Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Критерії і система показників ефективності
1.3. Чинники зростання ефективності
1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві
1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі
1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату
1.3.4. Діагностика резервів зниження собівартості продукції (послуг)
1.3.5. Аналіз резервів підвищення прибутку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”
2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства
2.2. Характеристика об’єкту дослідження
2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства
2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.5. Аналіз витрат на оплату праці
2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.
2.7. Аналіз доходності автотранспортного підприємства
2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.9. Аналіз рентабельності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ „Рівненське АТП-15607”
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва
3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки
3.3 Впровадження додаткового міського маршруту
3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень
3.5. Оптимізація поточних витрат
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві

Резервами називають невикористані можливості покращення аналізуючих господарських результатів.

Резерви можна класифікувати по окремим ознакам: внутрівиробничі, зовнішні, не передбачені в планах, виявленні в процесі виконання планів, поточні і перспективні. В свою чергу, кожна з названих груп поділяється ще на підгрупи. В якості прикладу наведемо схему групувань внутрівиробничих резервів (рис. 1.3.1.1.).

Рис. 1.3.1.1.Схема групувань внутрівиробничих резервів[27 ст.45].

За місцем виникнення внутрівиробничі резерви поділяють на резерви, які виникли на робочому місці, на дільниці, в цеху, а також безпосередньо на підприємстві.

За строком окупності затрат на реалізацію резервів розрізняють неефективні резерви, тобто ті, що не в змозі покрити затрати на їх реалізацію;

малоефективні резерви - які після їх реалізації дають незначну економічну

вигоду та високоефективні , тобто ті, які забезпечують високі прибутки порівняно із затратами на їх впровадження.

За формою впливу на ефективність розрізняють прямі резерви, які прямо впливають на ефективність, а також непрямі резерви, які впливають на ефективність не безпосередньо, а через вплив на інші фактори.

За ступенем впливу резерви поділяють на інтенсивні, тобто ті, які досягаються за рахунок підвищення продуктивності виробничих фондів в одиницю часу; за рахунок впровадження прогресивних методів організації і технології виробництва; підвищення кваліфікації кадрів; впровадження прогресивних форм організації й оплати праці; удосконалення структури основних виробничих фондів; матеріального стимулювання працівників за досягнення високих показників у використанні виробничих фондів,

та екстенсивні резерви, тобто ті, які впроваджуються на підприємстві за рахунок збільшення тривалості роботи виробничих фондів протягом року, тобто через збільшення часу роботи машин і обладнання; скорочення величини змінних і внутрізмінних простоїв, скорочення часу перебування машин у ремонті і технічному обслуговуванні.

За часом використання і ступенем мобілізації розрізняють резерви поточні, перспективні, оперативні.

За часом дії внутрівиробничі резерви поділяються на постійні, ефект від використання яких підприємство одержує протягом усього періоду діяльності; та короткочасні, ефект від використання, яких підприємство одержує протягом короткого періоду.

Найбільш загальними показниками, які характеризують ефективність використання виробничих ресурсів є: рівень продуктивності праці, фондовіддача, собівартість вироблених послуг і прибуток. На їх величину впливають численні фактори, пов'язані з плануванням і організацією виробничих процесів, системою фінансування капітальних вкладень, використанням виробничих основних і оборотних фондів, робочого часу, системою оплати праці і економічним стимулюванням колективу і окремих працівників.

Діагностичнийаналізвиробничо-господарської діяльності оцінки резервів ефективності виробництва обумовив умовний розподіл резервів ефективності виробничо-господарської діяльності на перспективні і поточні. Останні поділяються на внутрішні і потенційні.

Основна задача аналізу полягає у виявленні резервів підвищення ефективності господарської діяльності у порівнянні з досягнутим рівнем, резервів виконання і перевиконання планів, збільшення випуску продукції і підвищення її якості, покращення використання виробничих ресурсів і зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності і збільшення прибутку господарства[25 ст.32].


1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі

Економічна ефективність використання основних виробничих фондів характеризується системою показників. Основними показниками, що характеризують використання основних виробничих фондів, є такі:

- фондовіддача характеризується обсягом продукції, що виробляється на одну гривню основних виробничих фондів, визначається як відношення обсягів виконаних робіт (виробленої продукції) до середньорічної вартості основних виробничих фондів підприємства:


В останні роки відмічається зниження рівня фондовіддачі, що викликало подорожчання основних фондів, зміною їх структури, недостатнім рівнем організації виробництва та праці тощо.

На величину фондовіддачі в значній мірі впливає структура виконаних робіт і в першу чергу їх матеріаломісткість. Щоб уникнути впливу матеріаломісткості робіт на рівень фондовіддачі основних виробничих фондів необхідно замість обсягів робіт чи продукції) у відповідних цінах використовувати обсяг чистої продукції, тобто обсяги новоствореної вартості на підприємстві. Показник чистої продукції відображає реальний вклад підприємства і виконання тих чи інших робіт. В цьому випадку фондовіддача буде визначатися як відношення обсягів чистої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів:


Визначення фондовіддачі на основі валової продукції як показника ефективності використання основних виробничих фондів має обмежене застосування. Цей показник можна лише спів ставити із плановим показником. Використання динаміки фактичної фондовіддачі за ряд років не дає об'єктивного уявлення про реальну ефективність основних фондів. Це зумовлено змінами методології планування та обліку валової продукції, цін, структури виробництва тощо.

На окремих підприємствах можливим є визначення фондовіддачі у натуральних одиницях виміру (в тоннах, штуках, м ) на 1 гривню основних виробничих фондів. Зміст цього показника легко сприймається працівниками підприємств.

В процесі діагностики резервів росту фондовіддачі проводиться оцінка використання промислового-виробничих основних фондів, виявлення факторів, які обумовлюють зміну рівня фондовіддачі, визначення резервів її росту. Класифікація факторів, які впливають на зміну показника фондовіддачі, наведена на рис. 1.3.2.1.

Рис. 1.3.2.1. Класифікація факторів, які впливають на зміну показника фондовіддачі.

Загальна величина резервів зростання фондовіддачі включає в себе потенційні (не враховані у плані) резерви, які обумовлені наявністю можливостей більш повного використання виробничих потужностей та невикористані резерви, які можна досягти за рахунок ліквідації чи скорочення втрат від випуску бракованої продукції, збільшення фізичного обсягу виробництва продукції (за рахунок збільшення часу, відпрацьованого робітниками та за рахунок збільшення продуктивності праці), зміни середньої оптової ціни під впливом структурного зрушення асортименту продукції.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 111

Безкоштовна робота

Закрити

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.