Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Критерії і система показників ефективності
1.3. Чинники зростання ефективності
1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві
1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі
1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату
1.3.4. Діагностика резервів зниження собівартості продукції (послуг)
1.3.5. Аналіз резервів підвищення прибутку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”
2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства
2.2. Характеристика об’єкту дослідження
2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства
2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.5. Аналіз витрат на оплату праці
2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.
2.7. Аналіз доходності автотранспортного підприємства
2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.9. Аналіз рентабельності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ „Рівненське АТП-15607”
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва
3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки
3.3 Впровадження додаткового міського маршруту
3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень
3.5. Оптимізація поточних витрат
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства

Метою діяльності товариства є поєднання економічних інтересів та фінансових ресурсів акціонерів для ведення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку, задоволення потреб народного господарства та населення в продукції, товарах народного споживання, роботах, послугах та забезпечення прибутковості виробництва та стійкого положення на ринку цінних паперів, забезпечення інтересів акціонерів населення та підприємств на основі створення сприятливих умов для інвестування і виготовлення конкурентоспроможної продукції, інвестиційна діяльність

Основними сферами діяльності товариства є:

1)Транспорт:

надання транспортних послуг;

внутрішні та міжнародні перевезенняпасажирівівантажів автомобільним транспортом;

надання експедиційних послуг;ремонт машин та обладнання;

ремонт вантажних та легкових автомобілів;

2)Послуги і торгівля:

здавання в найом (оренду) устаткування і машин виробничо-технічного

призначення;

купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості;

торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова.

Метою аналізу є виявлення економічних результатів економічних сторін діяльності підприємства для оцінки його роботи, відшукання резервів і підготовки заходів, направлених на підвищення доходності підприємства.

Основне завдання аналізу діяльності досліджуваного підприємства пролягає в отриманні відомостей про стан і результати діяльності підприємства, про величину, характер і причини відхилень в діяльності об'єкту дослідження, а також про наявні резерви виробництва.

Основне завдання аналізу полягає у виявленні шляхів та резервів підвищення ефективності господарської діяльності в порівнянні з досягнутим рівнем, збільшення обсягу виробництва продукції і підвищення її якості, покращення використання виробничих ресурсів і зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності і збільшення прибутку підприємства.

Основне завдання аналізу господарської діяльності підприємства поділяється на наступні, більш локальні завдання:

1) оцінка роботи підприємства за проміжок часу 2001-2005 рр.;

2 )виявлення позитивних і негативних факторів, що впливають на роботу досліджуваного об'єкту, визначення кількісної величини їх дії;

3) виявлення невикористаних, перспективних резервів покращення діяльності підприємства;

4) розробка шляхів, направлених на активізацію використання резервів виробництва на підприємстві;

5)оцінка ефективності розроблених шляхів, спрямованих на підвищення доходності підприємства.


2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства

Загальновідомо, що одним з найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно з середньою оплатою праці. Тому аналізу затрат на оплату праці на підприємстві слід приділяти першочергову увагу.

Фінансовим підсумком господарської діяльності підприємства є його прибутковість, яка характеризується абсолютними і відносними показниками.

Абсолютний показник прибутковості - це сума прибутку. Відносний показник прибутковості - це рівень рентабельності. Аналіз прибутковості дозволить відповісти на одне з найважливіших питань - чи здатне підприємство забезпечити прибуток в достатніх розмірах.

Проведемо загальний аналіз основних показників діяльності ВАТ „Рівненське автотранспортне підприємство-15607” за період 2001-2005 рр. (табл.2.4.1.).

Чиста виручка від реалізації послуг у вартісному виразі збільшилася за досліджуваний період на 78,0 %.

Обсяг автомобільних перевезень визначається і в натуральних одиницях (кількість перевезених пасажирів і пасажирооборот).

Проаналізувавши дані таблиці, можна зробити висновок, що в період з 2001р. по 2005р. обсяг автобусних перевезень на підприємстві зменшився на 15,5 %. Обсяг автобусних перевезень визначається кількістю перевезених пасажирів.

