План

Екологічна система

Біогеоценоз, поняття і структури

Ланцюги живлення

Поняття виду і популяції. Структура та характеристика популяції

Екологічні фактори. Дія екологічних факторів

Дія екологічних факторів

1. Генетична структура властива популяціям, які мають дві або більше генетичних форм, що обумовлює генетичний поліморфізм популяції і збільшує її стійкість.

2. Статевої структури популяції - співвідношення особин різної статі. При генетичному контролі це співвідношення дорівнює 50×50. При впливі природного середовища воно змінюється в бік більшої смертності самців.

3. Вікова структура властива природнім угрупованням тварин та рослин, якщо вони не однолітні. В популяціях культурних рослин, в яких завдяки одночасному посіву вік особин однаковий, вікова структура не має значення.

4. Розмірна структура популяцій визначає відмінності особин за розмірами.

5. Просторова структура популяції визначає характер розміщення особин на теріторії ареалу.

Розрізняють три типи просторового розташування:

a.Рівномірний (регулярний) - с/г культури.

b.Дифузний (випадковий) - хрущаки в борошні.

c.Агрегований (мозаїчний) - типовий для природних систем.

· · ·
· · ·
· · ·
a
···

··

··· ··
b
···

· ···
·· ····
· ···

c

В залежності від способу життя особин розрізняють форми організації популяцій:

1.Поодинокий спосіб життя (особини живуть окремо, утворюючи пари тільки на репродуктивний період - тетеруки).

2.Сімейний спосіб життя (особини утворюють пари на тривалий період - лебеді).

3.Зграйний спосіб життя (об’єднання тварин в угруповання - птахи).

4.Стадо (найбільш стійка форма угруповання організмів - копитні).

5.Колонії (бджоли, терміти).

6.Прайди (окремий прайд включає одного самця, 2-3 самок та декілька особин молодняку - леви).

Особини у складі популяції виконують різні функції. Між ними постійно відбувається обмін інформацією. Інформаційні процеси представляють собою специфічний механізм формування та підтримання цілісності популяції у просторі і в часі.

Територія помешкання тварин розділяється на певні ділянки, які мають своє призначення (кормова, гніздова, шлюбна територія тощо).

Популяція характеризується динамікою популяції.

Екологічні фактори. Дія екологічних факторів

Екологічні фактори - це будь-які умови середовища, які здатні прямо чиопосередковано впливати на живі організми та характер їх взаємовідносин.

Виділяють три основних групи факторів за характером походження:

1.абіотичні фактори - зумовлюються дією неживої природи і поділяються на:

кліматичні (температура, світло, сонячна радіація, вода, вітер, кислотність, солоність, вогонь, опади);

орографічні (рельєф, нахил схилу, експозиція);

геологічні тощо;

2.біотичні фактори - дія одних організмів на інші, включаючи всі взаємовідносини між ними;

3.антропогенні фактори - вплив на живу природу життєдіяльності людини.

За характером їх дії:

1.Стабільні чинники - ті, що не змінюються протягом тривалого часу (земне-тяжіння, сонячна стала, склад атмосфери та інші). Вони зумовлюють загальні пристосування організмів, визначають належність їх до мешканців певного середовища планети Земля.

2.Змінні чинники, в свою чергу, поділяються на:

закономірно змінні - періодичність добових і сезонних змін. Ці фактори зумовлюють певну циклічність у житті організмів (міграції. сплячку, добову активність та інші періодичні явища і життєві ритми).

випадково змінні - об'єднують біотичні, абіотичні і антропогенні фактори, дія яких повторюється без певної періодичності (коливання температури, дощ, вітер, град, епідемії, вплив хижаків та інші).

Вважають, що загальна кількість становить близько 60-ти; існує і спеціальна класифікація:

1)фактори часу (еволюційні, історичні, діючі);

2)фактори періодичності (періодичні і неперіодичні);

3)фактори первинні і вторинні;

4)фактори за походженням (космічні, абіотичні, біотичні, природно-антропогенні, техногенні, антропогенні);

5)фактори за середовищем виникнення (атмосферні, водні, геоморфологічні, фізіологічні, генетичні, екосистемні);

6)фактори за характером (інформаційні, фізичні, хімічні, енергетичні, біогенні, комплексні, кліматичні);

7)фактори за об’єктом впливу (індивідуальні, групові, видові, соціальні);

8)фактори за ступенем впливу (летальні, екстремальні, обмежуючі, турбуючі, мутагенні, тератогенні);

9)фактори за умовами дії (залежні чи незалежні від щільності);

10)фактори за спектром впливу (вибіркової чи загальної дії).

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Екосистема - поняття, властивості, типи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.