Контроль розрахунків із замовниками у будівництві

В умовах становлення ринкових відносин в Україні важливим чинником, що позитивно впливає на стабілізацію фінансового стану держави, є розв'язання проблеми розрахунково-платіжної дисципліни. У зв'язку з цим за станом розрахунково-платіжної дисципліни в кожному підприємстві має бути встановлений систематичний контроль на всіх стадіях здійснення розрахункових операцій.

Реальність бухгалтерського балансу може бути забезпечена тільки після ретельної перевірки (інвентаризації) всіх його статей. Тому ревізору перевірку стану розрахунків доцільно починати з аналізу матеріалів інвентаризації розрахунків. Інвентаризація розрахунків полягає у виявленні фактичних залишків сум на рахунках.

В акті результатів інвентаризації розрахунків слід вказати назви проінвентаризованих рахунків, записати суми непогодженої й простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості й безнадійних боргів. За вказаними видами заборгованості до акта інвентаризації розрахунків має додаватися довідка із зазначенням суми заборгованості, за що вона числиться, з якого часу і на підставі яких документів.

Таким чином, аналіз матеріалів інвентаризації розрахунків дає можливість ревізору зосередити увагу на більш аргументованій перевірці розрахунків, за якими встановлено різні розбіжності.

Ревізія починається з інвентаризації розрахунків з покупцями і замовниками. За кожним дебітором слід встановити дату та причини виникнення заборгованості, винних осіб і заходи, що вживаються для стягнення боргів. Крім того, слід перевірити стан справ, переданих до суду або арбітражу, рішення, прийняті щодо них.

Особливу увагу ревізор приділяє випадкам приховування на рахунках дебіторів нестач та крадіжок, псування і браку товарів, віднесення дебіторської заборгованості на інші статті балансу.

У випадку виявлення безнадійної заборгованості, у позові щодо якої суд відмовив, слід з'ясувати мотиви відмови і обґрунтованість позову.

Виявлені факти нестягненої простроченої дебіторської заборгованості й порушень розрахункової дисципліни бажано узагальнити у відомості такої форми (табл.1).

Таблиця 1.

Нагромаджувальна відомість дебіторської заборгованості з простроченим терміном позовної давності

№ пор. Найменування заборгованості Синтетичний рахунок Дата виникнення заборгованості Причини утворення заборгованості Характер заборгованості Сума, грн. Вжиті заходи урегулюванню розрахунків
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кременчуцький виробничий комбінат 36 "Розрахунки 3 покупцями та замовниками" 26 вересня минулого року Неплатоспроможність боржника Спірна 2958 Передано в арбітраж
2 І т.ін.
Всього X X X X 19 631 X
За кожним дебітором слід перевірити, чи дотримується встановлений порядок оцінювання дебіторської заборгованості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237.Під час перевірки розрахунків з рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" слід уточнити правильність ведення аналітичного обліку розрахунків і повноту відображення всіх проведених операцій щодо розрахунків з покупцями й замовниками.

На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселями. Рахунок 36 має два субрахунки:

1) 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

2) 362 "Розрахунки з іноземними покупцями".

За дебетом рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" показується продажна вартість реалізованої продукції, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації; за кредитом— сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства. Сальдо рахунка— заборгованість покупців і замовників за одержану продукцію.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником і кожним пред'явленим до оплати рахунком.

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин за товарними операціями слугують первинні документи з обліку розрахунків з покупцями та замовниками. Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцем визначаються в господарських договорах, а для обліку експертних угод — у договорі поставки.

На суму оплати за відвантажену продукцію підприємство надає покупцю (замовнику) розрахункові документи.

Ревізору слід ретельно перевірити повноту і своєчасність розрахунків покупців за придбану ними продукцію. Для цього проводиться інвентаризація розрахунків, надсилаються копії карток аналітичного обліку (контокорентні виписки) при розрахунках з іногородніми покупцями (організації-кредитори висилають організаціям-дебіторам). Підприємство-дебітор повертає картку протягом 10 днів з дня одержання.

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцямита замовниками" кореспондує:

За дебетом з кредитом рахунків За кредитом з дебетом рахунків
30 "Каса" 30 "Каса"
31 "Рахунки в банках" 31 "Рахунки в банках"
70 "Дохід від реалізації" 33 "Короткострокові векселі
71 "Інший операційний дохід" 76 "Страхові платежі" одержані" 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
50 "Довгострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками і платежами"
70 "Дохід від реалізації"
93 "Витрати на збут"
З одногородніми покупцями складається акт звірки.При реалізації товарів (готової продукції), наданні послуг покупцям робиться запис: дебет рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", кредит рахунка 70 "Доходи від реалізації".

