Удосконалення управління ефективністю господарської діяльності підприємства ( на прикладі КП санаторій матері і дитини «Пролісок»)

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 107

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 6

1.1 Система управління підприємством: сутність та ключові складові 6

1.2. Система показників ефективності господарської діяльності підприємства. 10

1.3. Зміст аналізу та його інформаційної бази як основного елементу оцінки ефективності господарської діяльності підприємства. 23

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ  ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЮ МАТЕРІ  І  ДИТИНИ  «ПРОЛІСОК». 33

2.1. Загальна характеристика санаторію матері і дитини «Пролісок». 33

2.2. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану санаторію матері  і дитини «Пролісок». 38

2.3. Аналіз господарської діяльності санаторію матері і дитини «Пролісок». 60

2.4. Оцінка ймовірності банкрутства. 71

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ  ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНОСТЮ  ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  САНАТОРІЮ МАТЕРІ І ДИТИНИ «ПРОЛІСОК»  75

3.1. Заходи підвищення управління ефективністю господарської діяльності  санаторію матері і дитини «Пролісок». 75

3.2. Заходи по удосконалення обладнання санаторію матері і дитини «Пролісок»  79

3.3. Шляхи вдосконалення збутової діяльності санаторію матері і дитини «Пролісок»  93

ВИСНОВКИ.. 99

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 103

ДОДАТКИ.. 108 

ВСТУП

У справжніх умовах для більшості господарюючих суб’єктів характерна реактивна форма управління фінансами, тобто прийняття управлінських рішень як реакція на поточні проблеми. Така форма управління породжує ряд протиріч між інтересами підприємства та фіскальними інтересами держави; ціною грошей і рентабельністю виробництва; інтересами виробництва та фінансової служби. Таким чином, однією з основних завдань діяльності підприємства є перехід до управління фінансами на основі аналізу та оцінки його фінансово-господарської діяльності з урахуванням поставлених стратегічних цілей діяльності господарюючого суб’єкта та пошуку шляхів їх досягнення.

Значення оцінки фінансово-господарської діяльності в системі управління велике, тому що саме вона є базою, на якій будується розробка фінансової політики і стратегії підприємства. Провідне перетворення обліку та перехід до міжнародних стандартів фінансової звітності знову повернула до життя один з найважливіших елементів управлінської роботи - фінансовий аналіз. Але сучасні умови зумовили необхідність докорінних змін в методології та методиці оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Комерційні організації працюють в умовах невизначеності та підвищеного ризику. З одного боку, вони завоювали право вільно розпоряджатися власними коштами, самостійно укладати контракти, договори та угоди на внутрішньому і зовнішньому ринку, що змусило підприємства самостійно займатися проблемами пошуку надійних партнерів і вміння якісно оцінювати їхню фінансову стійкість і платоспроможність. З іншого боку, підприємства з великим інтересом стали ставитися до оцінки власних можливостей: чи можуть вони відповідати за своїми зобов’язаннями; чи ефективно використовують майно; чи раціонально формується капітал; окупаються вкладені в активи кошти; чи доцільно витрачається чистий прибуток та інші. Для того щоб кваліфіковано відповідати на ці питання, працівники фінансових служб повинні володіти знаннями з методики фінансового аналізу.

Вибір даної теми дослідження обумовлений її актуальністю для підприємства, так як оцінка ефективності господарської діяльності є найважливішою характеристикою його економічного благополуччя, характеризує результат поточного, інвестиційного та фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвестора, а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми боргами і зобов’язаннями і нарощувати свій економічний потенціал в інтересах акціонерів.

Метою дипломної роботи є оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства на основі сучасних методик управління, аналізу і прогнозування фінансового стану господарюючого суб'єкта.

Об’єктом дослідження є КП санаторій матері і дитини «Пролісок» Рівненської області. Предметом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємства.

У ході роботи поставлено вирішити такі завдання:

- Розглянути методику оцінки ефективності господарської діяльності підприємства;

- Охарактеризувати основні показники, які використовуються для оцінки ефективності господарської діяльності, визначити порядок їх розрахунку і оптимальні значення;

- Застосувати досліджувану методику організації оцінки та аналізу ефективності господарської діяльності до досліджуваного підприємства;

- Розглянути організаційно-економічну характеристику об’єкта дослідження;

- Провести аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності;

- Дати оцінку фінансових результатів господарської діяльності підприємства;

- Розробити практичні рекомендації щодо підвищення ефективності господарської діяльності санаторію матері і дитини «Пролісок».

При написанні роботи були використані нормативні та законодавчі акти, комплексні методичні керівництва з процедур фінансового аналізу комерційних організацій, матеріали монографій та періодичної преси, інша економічна література з досліджуваної проблеми зарубіжних і вітчизняних авторів, а також річна звітність та установчі документи санаторію.

При вирішенні поставлених завдань застосовувалися методи: порівняльного аналізу, абстрактно-логічний, графічний, економіко-статистичний а також інші методи соціально-економічних досліджень.

Закрити

Удосконалення управління ефективністю господарської діяльності підприємства ( на прикладі КП санаторій матері і дитини «Пролісок»)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.