План

1. Загальна характеристика управлінських рішень

2. Поняття релевантності інформації

2.1. Перше правило релевантності

2.2. Друге правило релевантності

3. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмеження

3.1. Аналіз за наявності одного обмеження

3.2. Аналіз при двох обмеженнях

3.3. Аналіз при трьох і більше

1. Загальна характеристика управлінських рішень

В процесі господарської діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта керівництву останнього доводиться приймати певні рі­шення, що стосуються його поточної діяльності. Класифікація по­точних управлінських рішень представлена на рис. 23.1. В прак­тиці найбільш поширеними є:

 • рішення щодо спеціального замовлення;
 • рішення щодо розширення чи скорочення діяльності;
 • рішення щодо виготовлення напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх на стороні;
 • рішення щодо методу визначення ціни продукту (послуги).
 • Рішення щодо спеціального замовлення-рішення про прийнят­тя або відмову від одноразового замовлення на виготовлення про­дукції (надання послуг), яке передбачає використання вільних ви­робничих потужностей підприємства, але ціна, за яку вироблена при цьому продукція (виконані послуги) буде реалізована, є нижча за звичайну ціну або навіть менша за собівартість виробництва ці­єї продукції (виконання послуг).

  Рішення щодо розширення чи скорочення діяльності перед­бачає вибір окремого сегмента діяльності та проведення аналізу щодо доцільності розширення або скорочення обсягу його діяль­ності. Сегментом може виступати продукція, тип замовника, гео­графічний район або інший елемент діяльності підприємства.

  Рішення щодо виготовлення напівфабрикатів у власному ви­робництві чи придбання їх на стороні передбачає встановлення більш вигідних умов діяльності підприємства та визначенні вели­чини можливої економії витрат.

  Рис. 23.1. Класифікація поточних управлінських рішень

  Рішення щодо ціноутворення - одна із необхідних умов здій­снення підприємницької діяльності, так як ціноутворення безпо­середньо впливає на прибутковість бізнесу. Тому одним з основних питань управління діяльністю підприємства є встановлення ціни, яка б забезпечила задовільний рівень рентабельності.

  Всі управлінські рішення класифікують за наступними крите­ріями:

 • за способом прийняття:
 • -усні;

  -письмові;

 • за суб’єктами прийняття:
 • -індивідуальні;

  -колективні;

 • за джерелом виникнення:
 • -ініціативні;

  -за призначенням;

 • за методами розробки рішень:
 • -кількісні;

  -еврестичні;

 • за цільовою спрямованістю:
 • -одноцільові;

  -багатоцільові;

 • за періодом вирішення:
 • -поточні;

  -довгострокові.

  З метою прийняття оптимального рішення щодо поставленої проблеми керівництво підприємства повинно розглянути принаймі два альтернативних варіанти її вирішення і зробити між ними вибір на підставі аналізу доходів та витрат, пов’язаних з кожним із них. Ухвалення поточних рішень побудоване на концепції диференційного аналізу. Диференційний аналіз - це процес оцінки наслідків упровадження тієї чи іншої альтернативи. Такий підхід передбачає виділення диференційних доходів та диференційних витрат, тобто таких показників, величина яких за певних умов може відрізняти­ся від тієї величини, яка виникла б за інших умов. Диференційні доходи являють собою додаткові доходи, отримані внаслідок зрос­тання обсягу продажу.

  Диференційні витрати - це додаткові витрати, що пов’язані з додатковим виготовленням або реалізацією продукції. Диферен­ційні доходи - це додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу продажу.

  При проведенні диференційного аналізу до уваги приймаються всі витрати (як змінні, так і постійні), що змінюються під впливом конкретного рішення. Отже, диференційні дані являють собою різницю між альтернативними рішеннями. Зазначений підхід спрямований на виокремлення та оцінку серед усіх даних тільки релевантних показників.


  2. Поняття релевантності інформації

  Релевантна інформація важлива для прийняття управлінських рішень тому, що вона містить дані, які слід використовувати для розрахунків при підготовці інформації для менеджерів. Нереле­вантна інформація - це несуттєві, надлишкові дані про витрати та доходи. Використання нерелевантно! інформації може призвести до таких наслідків:

  1)прийняття помилкового рішення в результаті викривлення інформації, яка описує проблемну ситуацію, щодо якої слід прийняти рішення;

  2)зниження оперативності та підвищення трудомісткості процесу прийняття рішення, тобто відсутнє викривлення інформації, хоча керівник отримує зайву інформацію, яка збільшує час прийняття рішення.

  Залежно від реагування витрат та доходів на прийняття управ­лінських рішень їх поділяють на релевантні та нерелевантні. (рис. 9.2).

  Релевантні витрати і доходи - це очікувані в майбутньому ви­трати та доходи, які відрізняються відповідно до альтернативних варіантів.

  Отже, фактичні дані не є релевантними і не є корисними при прийнятті рішення. Така інформація не потребує розгляду при об­говоренні альтернативних варіантів. Проте дані минулих періодів щодо витрат необхідні як основна база для планування величини та поведінки майбутніх витрат.

  Релевантний підхід - зосередження уваги лише на релевантній інформації в процесі прийняття управлінського рішення, що при значному обсязі інформації дозволяє полегшити та прискорити процес прийняття найкращого рішення.


  2.1. Перше правило релевантності

  Рис. 23.2. Критерії ролевантності

  Інформація для керівництва повинна за­безпечувати правильне рішення. Це є го­ловною ознакою якості інформації для керівництва.

  Приклад. Підприємство з виробництва хлібобулочних виробів реалізує продукцію через розвинену сітку торговельних точок. Після підвищення цін на деякі складові керівник, спираючись на інтуїцію, передбачає, що частина продукції стала збитковою. Він просить проаналізувати витрати та виручку від реалізації.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 10

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.