План

Сучасні – проблеми екології

Законодавство про охорону навколишнього середовища

Охорона атмосферного повітря

Вплив негативних факторів природного та антропогенного походження на гідросферу

Взаємодія людини з біосферою

Природні ресурси необхідні для життя людини та проблеми утилізації відходів

Література

Вплив негативних факторів природного та антропогенного походження на гідросферу

Гідросфера - водна оболонка Землі – це сукупність океанів, морів, озер, річок, льодовиків, підземних і атмосферних вод. Загальні запаси води на Землі біля 1386 млн. км3. Більша частина їх – 97,5% - води солона. Об’єм прісної води складає приблизно 35 млн. км3 , або 2,5%. Більша частина прісних вод зосереджена в льодовиках. Вода – важлива умова життя на планеті Земля, вода – розподілювач сонячної енергії, головний творець клімату, акумулятор тепла. Але разом з тим вода є компонентом всіх технологічних процесів в промисловому і сільськогосподарському виробництві. То чи потрібно пояснювати, чому чистота джерел, бережливе відношення до води, її зберігання є постійною турботою людства.

Забруднення вод – це зміни складу і властивостей вод в наслідок господарської діяльності людини та негативних природних процесів, що призводять до погіршення якості води. До основних джерел забруднення вод належать різноманітні відходи при добуванні, переробці і використанні мінеральної і органічної речовини, стічні води промислових підприємств, комунального і сільського господарства, скиди водного транспорту, штучні зміни умов формування водних ресурсів, урбанізація річкових басейнів та морських узбереж. Типовими забруднюючими речовинами є завислі наноси, солі, кислоти, луги, радіоактивні речовини, числення органічні сполуки (феноли, нафтопродукти, пестициди), мікроорганізми, термальні води та інші, за характером взаємодії з навколишнім середовищем і за фазово – дисперсним станом виділяють 4 групи. Забруднень води: іонні, молекулярні, колоїдні, розчини, та завислі речовини.

Головними факторами, що визначають рівень забруднення поверхневих і підземних вод України та кількісний і якісний склад забруднюючих домішок, є особливості територіальної структури господарства, сучасна географія населення і великих міст, інтенсивність процесів урбанізації. Забруднення морських вод, які і прісних, спричиняється надходженням стічних вод з токсичними властивостями, бактеріальними, радіаційними і тепловими забрудненням. Крім стійких забруднюючих сполук, у моря надходять біогенні сполуки, кількість яких перевищує здатність моря до їхньої трансформації, що спричиняє процеси евтрофування водойм – збільшення в них органічних речовин, розвиток процесів заростання водойм, їх заболочування. Зокрема, евтрофування антропогенного походження характерно для північно – західної частини Чорного моря, для водосховищ та багатьох озер України.

Під впливом забруднюючих речовин у водах гідросфери відбуваються зміни гідрохімічного режиму та умов життєдіяльності водних організмів, зменшується біологічна продуктивність погіршується якість води, що робить її непридатною для використання. Значна частина річок та водойм України забруднена стічними водами промислового і побутового походження. У 1989 році у водойми та річки України скинуто понад 2,9 млрд. м3 забруднених стоків. Основними забруднювачами є підприємства металургії, хімічної, лісової промисловості, комунального господарства, АПК. В умовах зростаючих об’ємів стічних вод, головним напрямом боротьби з забрудненням природних вод є створення замкнутих технологічних циклів, безвідходних і безстічних виробництв, очищення та утилізація стічних вод, усунення негативних наслідків хімізації сільського господарства, створення умов для самоочищення природних вод. Важливе практичне значення мають міжнародні угоди щодо охорони водних ресурсів річок, озер, морів та гідросфери в цілому.


Взаємодія людини з біосферою

Біосфера – загальнопланетна оболонка, склад, будова й енергетика якої зумовлені минулою і сучасною діяльністю всієї сукупності живих організмів на Землі. Біосфера виникла біля 3,5 млрд. років тому. Включає верхній шар земної кори, всю тропосферу й гідросферу.

Біосфера є складною, цілісною, організованою і само регульованою екологічною системою, в якій під дією живих організмів відбувається акумуляція, трансформація й перерозподіл величезних ресурсів речовини та енергії. Основи вчення про біосферу обґрунтував і розвинув академік В. І. Вернадський.

За історичний період структура і склад біосфери зазнали значних антропогенних змін.Під впливом господарської діяльності людини змінюються природні компоненти ландшафтів, порушується рельєф, змінюється видовий склад флори і фауни. Зміни цих компонентів впливають на клімат і води.

Землеробський вплив на ландшафти є переважаючим. В Україні лісостепові, степові ландшафти розорані на 75 – 85% . На орних землях розвиваються водна і вітрова ерозія, що приводить до змиву гумусного горизонту. Меліорація земель приводить до засолення родючих земель, їх підтоплення, заболочення. Отрутохімікати, пестициди є токсичними для живих організмів і забруднюють підземні води, повітря.

Дуже впливають на біосферу промислові підприємства, будівництво, видобуток корисних копалин. 80% всього обсягу забруднень припадає на хімічне забруднення. Основними забруднювачами є підприємства паливно-енергетичного комплексу, металургії, хімічної промисловості, комунального господарства, транспорту. Вони забруднюють повітря діоксидом азоту, оксидом вуглецю, сірчистим агнідридом.

Атмосферу, поверхневі і підземні води значно забруднюють підприємства машинобудування. Особливо небезпечними для людини є канцерогенні речовини підприємств електротехнічної промисловості, приладобудування, транспорту та інше.

Рельєф, грунт, рослинний покрив, рівень ґрунтових вод, стан атмосферного повітря змінюється під впливом добування корисних копалин.

Під час забудови змінюється ґрунтовий і рослинний покриви, мікрохімікат місцевості. Комунальні господарства є також одним із чинників, що впливають на стан довкілля і здоров’я людей. Виникає проблема із знищенням побутових відходів, що розкладається під впливом природних чинників на токсичні інгредієнти і забруднюють навколишнє середовище.

Дуже забруднені річки України сполуками азоту, цинку, марганцю, міді, фенолами.

Найбільшої шкоди природному середовищу завдала катастрофа на Чорнобильський АЕС. У 18 областях України у ґрунті виявлено дуже великі концентрації радіонуклідів.

Нині на земній поверхні майже незалишилось територій, де б не відчувався вплив людської діяльності. В місцях проживання населення природні комплекси вже давно перетворені на штучні – антропогенні. Дуже важливою проблемою є виснаження окремих видів мінеральних ресурсів, погіршення навколишнього природного середовища. Особливо турбують зміни у газовому складі атмосфери – зростання кількості вуглекислого газу, та зменшення кисню, що спричиняє ”парниковий ефект ” – глобальне потепління клімату Землі, що, в свою чергу, призведе до танення льодовиків, підвищення

Рівня Світового Океану. В наслідок цього під загрозою затоплення опиняється низовинні ділянки суходолу, найбільше густозаселенні.

Лише спільна діяльність держав дає змогу більш точно оцінити зміни, що відбуваються в біосфері, та розробити необхідні заходи щодо збереження і покращення стану природного середовища.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Сучасні проблеми екології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.