План

1. Шляхи збереження території і об’єктів природно-заповідного фонду

2. Міжнародні конвенції й угоди у природоохоронній справі       

2. Міжнародні конвенції й угоди у природоохоронній справі

Екологічні проблеми, які встали перед людством у другій половині 20 століття, стали предметом заклопотаності всього світового співтовариства. Необхідність їхнього рішення в загальпланетарному масштабі припускає об'єднання зусиль міжнародного співтовариства, розвиток міжнародного співробітництва з метою охорони навколишнього природного середовища.

Міжнародні конвенції й угоди відомі з 19 століття. Першими були Конвенція по лові устриць, укладена в 1839 р. між Францією й Великобританією, Угода про охорону морських котиків, досягнута в 1897 р. між Росією, США і Японією, ряд конвенцій і угод по рибальству. На початку 20 століття Росією було укладено кілька конвенцій і угод по охороні перелітних птахів і захисту рослин від шкідників і хвороб.

У перші роки радянської влади були підписані угоди з Фінляндією про рибальство й прикордонні води, з Афганістаном про спільне використання водних ресурсів, конвенція з Туреччиною про запобігання занесення епізоотій, багатобічна конвенція з Афганістаном і Іраном по захисту рослин, а також по боротьбі із сараною.

Особливо швидко розвивалося міжнародне співробітництво після другої світової війни. У цей період було укладено більше 250 міжнародних договорів, угод і конвенцій, що мають природоохоронне значення. Серед них виняткову роль грає Московський договір (1963р.) про заборону випробування ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою, що підписали боле 100 країн. Важливе значення має Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни й флори, що перебувають під погрозою зникнення, підписана в 1973 р. більш ніж 80 країнами.

Досягнуто багато міжнародних угод по охороні птахів, у тому числі Конвенція по охороні місць гнездовья, відпочинку й зимівель водоплавних птахів (МАР). В 1973 році між колишньої СРСР і Японією укладена спеціальна конвенція по охороні перелітних і рідких птахів. Пізніше такого роду конвенція була підписана також з Індією.

Дуже важливі угоди між колишньої СРСР і США про співробітництво в області вивчення й охорони навколишнього середовища (1972), Канадою (1973) із проблем охорони природи, Францією, Швецією, Фінляндією й рядом інших країн з деяких питань охорони природи, про міжнародне науково-технічне співробітництво із країнами Східної Європи з питань охорони природи й раціонального використання природних ресурсів. У підсумку зустрічі комісії Гора - Черномирдін 23 червня 1995 р. була підписано двостороння угода по розвитку співробітництва між США й Росією в області охорони навколишнього середовища. Нова угода підписана замість угоди 1972 р. по навколишньому середовищу між СРСР і США й також буде курируватися Environment Protection Agency (USEPA). Крім того, комісія оголосила: підписана угода про спільну роботу зі зниження ризику, пов'язаного з обігом з рідкими радіоактивними відходами низької активності в Російській Арктиці; грант USAID (1млн.дол. США) для підтримки інституту в Санкт-Петербурзі; грант USEPA (50 тис. дол.США) для розвитку міжнародного співробітництва по захисту озонового шару.

Науково-дослідні установи й учені Росії, а також інших країн СНД беруть участь у реалізації ряду міжнародних програм, зокрема програми ЮНЕСКО (спеціалізований орган ООН з питань утворення, науки, культури) «Людин і біосфера». Організація об'єднаних націй (ООН) постійно приділяє увагу проблемам охорони природи.

в 1962 р. на 17 сесії Генеральної Асамблеї ООН була прийнята спеціальна резолюція «Економічний розвиток і охорона природи», у якій підкреслювалося, що охорона природи - безпосередній борг держав - членів ООН і що заходу щодо збереження природних ресурсів повинні здійснюватися одночасно з економічним розвитком.

в 1972 р. у Стокгольмі відбулася конференція ООН з питань охорони навколишнього середовища, що прийняла Декларацію про охорону навколишнього середовища й оголосила 5 червня - Міжнародним днем охорони навколишнього середовища.

с 1973 р. приступилося до роботи установа «Програма ООН по навколишньому середовищу» (ЮНЕП), що організує й координує дослідження з охорони навколишнього середовища, зокрема створення системи станцій спостереження (моніторингу) за станом біосфери в усьому світі.

