Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Критерії і система показників ефективності
1.3. Чинники зростання ефективності
1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві
1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі
1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату
1.3.4. Діагностика резервів зниження собівартості продукції (послуг)
1.3.5. Аналіз резервів підвищення прибутку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”
2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства
2.2. Характеристика об’єкту дослідження
2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства
2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.5. Аналіз витрат на оплату праці
2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.
2.7. Аналіз доходності автотранспортного підприємства
2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.9. Аналіз рентабельності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ „Рівненське АТП-15607”
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва
3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки
3.3 Впровадження додаткового міського маршруту
3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень
3.5. Оптимізація поточних витрат
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ "Рівненське АТП-15607"

Кількісно прибуток визначається, як різниця між доходами отриманими підприємством за звітний період за вирахуванням непрямих податків та витрат, які понесло підприємство. За звичай найбільшу питому вагу серед витрат має виробнича та реалізаційна собівартість продукції, тобто чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції тим кращий його фінансовий стан. Тому показники аналізу фінансових результатів невід'ємні від показників аналізу реалізації продукції.

Таким чином, на формування чистого прибутку підприємства впливають фінансові результати. Отримані після здійснення операційної, інвестиційної, фінансової діяльності і фінансові результати, отримані в результаті надзвичайних подій. Така класифікація фінансових результатів діяльності підприємства відіграє важливу роль при розрахунку показників прибутковості (рентабельності) підприємства[31 ст.63].

Задачами аналізу фінансових результатів є:

систематичний контроль за виконанням термінів реалізації продукції згідно договорів або згідно плану реалізації продукції;

визначення впливу як об'єктивних так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції;

оцінка роботи підприємства по використанню можливого збільшення обсягу реалізації прибутку і рентабельності[31 ст.58].

Розробка заходів щодо отримання максимальної величини прибутку.

Аналіз динаміки доходів ВАТ "Рівненське АТП-15607" наведено у табл. 2.8.1

Проаналізувавши дані табл 2.8.1, можна зробити висновок, що в період з 2001 р. по 2005 р. на підприємстві спостерігається ріст доходів. В 2005р. порівняно з 2001 р. доходи АТП виросли на 79,6 %, а порівняно з минулим роком на 29,2 %. Найвище зростання доходів можна спостерігати у 2003 р.— 25,6 % і в 2005 р. - 29,2 %.

Таблиця 2.8.1

Аналіз динаміки доходів, (тис.грн.)

Рис 2.8.1 Аналіз динаміки доходів ВАТ "Рівненське АТП-15607"

Аналіз динаміки результатів від операційної діяльностінаведено у табл. 2.8.2.

Таблиця 2.8.2.

Динаміка результатів від операційної діяльності (тис.грн.)

Аналізспіввідношеннятемпівростудоходівітемпівросту витрат від реалізації послуг наведено в табл. 2.8.3Таблиця 2.8.3

Аналіз співвідношення темпів росту доходів і темпів росту витрат від реалізації послуг, (тис.грн.)

Як видно з таблиці 2.8.3 доходи від реалізації послуг постійно зростали протягом досліджуваного періоду, а витрати в 2002 та 2004 рр. мали тенденцію до зниження.Розрахувавши темп росту доходів і темп росту витрат, а також коефіцієнт випередження, бачимо, що в 2002 та 2004 рр. ріст доходів від реалізації послуг випереджав ріст витрат на 12,4 і 11,5 % відповідно. В 2003 та 2005 рр., навпаки, темп росту витрат на реалізацію послуг випереджав темп росту доходів на 8,5 та 26,4 % відповідно, що не дозволило АТП в цьому періоді працювати прибутково.

Проведемо факторний аналіз прибутку за період 2004-2005 рр.

Факторний аналіз - це методика комплексного системного вивчення і виміру впливу факторів на величину результативних показників.

У цьому випадку вплив факторних показників на прибуток (результативний показник) можна представити у вигляді адаптивної моделі:

П = О - В + ЮД - АВ - ЮВ + ІД - ЇВ – Под [35 ст.19].

Таблиця 2.8.4

Факторний аналіз чистого прибутку, (тис. грн.)

з/п

Показники Базисний рік 2004 р. Звітний рік 2005 р. Зміна (АХ)
1 Чиста виручка від реал, послуг (О) 1116,4 1407,5 291,1
2 Собівартість реалізуємих послуг(В) 928,5 1630,3 701,8
3 Інші операційні доходи (ЮД) 63,6 83,9 20,3
4 Адміністративні витрати (АВ) 170,0 231,5 61,5
5 Інші операційні витрати (ЮВ) 21,1 40,4 19,3
6 Інші доходи (ІД) - 3,0 3,0
7 Інші витрати (ЇВ) - 39,8 39,8
8 Податок на прибуток (Под) 15,5 - -15,5
9 Чистий прибуток (ЧП) 44,9 -447,6 -492,5

Використовуючи дані Звіту про фінансові результати, визначити вплив усіх перерахованих факторів на фінансовий результат не можливо. У той же час, знаючи середній індекс цін, можна визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягу реалізованих послуг.Припустимо, що ціни на продукцію у звітному році зросли на 5 %, тобто індекс цін (Іц) склав 1,05.