Якщо надійшли на рахунок гроші від покупця на основі виписки банку, то робиться запис у дебет рахунка 31 "Рахунки в банках" і кредит рахунків 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" або рахунка 70 "Доходи від реалізації".

Перевірка дотримання діючої кореспонденції рахунків щодо розрахунків з покупцями та замовниками дає змогу виявити помилки у відображенні розрахункових операцій та встановити факти умисного перекручення облікових даних з метою приховування зловживань.

Якщо ревізією виявлена тривала заборгованість окремих покупців, то за даними первинних документів (рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних тощо), які підтверджують її виникнення, та за актом взаємної звірки розрахунків можна встановити причини несвоєчасних розрахунків і винних у цьому осіб.

На підприємствах із комп'ютеризованим бухгалтерським обліком ревізор використовує довідкову нормативну базу, що зберігається на електронних носіях інформації, зіставляє її дані з первинними документами (товарними, банківськими), актами взаємних звірок розрахунків.

Для наочності наводимо акт інвентаризації розрахунків і акт звірки розрахунків.

Акт № 1

інвентаризації розрахунків з покупцями

та іншими дебіторами

19 жовтня 200_ р.

На основі Наказу № 32 від 18 жовтня 200_ р. проведена інвентаризація розрахунків з покупцями та іншими дебіторами станом на 19 жовтня 200_ р.

Інвентаризацією виявлено:

Шифр балансового рахунка Назви балансових статей і дебіторів Сума за балансом Із загальної суми (гр. 3) є заборгованість зі строком позовної давності, що минув
У тому числі
Всього Заборгованості, підтвердженої дебіторами Заборгованості, не підтвердженої дебіторами
1 2 3 4 5 6
36 Розрахунки з покупцями та замовниками 35 709 35 709 - -
37 Розрахунки з різними дебіторами 19611 - 19 611 19 611
374 Розрахунки за претензіями 8428 8428 - -
Разом 63 748 44 137 19 611 19 611
Голова комісії: ревізор І кат.__________КРУ_________________(підпис)

Члени комісії:

директор підприємства ________________

(підпис)

головний бухгалтер ________________

(підпис)

Акт

звірки розрахунків

19 жовтня 200_ p. м.__________

Мною, ревізором І кат._________________КРУ Дідухом В. Д за участю головного бухгалтера________ _________виробничого комбінату Климко Я.С., з одного боку, і головного бухгалтера фірми "Сузір'я" Кріль О.Б., з другого боку, проведено звірку розрахунків між виробничим комбінатом і фірмою станом на 1 жовтня 200_ р. і встановлено:

Зміст записів За даними обліку виробничого комбінату За даними обліку фірми "Сузір'я"
Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5
Стан розрахунків на дату звірки, тобто на 1.10.200 р. 6932 8054
Виправлені записи
Слід збільшити (зменшити) заборгованість виробничого комбінату: а) на рахунку № 615 від 18.10.200_ р. через невиконання договору № 305 від 02.07.200_ p., тобто ненадання торгової націнки
Разом виправлених записів 1122
Стан розрахунків на дату звірки, тобто на 01.10.200_ р. з урахуванням погоджених виправлених записів - 6932 6932
Розбіжності в розрахунках
У тому числі
б) розбіжностей немає

Висновок за результатами звірки розрахунків.

1. Обидві сторони визнали погоджену заборгованість за станом на 01.10.200_ р. на користь фірми "Сузір'я" в розмірі 6932 грн. (шість тисяч дев'ятсот тридцять дві грн. 00 коп.), яка має бути погашена не пізніше 01 липня 200_ р.

2. Розбіжності в розрахунках залишилися непогодженими з таких основаних причин: розбіжності відсутні.

Акт підписали:

Ревізор І кат. _______КРУ ________________

(підпис)

Головний бухгалтер фірми "Сузір'я" ________________

(підпис)

Головний бухгалтер виробничого комбінату ________________

(підпис) 

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 6

Безкоштовна робота

Закрити

Контроль розрахунків із замовниками у будівництві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.