План

1. Мета і методи аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток»

2. Основні припущення в аналізі взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток»

3. Визначення точки беззбитковості за допомогою рівнянь

4. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості

5. Графічний аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

6. Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» за умов асортиментності продукції (багатопродуктового виробництва)

7. Аналіз чутливості прибутку

1. Мета і методи аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток»

Діяльність будь-якого підприємства пов’язана із певним пере­ліком взаємовідносин із покупцями та постачальниками. Саме по­пит на виготовлену продукцію визначає сферу діяльності та види реалізованого продукції. Збільшення продажів виготовленої влас­ної продукції посилює, в свою чергу взаємозв’язки із постачальни­ками сировини. Тому важливим елементом у діяльності будь-якого підприємства є процес планування виробничої діяльності, засно­ваний на дослідженні понесених та очікуваних витрат, планового обсягу виробництва та очікуваного прибутку від реалізації.

Метою аналізу виробничої діяльності є:

1.Визначення суми доходу, залежно від очікуваного та фактич­но отриманого обсягу реалізації.

2.Визначення такого рівня реалізації продукції, за якого усі по­несені витрати відшкодовуються.

3.Визначення такого рівня реалізації продукції, за якого під­приємство отримає очікуваний рівень доходу від реалізації.

4.Дослідження впливу будь-якого із факторів виробництва на прогнозований результат та інші.

Це досить не повний перелік питань, які можуть бути вирішені при проведенні комплексного аналізу взаємозв’язку «витрати-об- сяг-прибуток», оскільки ці питання можуть прямо або опосередко­вано відноситися до основної мети проведення такого аналізу на підприємстві.

Аналіз взаємозв'язку «витрат-обсяг-прибуток» -це один із методів дослідження певних очікуваних результативних показників під­приємства та їх взаємозв’язку під впливом факторів виробни­цтва. Дослідження зв’язку між обсягом виробництва чи реаліза­ції, очікуваним прибутком, сумою понесених витрат та іншими пов’язаними із ними показниками можна наочно продемон­струвати за допомогою формул та графіків. Саме така інтерпре­тація дає можливість визначити обсягу продажу, що забезпечує відшкодування всіх витрат і отримання бажаного прибутку; ви­значити величину прибутку за певного обсяги продажу; дослідослі­дити вплив зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток підприємства, а також розробити оптимальну струк­туру витрат та виробництва для отримання максимального ре­зультату.

Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» - це аналіз поведінки витрат, в основі якого сконцентроване взаємозв'язок витрат, виручки (доходу), обсягу виробництва і прибутку, це інструмент управлінського планування і контролю.

Ці взаємозв’язки формують основну модель фінансової діяль­ності, що дозволяє менеджеру використовувати його для коротко­строкового планування і оцінки альтернативних рішень.

Внесемо певну корективу у визначення поняття аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток». Справа в тому, що це поняття у широкій практичній діяльності підприємств (фірм) здо­було кілька тотожних значень. У вітчизняній та зарубіжній прак­тиці використовуються такі поняття, як «критична точка», «СУР-аналіз», «точка беззбитковості», тому ці аналогічні поняття будуть використовуватися надалі у зв’язку із використанням різних літе­ратурних джерел.

Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» здійснюють за допомогою різних методів (рис. 22.1).

Рис. 22.1. Методи аналізу взаємозв'язку «витрати-обсяг-прибуток»

Одним із елементів аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-при­буток» є визначення точки беззбитковості, методика якої передбачає розподіл витрат на змінні та постійні, а також припускає то­тожність понять беззбитковість та критична точка.

Точка беззбитковості - це обсяг реалізації (діяльності), заякого доходи підприємства дорівнюють його витратам, а при­буток відповідно дорівнює нулю.

Точка беззбитковості - обсяг продажу (діяльності), за якого до­ходи підприємства дорівнюють його витратам, або маржинальний дохід дорівнює загальним постійним витратам.