Добуток кількості пасажирів, перевезених автобусами на середню відстань перевезення одного пасажира дає пасажирооборот автобусного транспорту. На АТП-15607 цей об'ємний показник в період з 2001р. по 2005р. знизився на 10,03 %. Аналізуючи отримані дані. Можна стверджувати, що середньорічна вартість основних фондів зменшувалася у період 2001-2005 рр., але в 2005р. вона збільшується на 296,25 тис. грн., що зумовило зростання вартості основних фондів у досліджуваний період на 30,79 %.

Основні показники господарської діяльності підприємства, (тис. грн.).

№ з./п. Показники Одиниці виміру Роки
2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005р.
1 Перевезено пасажирів тис. пас 3824,2 3607,4 4176,2 3120,2 3233,3
2 Пасажирооборот тис.пас./км. 25032,7 24756,4 26677,8 20825,2 22521,4
3 Чиста виручка від реалізації послуг тис. грн. 790,7 897,3 1132 1116,4 1407,5
4 Середньорічна вартість основних виробничих фондів тис. грн. 867,4 826,1 843,0 838,25 1134,5
5 Чисельність персоналу чол. 226 213 201 172 147
6 Середньорічна заробітна плата 1 працівника грн. 1048,2 2190,1 3663,7 4124,4 5183,7
7 Середньорічна продуктивність праці 1 працівника грн. 3498,7 4212,7 5631,8 6490,7 9574,8
8 Собівартість наданих послуг тис. грн. 766,4 753,4 1034,3 928,5 4630,3
9 Прибуток від надання послуг тис. грн. 24,3 143,9 97,7 187,9 -222,8
10 Фінансовий результат від операційної діяльності тис. грн. 45,4 -40,5 -25,7 60,4 -410,8
11 Податок на прибуток тис. грн. 16,7 - - 15,5 -
12 Чистий прибуток тис. грн. 28,7 -40,5 -22,9 44,9 -447,6
13 Чиста рентабельність виробництва % 3,74 - - 4,8 -

Для підприємства характерною є значна питома вага транспортних засобів (більше 60 %) при незначній питомій вазі будівель (менше 30 %), споруд (близько 5 %), робочих машин і обладнання, інструменту і інвентаря. Пояснюється це тим, що транспортні засоби являються основними й найбільш активними засобами праці для виконання транспортної роботи.

Показник фондовіддачі на підприємстві має тенденцію до збільшення за досліджуваний період, що свідчить про поліпшення ефективностівикористання основних фондів. Впорівнянніз2001 роком фондовіддача підвищилася на 35,9 %.

Основним показником, який характеризує рівень забезпеченості підприємства трудовими ресурсами є середньоспискова чисельність персоналу. В період з 2001 р. по 2005 р. вона неухильно зменшувалась, що пов'язано із скороченням штату і звільненням за власним бажанням.

Середньоспискова чисельність персоналу за досліджуваний період скоротилась на 35,0 %.

Для АТП-15607 має важливе значення скорочення плинності кадрів, підвищення стабільності колективу, що позитивно вплине і на ріст продуктивності праці.

Плинність кадрів викликає значні втрати робочого часу, які в період з 2001 р. по 2005 р. значно збільшились.

Показник середньорічної заробітної плати зростав протягом всього досліджуваного періоду і в порівнянні з 2001 р. він зріс майже в 5 раз.

Показник середньорічної продуктивності праці постійно зростає, це пояснюється покращенням технічного стану автомобілів, зменшенням простоїв в обслуговуванні та ремонті, збільшенням коефіцієнту використання пробігу, підприємство працює повний робочий тиждень.

Одним з найважливіших показників, що характеризують якість роботи автотранспортного підприємства є собівартість. Найвище значення цього показника спостерігалося в 2005 р. і за досліджуваний період зросло на 112,7%, що є негативним фактором для АТП. Рівень собівартості на підприємстві залишається високим і не дає можливості підприємству отримувати більший розмір прибутку.

Проаналізувавши дані таблиці 2.4.1, можна зробити висновок, що виручка від реалізації послуг на АТП-15607 за досліджуваний період зросла на 78,0 % (виручка без ПДВ).

Найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів підприємства займають доходи, отримані від перевезень пасажирськими автобусами.

В цілому розмір виручки від реалізації послуг є недостатнім для ефективного функціонування підприємства.

Проаналізувавши показник чистого прибутку, можна зробити висновок, що підприємство працювало прибуткове у 2001 та 2004 рр., а в 2002,2003,2005 рр. - збиткове.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 111

Безкоштовна робота

Закрити

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.