План

1. Сутність, типи центрів відповідальності

1.1. Переваги та недоліки децентралізації

1.2. Типи центрів відповідальності

2. Оцінка діяльності центрів відповідальності

3. Трансфертне ціноутворення

4. Контроль та внутрішня звітність за центрами відповідальності

1. Сутність, типи центрів відповідальності

Великі розміри підприємств, компаній, фінансово-промис­лових груп, їх багатогалузевий характер створюють значні пере­шкоди на шляху їх подальшого розвитку внаслідок різкого зрос­тання потоків оперативної інформації та потоку адміністратив­них рішень. Одним із шляхів подолання цих перешкод є перехід до децентралізованої системи управління, що дає змогу розподі­лити повноваження щодо прийняття рішень між різними рівня­ми управління, а також відповідальність стосовно планування та контролю доходів і витрат. Головна відмінна риса децентралізації - свобода прийняття рішень.

Завдання керівника великого підприємства полягає в тому, щоб визначити стратегічний напрям, заручитись підтримкою під­леглих, дати їм засоби та повноваження і залишити у спокої. Тому децентралізація - це, насамперед, відносини між керівниками різ­ного рівня в системі управління підприємством. Це якісно новий тип управління, спрямований на максимізацію прибутків.


1.1. Переваги та недоліки децентралізації

До переваг децентралізації відносять: можливість керівників зосередити увагу на розв’язанні стратегічних питань; на відповідних рівнях управління рішення приймаються оперативно; рішення приймаються керівниками, що глибоко ознайомлені з проблемою; керівники нижчого рівня набувають досвіду, що дає їм можливість посісти вищі посади.

Крім переваг, існують й недоліки децентралізації: ускладнюєть­ся процес координування діяльністю; з’являється внутрішня кон­куренція; збільшуються витрати на утримання обслуговуючого персоналу.

До складу будь-якого суб’єкта господарювання входять струк­турні підрозділи, які визначають його організаційну структуру і виконують різні функції: майстерні, цехи, відділи, служби, секції, ательє, відділення тощо. їх очолюють керівники (начальники, за­відувачі тощо), які несуть повну відповідальність за результати ді­яльності своїх підрозділів і контролюють їх.

Облік за центрами відповідальності - це система бухгалтер­ського обліку, яка забезпечує відображення, накопичення, аналіз і представлення інформації про витрати та результати і дає змогу оцінювати діяльність окремих центрів відповідальності та їх ке­рівників.

Така система обліку характеризується:

 • персоналізацією облікових документів та визначенням меж відповідальності за конкретні статті витрат та надхо­джень;
 • визначенням конкретних статей, що контролюються. Керу­ючий повинен відповідати лише за ті статті витрат і надхо­джень, які він може контролювати;
 • керівник центру відповідальності повинен не лише надава­ти звітність за фактичними витратами і результатами, а й складати кошториси на майбутній період.
 • Центр відповідальності - структурний підрозділ, за результа­тами діяльності якого встановлюється персональна відповідаль­ність керівника.

  Центр відповідальності - це частина підприємства, керівник якого особисто відповідає за результати його роботи. При цьому управління затратами відбувається через діяльність людей. Саме люди, які беруть участь в управлінні, мають відповідати за доціль­ність виникнення тих чи інших видів затрат.

  Особливості діяльності менеджерів і пов’язаної з нею відпо­відальності зумовлюють виокремлення чотирьох типів центрів відповідальності: центр витрат, центр доходів, центр прибутку та центри інвестицій.

  Рис. 25.1. Види центрів відповідальності

  Центр витрат є підрозділом підприєм­ства, керівник якого відповідає лише за витрати. Такими центрами є виробничі цехи, що не випускають кінцевої або за­вершеної продукції та напівфабрикатів, відділи заводоуправління, соціальної служби тощо. Як правило, центри витрат пов’язані з ви­конанням функцій, які не мають чітко встановленої сфери діяль­ності. Різновидом центру витрат є центр нормативної собівартос­ті, у якому встановлюють нормативи за елементами витрат.


  1.2. Типи центрів відповідальності

  Місце виникнення витрат - це структурні одиниці, які харак­теризуються просторовою або функціональною відокремленістю. В них здійснюється первісне споживання виробничих ресурсів, виникають витрати, згідно з якими організовується планування, нормування і облік витрат виробництва з метою контролю за ними та управління ними.

  Центр доходів - це підрозділи маркетингово-збутової діяль­ності, керівники яких відповідають лише за виручку від реалізації продукції, товарів, послуг і за витрати, пов’язані з їх реалізацією, їм надають інформацію про рентабельніші вироби або товари, а результати діяльності таких центрів оцінюють переважно за обся­гом та структурою продажу у натуральному та вартісному вира­женнях.

  Центрами прибутку називають підрозділи, керівники яких відповідають не лише за витрати, а й за фінансові результати ді­яльності центрів. Такими підрозділами можуть бути окремі підпри­ємства у складі об’єднання, філіали, дочірні підприємства, торгові представництва, крамниці, фірми тощо. їх керівники мають змогу контролювати всі компоненти діяльності, від яких залежить ве­личина прибутку: обсяги виробництва та продажу, ціни, витрати. Центри прибутку практично працюють як одиниці самостійного бізнесу. Основним документом управлінського контролю при цьо­му слугує звіт про прибутки та збитки. Менеджерів таких центрів керівництво мотивує з метою зниження витрат і зростання при­бутків. Створення центрів відповідальності на великих підприєм­ствах дає змогу децентралізувати відповідальність за прибуток.

  Роботу центру відповідальності як центру прибутку забезпечує виконання таких умов:

  - вимірювання продукції доходом, отриманим у центрі при­бутку; вимірювання продукції, отримуваної з цього центру,

  в інших центрах відповідальності за собівартістю придба­них товарів і послуг;

  -надання менеджеру центру відповідальності значних по­вноважень у прийнятті рішень щодо: кількості та якості продукції, співвідношення кількості продукції і витрат, ор­ганізації контролю за входом (ресурси) та виходом (продукція);

  -дотримання умов, що підрозділ, який надає центрам відпо­відальності послуги, не може бути центром прибутку (на­приклад, відділ внутрішнього аудиту).

  Виділення центрів прибутку у разі організації випуску однорід­ної продукції (цемент, вугілля), де можливе застосування натураль­них показників, є неефективним.

  Діяльність центрів прибутку забезпечує таку перевагу, як сти­мулювання активності і професійного зростання менеджерів, кон­куренції між ними. Однак робота центрів прибутку має і такі не­доліки, як: ускладнення стосунків між менеджерами у разі тісного співробітництва підрозділів, що може загрожувати досягненню цілей підприємства і прагнення до короткотермінових результатів.

  Центр інвестицій - це підрозділ, керівник якого відповідає за витрати і результати інвестиційного процесу, а також за ефектив­ність використання капітальних вкладень. Завданням центру є забезпечення отримання максимальної рентабельності вкладено­го капіталу, його швидкої окупності.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 17

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Облік, контроль і звітність за центрами відповідальності

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.