, так і народного господарства країни. В той же час ріст прибутків відбувається у відриві від зниження собівартості продукції за рахунок факторів, які знаходяться поза сферою виробництва, тобто за рахунок підвищення цін. Це зумовлено тим, що зараз в країні не має важелів, які стримували б невиправданий ріст витрат виробництва, тобто функціонує витратний механізм господарювання.

Одним із способів стабілізації економічного та фінансового стану підприємства є зниження собівартості продукції. Товаровиробник повинен прагнути до скорочення витрат виробництва постійно, а не лише тоді, коли потрапляє у складне фінансово-економічне становище. Адже низька індивідуальна собівартість забезпечувати підприємству додатковий прибуток, розміри якого будуть тим більшими, чим меншою буде індивідуальна собівартість продукції порівняно із суспільною. Ринок, віддаючи більше грошей покупців виробникам, які ефективніше господарюють, ніби виносить їм матеріальну подяку від суспільства за низьку собівартість.

У зниженні собівартості суспільство зацікавлене не менш, ніж виробник. Адже низька собівартість означає, по-перше, що виробництво функціонує ефективно і завжди обмежені ресурси суспільства використовуються раціонально, по-друге, вивільнені завдяки їх раціональному використанню ресурси підуть на створення нової продукції, по-третє, зниження індивідуальної собівартості продукції більшістю виробників створює передумови для зниження цін на товари.

Забезпечення зниження собівартості продукції на підприємстві вимагає підвищення вимог щодо управління витратами виробництва, що передбачає впровадження комплексу заходів щодо зниження собівартості продукції. Підприємство самостійно виходячи із конкретних умов господарювання, необхідності забезпечення прибутковості підприємства визначає заходи щодо зниження собівартості продукції, які можуть дати відповідну віддачу за умови раціонального використання природних, матеріально-технічних, трудових та фінансових ресурсів тощо. Тому в процесі техніко-економічних розрахунків повинна бути обґрунтована величина витрат для виробництва і реалізації продукції. Зниження собівартості виробництва продукції передбачає скорочення витрат з кожного елементу її структури.

В процесі діагностики резервів зниження собівартості продукції проводиться оцінка виконання плану зниження собівартості; виявляються фактори, які впливають на відхилення фактичної собівартості від планової; розробляються заходи по мобілізації резервів. Класифікація факторів, які впливають на зміну повної собівартості по статтям витрат наведена на рис.1.3.4.1.

Рис. 1.3.4.1. Зміна повної собівартості товарної продукції і визначення резервів її зниження.

Зниження витрат залежить від таких факторів, як оптові ціни на продукцію, структура і асортимент виробленої товарної продукції, рівень собівартості окремих виробів. В свою чергу зниження собівартості по статтям витрат залежить від зміни:

1) цін на сировину, матеріали, паливо,покупнінапівфабрикати. Скорочення витрат за рахунок даної групи елементів вимагає, з одного боку, їх здешевлення, а з другого - зменшення їх витрат на одиницю виробленої продукції за рахунок матеріального стимулювання;

2) зменшення витрат на заробітну плату. Зниження собівартості продукції зарахунокзаробітноїплати призбільшенніїїабсолютнихрозмірів(з розрахунку на працівника) можливе лише за умови, коли більш високими темпами зростає продуктивність праці. В іншому випадку відбуватиметься „проїдання” результатів господарювання;

3) Зменшеннявитрат,джереломпокриттяякихвиступаєвартість додаткового продукту. Такі витрати можна поділити на витрати обов'язкові, щоздійснюванібудь-якимпідприємством,івитратинепродуктивні.До обов'язковихвитрат підприємства відносятьсявідрахування на соціальні потреби (соціальне страхування, пенсійний фонд, фонд зайнятості).

Непродуктивні витрати (штрафи, відшкодування збитків тощо), як правило, пов'язані з низькою трудовою та виконавською дисципліною на підприємстві, невиконанням підприємством своїх договірних зобов'язань тощо. Тому заходи боротьби з непродуктивними витратами можуть дати бажані наслідки, якщо буде по-справжньому задіяний економічний інтерес кожного працівника і всього виробничого колективу.

Величина резервів по статтям витрат визначається сумуванням результатів по наступним факторам впливу за рахунок:

А)скороченнянераціональнихвитратматеріальнихресурсівірівня транспортно-заготівельних витрат;

Б) ліквідації невиробничого використання коштів на оплату праці;

В) ліквідації невиробничих витрат;

Г) скорочення втрат від браку;

Д) ліквідації понаднормових внутрівиробничих витрат[40 ст.147].

Також до резервів зниження собівартості можна віднести поліпшення організації виробництва й праці (здійснюється на основі застосування нових методів організації праці, технологій, кращого використання робочого часу) та оптимізацію обсягу виробництва продукції на підприємстві (забезпечується за рахунок ефективного використання виробничої потужності підприємства).

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 111

Безкоштовна робота

Закрити

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.