Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 92

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. 6

1.1. Сутність, види та значення небанківських фінансових інститутів на фінансовому ринку України. 6

1.2. Аналіз небанківських фінансових установ країн Західної Європи. 16

1.3. Сучасний стан небанківських фінансових установ в Україні 22

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЗАТ “ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ”  29

2.1. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства. 29

2.2 Фінансова надійність страховика. 35

2.3 Страхові резерви та доходи страховика. 39

2.4. Оцінка фінансового стану страховика. 46

2.5. Аналіз прибутку від надання послуг. 55

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ  "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ". 63

3.1. Прогнозування фінансової стабільності підприємства. 63

3.2. Пропозиції щодо покращення страхової діяльності ЗАТ “ПРОСТО-страхування”  66

3.3. Вдосконалення маркетингової діяльності страхової компанії 68

3.4. Державне регулювання страхової діяльності 78

ВИСНОВОК.. 83

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 88 

ВСТУП

Україна, як країна із перехідною економікою отримала шанс на включення до глобальної фінансової системи за умов безумовного врахування новітніх тенденцій формування фінансових ринків. Стратегія перебудови та модернізації фінансового ринку України має ґрунтуватися на прогностичному урахуванні законодавчого, інституційного та технологічного рівнів.

У найближчі роки фінансовий ринок України має трансформуватися у ринок « середнього класу» громадян, спрямований на забезпечення реального сектору економіки необхідними фінансовими ресурсами. Відсутність оптимального балансу між державним регулюванням і саморегулюванням в усіх секторах ринку приводить, з одного боку, до надмірного втручання держави в організацію ринкових процесів, а з іншого – позбавляє професійних учасників ринку стимулів до розбудови інститутів інфраструктури за власні кошти, оскільки не гарантує можливості встановлення постійно діючих правил самими учасниками ринку без ризику відміни чи коригування цих правил державними регуляторами.

На сучасному етапі склалася дворівнева структура кредитної системи. Поступово формується поза банківська сфера грошового обігу: дозволено комерційний кредит і використання векселя, формуються фондові біржі з мережею брокерських контор, розгалужена система торговельних посередників (торговців цінними паперами) тощо. У країнах з розвинутими ринковими відносинами небанківські фінансово-кредитні інститути, представлені лізинговими, факторинговими компаніями, кредитними спілками тощо. Підвищенню ролі небанківських фінансових інститутів на ринку фінансових послуг сприяють, як правило, три фактори:

- збільшення доходів населення;

- активний розвиток ринку цінних паперів;

- надання цими установами спеціальних послуг, які не можуть надавати банки.

Основні види діяльності цих установ на ринку фінансових послуг зводяться до акумуляції заощаджень населення, надання кредитів через облігаційні позики корпораціям і державі, іпотечних і споживчих кредитів, а також кредитної взаємодопомоги, мобілізації капіталу через усі види акцій.

Відмінністю нинішнього фінансового ринку України є зростання ролі небанківських фінансових установ. Підставою для цього є економічні й організаційні передумови та створення в державі законодавчої і нормативної бази їхньої діяльності. Нормативно-законодавча і регулятивна база функціонування небанківських фінансових інститутів практично почала розвиватись тільки починаючи з 2000 року.

На сьогодні функціонування будь-якого небанківського фінансового інституту регулюється Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг."

З метою забезпечення постійно зростаючих потреб у наданні різнобічно спрямованих фінансових послуг необхідним є створення сприятливих умов для розвитку всіх видів фінансових посередників

Базуючись на досвіді фінансового менеджменту, накопиченому у банківській системі, небанківський сектор фінансового ринку має всі підстави пройти шлях становлення за менш тривалий термін і з меншими ризиками. Але діяльність небанківських фінансових установ, з одного боку, має особливості, які відрізняють їх від банківських установ, а з іншого – кожен фінансовий посередник має особливості, його конкретного виду діяльності. Тому фінансовий менеджмент фінансових посередників має створюватися з урахуванням досвіду банків, загальних відмінностей небанківського фінансового сектору від банківської системи, особливостей діяльності окремого фінансового посередника.

Дана тема є досить актуальною в наш час, оскільки розвиток банківської системи України істотно гальмується вкрай повільною ринковою трансформацією економіки та надмірно затяжним економічним спадом. Небанківські фінансові посередники – об’єктивно необхідне явище у ринковій економіці. Вони не тільки є потужним конкурентом банків у боротьбі за вільні грошові капітали, що саме по собі має позитивне значення, а й беруть на себе надання економічним суб’єктам таких фінансових послуг, виконання яких не вигідно чи законодавче заборонено банкам. Тому всілякий розвиток небанківського посередництва є важливим економічним завданням уряду та центрального банку

Метою даної роботи є дослідження є визначення особливостей функціонування небанківських фінансових інститутів на фінансовому ринку України, і на цій основі спроба визначення їх соціально-економічної сутності.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі висунуті такі основні завдання:

- визначення сутності та проведення класифікації основних видів небанківських фінансових установ;

- розглянути сучасне становище небанківських фінансових інститутів на фінансовому ринку України;

- дослідження особливостей функціонування даних установ в зарубіжних країнах;

- охарактеризувати об’єкт дослідження, проаналізувати його фінансовий стан;

- описати основні проблеми та оптимальні їх рішення;

- створити прогнозні дані на наступний рік.

Об’єктом даної теми є “ЗАТ ПРОСТО-страхування”, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Словацького, 4/6.

Проблеми, пов’язані з функціонуванням небанківських фінансових інститутів розглядаються у працях багатьох вітчизняних науковців, зокрема: Алексєєва І.В., Андрушко Н.І., Внукової.М., Вовчак О.Д., Грачова В.І., Данилова О.Д., Кубів С.І., Лагутіна В.Д., Реверчук С.К., Ходаківської В.П. та інших.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

В першому розділі висвітлюється сутність небанківських фінансових інститутів, описуються основні види, порівняння із зарубіжними країнами. Проводиться аналіз сучасного стану даних установ на фінансовому ринку України.

В другому розділі проводиться аналіз фінансової діяльності страхової компанії. Визначається фінансова стійкість ЗАТ "ПРОСТО-страхування. "

В третьому розділі пропонуються можливі напрямки покращення діяльності компанії.

Вихідною інформацією для дослідження були: баланс підприємства та звіт про фінансові результати.

Закрити

Небанківські фінансові установи на фінансовому ринку України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.