в 1981 році Генеральна Асамблея ООН з ініціативи колишнього СРСР прийняла резолюцію «Про історичну відповідальність держав за збереження природи Землі для нинішнього й прийдешнього поколінь», у якій відзначається пагубний наслідок для природного середовища перегони озброєнь. в1982 р. Генеральна Асамблея ООН схвалила «Всесвітню хартію

природи», що покладає на всі держави відповідальність за збереження нашої планети і її природних багатств. У хартії знайшли відбиття важливі положення про необхідність скорочення озброєнь, рятування людства від небезпечної війни, особливо від погрози ядерної катастрофи. Спеціалізовані органи ООН - ЮНЕСКО, ФАО (Організація з питань продовольства й сільського господарства), ВІЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) і ін. також багато уваги приділяють охороні природи. Так, один з головних напрямків роботи ЮНЕСКО - освіта й підготовка фахівців в області охорони природи, популяризація позитивного досвіду й новітніх методів раціонального й комплексного використання природних ресурсів, проведення наукових досліджень по різних проблемах охорони природи. На генеральних конференціях і регіональних нарадах ЮНЕСКО неодноразово обговорювалися загальні й приватні питання в даній області.

в 1968 р. Міжурядова конференція, що проходила в Парижу спеціальна, ЮНЕСКО по раціональному використанню й охороні ресурсів біосфери прийняла широку наукову програму «Людин і біосфера».

в 1977 р. у Тбілісі ЮНЕСКО була скликана Міжурядова конференція по утворенню в області охорони навколишнього середовища, що прийняла ряд важливих рішень по природоохоронній освіті на всіх рівнях.

Питання комплексного використання й охорони вод, збереження, відновлення й підвищення родючості ґрунтів, продуктивності лісів і ресурсів тваринного миру перебувають у центр уваги ФАО.

Санітарно гігієнічним аспектам охорони навколишнього середовища велика увага приділяє ВІЗ. Ця організація провела ряд конференцій по виявленню джерел забруднення атмосфери й води й методам боротьби з ними на основі досвіду різних країн.

Економічна й соціальна рада ООН (ЭКОСОС), Міжнародний морський комітет (ИМКО) також постійно приділяють увагу проблемам охорони природи.

Серед міжнародних організацій особливе місце займає створений в 1948 р. з ініціативи ЮНЕСКО Міжнародний союз охорони природи й природних ресурсів (МСОП). Ця авторитетна організація - основний науковий радник і консультант ООН із проблем охорони живої природи. На 1 січня 1991 р. у МСОП входило 636 державних і громадських організацій з 118 країн і 45 міжнародних організацій, таких, як ЮНЕСКО, ФАО, Всесвітній фонд охорони дикої природи, Міжнародна рада по охороні птахів, Комітет з охороні природи Тихого океану, Міжнародна федерація молоді по охороні природи, Міжнародна федерація ландшафтних архітекторів і ін. Від СНД у ньому представлені Міністерства природних ресурсів РФ, Інститут

еволюційній екології й морфології тварин (ИЭЭМЖ) Російської академії наук, Всеросійське й Туркменське суспільства охорони природи.

Відповідно до уставу МСОП сприяє співробітництву між правительствами, національними й міжнародними організаціями, що займаються питаннями охорони природи. Він готовить проекти міжнародних конвенцій і угод. У завдання цього союзу входить наукова консультація держав, національних і міжнародних органів по охороні природи й правових питань. МСОП розробляє й поширює новітні наукові й технічні досягнення в даній області й пропагує ідеї охорони природи.

Для здійснення конкретних мір і виконання відповідних рішень у тій або іншій області охорони природи в МСОП створено 6 постійних комісій:

Охорона рідких і зникаючих видів тварин і рослин;

Охорона національних парків і інших видів охоронюваних територій;

Охорона екології;

Планування ландшафтів;

Природоохоронна освіта;

Законодавства й адміністрація.

У комісію вибрано більше 200 учених - найбільших фахівців миру в даній області.

Широку популярність одержала Червона книга, створена комісією охорони рідких і зникаючих видів тварин і рослин, що містять відомості про стан популяцій, що перебувають під погрозою зникнення видів, а також рекомендації з їхнього відновлення. Зелена книга, складена також цим союзом, включає багато коштовної інформації про рідкі й унікальні ландшафти. МСОП випускає довідники про національні парки, резервати й заповідники в усьому світі. Постійна увага ця організація приділяє розробці екологічних принципів довгострокових прогнозів впливу на біосферу при здійсненні великих проектів перетворення природи.

МСОП за підтримкою ЮНЕП і сприянні Всесвітнього фонду охорони дикої природи розробив всесвітню стратегію охорони природи, що представляє собою довгострокову програму заходів, спрямованих на підтримку структури й енергетики біосфери, які забезпечили б оптимальні умови для існування й розвитку людства.

