Модель формування бюджету утримання природного заповідника (на прикладі Рівненського природного заповідника м.Сарни)

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 94

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. СИСТЕМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗІ ТА ПІДПРЄМНИЦТВА.. 5

1.1 Стан та перспективи заповідної справи. 5

1.2 Характеристика  Рівненського природного заповідника. 8

1.3 Використаня комп’ютерних технологій. 22

Висновок до розділу 1. 26

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА.. 27

2.1 Аналіз майна Рівненського природного заповідника та джерел його формування. 28

2.2 Аналіз надходження і використання коштів Рівненським природним заповідником  35

2.3 Аналіз виробничого потенціалу. 43

2.4 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 47

Висновки до розділу 2. 51

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. 53

3.1. Опис основних виробничих процесів. 53

3.2. Постановка задачі на розширеня функції ІС. 65

Висновки по розділу 3. 67

РОЗДІЛ 4. МОДИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.. 70

4.1. Обгрунтування та опис  модифікованої БД. 70

4.2. Опис нових функцій та інтерфейсу старих. 76

Висновки по розділу 4. 88

ВИСНОВОК.. 89

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 92 

ВСТУП

Актуальність теми роботи. Процеси інформатизації набувають сьогодні виключно важливого значення. Інформація як стратегічний продукт стає і предметом конкуренції, і засобом захисту та впровадження в життя базових національних інтересів. Здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію стала ключовою передумовою соціального та технологічного прогресу, фактором національної безпеки, основою успішної зовнішньої політики. Висока мінливість інформаційного середовища, викликана прогресом інформаційних технологій, змушує державу швидко адаптуватися до нових умов. Інакше їй загрожує інформаційне домінування більш розвиненої держави (групи держав), постійне перебування у чиїйсь інформаційній тіні.

Інформаційні і телекомунікаційні технології, що містять у своїй основі глобальні телекомунікаційні мережі й інтелектуальні комп’ютерні системи, відкриють цілком нові можливості. Об’єднання таких систем і мереж уже сьогодні складає основу нової інфраструктури планети – інфосфери. Серед творців інфосфери вже панує інший спосіб мислення, нова етика і нова культура розуміння. Комп’ютер, інформаційна техніка і технологія виступають не просто як підсилювачі інтелекту – вони відкривають нові виміри свідомості. А жива комунікація, невід’ємна від інформаційних технологій, зв’язує ці виміри в єдине ціле, створюючи упорядковану систему нових знань.

Метою написання дипломної роботи для студента спеціальності “Економічна кібернетика” є оволодіння студентами нових автоматизованих інформаційних комп'ютерних систем на базі проходження практики, аналіз готових рішень, проектування та впровадження нових.

Завдання роботи випливають з поставленої мети:

проаналізувати предметну область, наявні вхідні та вихідні документи та здійснити проектування на зовнішньому рівні БД природного заповідника;

використовуючи результати проектування на зовнішньому рівні, виконати проектування БД природного заповідника на інфологічному рівні. Перевірити виділені об'єкти на відповідність умовам нормалізації;

створити БД природного заповідника за допомогою СУБД MS Access, охарактеризувати структуру розроблених таблиць, обґрунтувати параметри кожного встановленого структурного зв'язка між таблицями;

розробити форми для забезпечення редагування даних таблиць БД;

створити у формах засоби для забезпечення ефективного пошуку, сортування та фільтрування даних;

організувати ефективне централізоване управління формами системи за допомогою головної кнопкової форми. Розробити заставку додатку. Оснастити створені форми необхідними кнопками та іншими засобами автоматизації. Забезпечити завантаження заставки при завантаженні додатку;

визначити шляхи подальшого вдосконалення розробленої ІС, навести рекомендації стосовно її експлуатації.

Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є Рівненський природний заповідник.

Предметом дослідження є проектування БД та створення ІС автоматизації обліку господарських процесів природного заповідника.

Методи дослідження обумовлені об'єктом та предметом аналізу дипломної роботи:

для визначення актуальності та розробленості теми застосовано системно-діяльнісний підхід як загальнонауковий принцип дослідження;

при опрацюванні вхідної, вихідної та нормативно-довідкової інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення;

в процесі проектування на зовнішньому рівні та під час написання дипломної роботи були використані методи якісного та кількісного аналізу, елементи контент-аналізу;

при створенні інфологічної моделі та в процесі виконання проектування БД на даталогічному рівні був використаний метод моделювання.

Теоретична та практична цінність дипломної роботи полягає у створенні нормалізованої інформаційно-логічної моделі БД обліку господарських процесів, яка в свою чергу дозволяє створити дієздатну ІС автоматизації роботи обраної предметної області.

Виконання дипломної роботи дозволяє автору поглибити власні теоретичні знання з проектування БД, отримати практичні навики розробки коректної структури БД та відповідної ІС, навчитися логічно та чітко описувати етапи створення системи, аналізувати її недоліки та переваги.

Структура роботи відповідає послідовності проектування БД та розробки відповідної ІС. Вступ до дипломної роботи формує її сприйняття. Висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження і висвітлюють подальші тенденції розробки теми.

Закрити

Модель формування бюджету утримання природного заповідника (на прикладі Рівненського природного заповідника м.Сарни)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.