Точка беззбитковості є точкою, в якій загальний дохід дорів­нює загальним витратам, - точкою нульового прибутку.

Точку беззбитковості можна виразити в натуральних (кількість продукції), грошових (виручка) одиницях або у відсотках до нор­мальної потужності.

Наведемо зразок використання графічного методу для кращо­го уявлення проведеної нами роботи.

Взаємозв’язок «витрати-обсяг-прибуток» виражено графічно на рис. 22.1, де представлено основну модель «витрати-обсяг-прибуток». Графік показує взаємозв’язок виручки (доходу), витрат, об­сягу продукції, прибутку чи збитків. Ця модель базується на ряді фіксованих взаємозв’язків. Якщо ціна одиниці продукції, витрати, ефективність чи інші умови змінюються, то модель повинна бути переглянута.

Взаємозв’язок витрати-прибуток-обсяг виробництва

Рис. 22.2. Взаємозв'язок «витрати-обсяг-прибуток»

Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» дозволяє вста­новити обсяг виробництва, який необхідний для покриття всіх витрат - як змінних, так і постійних. Як показано на рис. 22.2, критична точка - це та, у якій сумарний обсяг виручки рівний су­марним витратам. Таким чином, критична точка - це точка, по­чинаючи з якої компанія набуває можливості заробляти прибуток. Критичну точку також називають точкою беззбитковості, або по­рогом рентабельності.


2. Основні припущення в аналізі взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток»

Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток», аналіз кри­тичної точки може бути корисним і надавати точні дані, якщо ви­конуються припущення, які покладено в основу цього аналізу. Тим, хто намагається використовувати на своєму підприємстві просту, на перший погляд, методику про проблеми ділення витрат на по­стійні та змінні і про допуски, варто врахувати умови, які викорис­товуються під час аналізу «витрати-обсяг-прибуток».

Основні припущення:

 • Поведінка постійних і змінних витрат може бути виміряна точно і не змінюється протягом періоду планування.
 • Змінні витрати і виручка від реалізації мають лінійну залеж­ність від рівня виробництва (слід пам’ятати, що лінійний зв’язок між змінними витратами на одиницю, ціною та об­сягом діяльності, а також незмінність величини постійних витрат зберігаються лише за умов релевантного діапазону діяльності підприємства та в межах короткого відрізку ча­су. Застосування аналізу щодо діяльності за межами реле­вантного діапазону може призвести до хибних результатів. До того ж значні знижки, понадурочні виплати, спеціальні поставки тощо, ймовірно, спричинять те, що лінії витрат і доходів будуть радше кривими, ніж прямолінійними).
 • Виробництво не змінюється всередині релевантного рівня активності.
 • Змінні витрати і ціни не змінюються протягом періоду пла­нування.
 • Структура продукції не змінюється протягом планового пе­ріоду (аналіз можна застосувати за умов виробництва одно­го продукту або постійного співвідношення кількох продук­тів у комбінації продажу їх. Тож, якщо мають місце зміни у комбінації продажу, слід внести відповідні корективи в ре­зультати початкових розрахунків).
 • Прибуток визначають на основі калькулювання змінних витрат.
 • Обсяг продажу і обсяг виробництва приблизно одинакові, тобто залишки готової продукції рівні нулю.
 • На величину витрат впливає лише один фактор - обсяг.
 • Всі витрати можна поділити на змінні і постійні (точність аналізу залежить від того, наскільки надійною є функція витрат).
 • Поведінка витрат і виручки лінійно в межах області реле- вантності.
 • Незмінні ціни продажу; покупні ціни на матеріали і послу­ги; продуктивність праці.
 • Незавершене виробництво відсутнє, воно стабільне чи йо­го зміни незначні, тобто обсяг виробництва рівний обсягу продажу.
 • За наявності структурних зрушень слід застосувати спеці­альну методику.
 • Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 22

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.