Учені й фахівці Росії беруть активну участь у роботі постійних комісій, робочих груп і керівних органів МСОП. Початок цьомупоклав член виконавчої ради МСОП - видатний діяч охорони природи професор Г.П.Дементьєв.

МСОП підтримує постійні контакти й співробітничає з іншими спеціалізованими установами ООН, і, у першу чергу, з ЮНЕСКО, ФАО, ЮНЕП, а також з міжнародними науковими об'єднаннями - Міжнародною радою наукових союзів, Міжнародним союзом біологічних наук і ін., здійснює спільні проекти із Всесвітнім фондом охорони дикої природи (ВВФ - WWF). Ця організація заснована в 1963 р. і ставить своєю метою складання конкретних проектів по охороні тваринних і природних ділянок.

Міжнародне співробітництво Росії в області природокористування й охорони навколишнього середовища, що стає усе більше активн і діючим, ґрунтується на принципах і підходах, що випливають із національних завдань країни й положень, викладених у таких відомих документах, як доповідь Міжнародної комісії з навколишнього середовища й розвитку «Наше загальне майбутнє», «Регіональна стратегія охорони навколишнього середовища й раціональне використання природних ресурсів у країнах - членах Європейської економічної комісії ООН на період до 2000р. і далі», «Підсумковий документ віденської зустрічі представників держав - учасників Наради по безпеці й співробітництву в Європі», «Порядок денний на 21століття» (прийнята на бразильській конференції в Ріо-де-Жанейро й підписана главами більш ніж 100 держав, у тому числі Росії), а також у ряді інших міжнародно-правових актах.

Збереження біологічної розмаїтості, запобігання глобальної зміни клімату, боротьба з руйнуванням озонового шару, охорона унікальних природних зон, обмін природоохоронними технологіями й інформацією й деякі інші надзвичайно важливі для безпеки біосфери екологічні проблеми ставляться до пріоритетних напрямків міжнародного співробітництва. У їхній реалізації беруть участь багато країн миру, у тому числі Росія.

Конкретний план міжнародного співробітництва в області екології на довгостроковий період був обговорений на раніше згаданій конференції ООН по навколишньому середовищу, що пройшло в червні 1992 р. На виконання цього плану, по попередніх підрахунках, потрібно 600 млрд. дол. Крім названого, главами держав були підписані ще два документи: Декларація Рио по навколишньому середовищу й розвитку й Угода по лісах. Надзвичайно важливий екологічний міжнародний документ - Конвенція про збереження біологічної розмаїтості - не був підписаний, тому що екологічні інтереси розвинених і країн, що розвиваються, занадто різні.

Питання співробітництва в області охорони навколишнього середовища розглядаються й на рівні глав держав. Так, президенти РФ і США зробили спільна заява про свою готовність усіляко сприяти здійсненню двосторонньої ініціативи по збереженню унікальної экосистемы - озера Байкал. В іншій спільній заяві (листопад, 1994р.)президенти обох держав підтримали ідею створення российско-американського міжнародного парку в районі Берингового моря - одного з найбільш продуктивних морських басейнів, на частку якого доводиться майже 10% щорічного улову в усьому світі.

Підписано Конвенцію по збереженню анадромных видів у північній частині Тихого океану (лютий, 1992р.), Конвенція по охороні й використанню трансграничних водотоків і міжнародних озер (березень, 1992 р.) і ін. Міністерство природних ресурсів РФ і відповідне відомство по охороні природи Німеччини уклали Договір про охорону навколишнього середовища (червень, 1992 р.).

Рада Європи - це урядова організація регіонального рівня, що поєднує більше 30 держав Європи й діюча в інтересах європейської єдності. Початок діяльності Ради Європи в області охорони навколишнього середовища ставиться до 1962 р., коли були створені Комітет експертів по охороні природи й ландшафту і Європейський комітет з охороні природи й природних ресурсів.

З метою виконання зобов'язань по реалізації Конвенції ООН про зміну клімату й запобігання негативних наслідків зміни клімату для здоров'я населення й економіки країни Правительство РФ у жовтні 1996 року затвердило Федеральну цільову програму «Запобігання небезпечних змін клімату і їхніх негативних наслідків». Кінцева мета конвенції полягає в тім, щоб домогтися стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, що не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему. По міжнародних експертних оцінках, очікуваний збиток від зміни клімату, при відсутності адекватних заходів щодо запобігання негативних наслідків його зміни, перевищить збиток, наносимый у цей час у результаті стихійних лих і забруднення навколишнього середовища. Для умов РФ економічний ефект від реалізації програми буде в 2-3 рази перевершувати витрати на її здійснення. Реалізація програми дозволить виконати зобов'язання РФ по Конвенції.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Основи екології 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.