Визначимо вплив факторів на зміну чистої виручки від реалізації послуг. Загальна зміну чистої виручки від реалізації послуг знаходимо за формулою:

АО = О, - О0 = 1407,5 - 1116,4 = 291,1 (тис.грн.)

Тобто за звітний період чиста виручка від реалізації послуг збільшилась на 291,1 тис. грн. Ця зміна є результатом впливу двох факторів: ціни реалізації й обсягу реалізованих послуг. Розрахунок впливу цих факторів можна визначити в такий спосіб:

ЛОЦ = О, - О,ЛЦ = 1407,5 - 1407,5 / 1,05 = 67,024 (тис. грн.)-АППВ = ОІ Лц- О0 = 1407,5 /1,05-1116,4 = 224,076 (тис. грн.)

Таким чином, ріст цін сприяв збільшенню чистої виручки від реалізації послуг на 67,024 тис. грн.., а збільшення обсягу реалізованих послуг на 224,076 тис грн.

Аналогічнорозраховуєтьсявпливфакторівназмінусобівартості реалізованих послуг: ДВ = В, - В0 = 1630,3 - 928,5 = 701,8 (тис. грн.)

Припустимо, що собівартість змінилась лише за рахунок зовнішніх факторів, а саме за рахунок загальної зміни цін, тоді:

ДВЦ = ВІ - В, / Іц - 1630,3 - 1630,3 / 1,05 = 77,633 (тис. грн.)

АВПВ = - (В, / Іц - В0) - - (1630,3 / 1,05 - 928,5) = - 624,167 (тис.грн.)

Таким чином, за рахунок збільшення обсягу виконаних послуг собівартість реалізованих послуг збільшилась на 624,167 тис.грн., за рахунок зміни цін - на 77,633 тис.грн.

Як випливає з розрахунків, зміна цін вплинула на чистий прибуток у складі двох показників: чистої виручки і собівартості. Причому вплив зміни цін на розмір чистого прибутку в складі чистої виручки і собівартості носить різноспрямований характер: зростання чистої виручки вад реалізації сприяє зростанню чистого прибутку, а ріст собівартості сприяє зменшенню прибутку. З огляду на це, вплив змін цін на розмір чистого прибутку можна визначити в такий спосіб:

АПЦ - АОЦ - АВЦ = 67,024 - 77,633 = -10,609 (тис. грн.)

За рахунок збільшення цін чистий прибуток підприємства зменшився на 10,609тис.грн.

А тепер розрахуємо вплив інших факторів на зміну чистого прибутку. Впливзмінирозмірівіншихопераційнихдоходів,адміністративних витрат та інших операційних витрат.

При визначенні впливу даного фактора варто врахувати, що це фактор зворотного впливу стосовно прибутку. У зв'язку з цим у розрахункову формулу додається знак "-";

АПР = - ((-ЮД, + АВ! + ГОВ,) - (- ЮДо + АВ0 + ЮВ0)) = - ((-83,9 + 231,5 + + 40,4 ) - ( - 63,6 + 170,0 + 21,1)) - - (188,0 - 127,5) = - 60,5(тис.грн.). Це означає, що перевитрата по непрямих витратах призводить до зниження прибутку в звітному році на 60,5 тис. грн. Вплив зміни величини фінансових доходів:

Розрахунок впливу даного фактору на зміну розміру чистого прибутку описується формулою:

АПфд - ФД, - ФДо = 3,0 - 0 - 3,0 (тис.грн.).

деАПфд -зміна чистого прибутку за рахунокзміни суми фінансових доходів.

Розмір чистого прибутку збільшився за рахунок збільшення суми фінансових доходів на 3,0 тис.грн.

Вплив зміни величини інших витрат:

Для розрахунку впливу цього фактора використовуємо формулу:

АП = -(ІВІ - ІВ0) = - (39,8 - 0,0) = - 39,8 (тис.грн.)

деАПІВ - зміна чистого прибутку за рахунок зміни суми інших доходів.

Розмір чистого прибутку зменшився за рахунок збільшення суми понесених інших витрат на 39,8 тис.грн.

Вплив величини витрат по податку на прибуток:

У цьому випадку справедлива наступна формула: АПИІ1П - - ( ННП! - ННП0) = - (0 - 15,5) - 15,5 (тис.грн.) деАПНШІ - зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини податку на прибуток.

Збільшення розміру витрат по податку на прибуток спричинило зниження розміру чистого прибутку на 15,5 тис. грн.

Узагальнимо в табл.2.8.5 вплив факторів, що впливають на розмір чистого прибутку.

Таблиця 2.8.5

Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток звітного періоду, (тис.грн.)

з/п

Показники Сума, тис.грн.
1 Зміна цін -10,609
2 Обсяг реалізованих послуг 224,076
3 Обсяг виконаних послуг -624,167
4 Інші операційні доходи, адміністративні витрати, інші операційні витрати -60,5
5 Інші доходи 3,0
6 Інші витрати -39,8
7 Податок на прибуток 15,5
8 Всього -492,5

Перевірка:

- 10,609 + 224,076 - 624,167 - 60,5 + 3,0 -39,8 +15,5 = - 492,5 -492,5--492,5.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 111

Безкоштовна робота

Закрити

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.