План

1. Поведінка витрат

2. Визначення функції витрат

3. Управлінські судження при визначенні поведінки витрат

1. Поведінка витрат

Витрати мають властивість поводитися по-різному. Поведінка витрат-це характер реагування витрат на зміни у діяльності під­приємства.

Фактори впливу на поведінку витрат

Фактор витрат - це діяльність, яка впливає на витрати (рис. 17.1).

Досить важливим є розумін­ня взаємозв’язку між витратами та факторами, які на них впливають. Це дає можливість передбачи­ти майбутні релевантні витрати, які є необхідні для прийняття управлінських рішень.

Поведінка змінних витрат

Існують три моделі поведінки ви­трат:

1.Змінні витрати - це витрати, що змінюються прямо пропорцій­но до зміни обсягу діяльності (або іншого фактора витрат). Тобто у разі зростання обсягу виробництва на 5% загальна сума таких витрат також зростає на 5%. Графічно цей взаємозв’язок можна проілюструвати за допомогою прямої лінії (рис. 17.2), а теоретич­но - рівнянням прямої.

Y = bx, (17.1)

де у - загальна сума змінних витрат;

х- обсяг діяльності (кількість одиниць виготовленої продукції);

b- витрати на одиницю діяльності.

Змінні витрати, у свою чергу, поділяються на пропорційні, про­гресивні та дегресивні.

Пропорційні витрати змінюються тими ж темпами, що й обсяг діяльності. Прогресивні витрати - це такі, темпи зростання яких перевищують темпи зростання обсягу виробництва. Дегресивни- ми називають такі змінні витрати, темпи зростання яких відста­ють від темпів зростання обсягу виробництва.

Рис. 17.2. Залежність змінних витрат від обсягу діяльності

Поведінка постійних витрат

2.Постійні витрати - це витра­ти, які залишаються незмінними в разі зміни обсягу діяльності (або ін­шого фактора витрат) (орендна пла­та, зарплата адмінперсоналу, прямолінійна амортизація основних засобів і т. ін.).

Графічно цей взаємозв’язок можна проілюструвати на рис. 17.3.

а) загальні постійні витрати б) постійні витрати на одини­цю продукції

З розрахунку на одиницю продукції у разі зростання обсягів виробництва постійні витрати зменшуються.

Поведінка змішаних витрат

3.Змішані витрати - містять в собі як постійні, так і змінні елементи. Адже, у реальному житті рідко мож­на знайти витрати, які за своєю сут­тю є виключно постійними або змінними. Економічні явища і пов’язані з ними витрати у більшості випадків є напівзмінними або напівпостійними, (наприклад, плата за послуги зв’язку вклю­чає постійну суму абонентної плати та змінну плату залежно від тривалості часу розмов). Отже, будь-які змішані витрати у загаль­ному вигляді можна зобразити формулою:

Y=a+bx (17.2)

де а - сума постійних витрат.

Одним із прикладів змішаних витрат можна навести плату за користування Інтернетом, яка включає постійні витрати у вигляді абонентної плати та змінні витрати - плату за кількість заванта­женої інформації.

Якщо ми припустимо, що абонентна плата за Інтернет стано­вить 100 гри на місяць, а тариф за кожен Гб завантаженої інфор­мації дорівнює 0,5 гри, то динаміку витрат за користування Інтер­нетом можна зобразити таким чином (рис. 17.4).

Напівзмінні витрати - це витрати, що змінюються, але не пря­мо пропорційно до зміни обсягу діяльності (або іншого фактора ви­трат).

Як приклад напівзмінних витрат можна навести витрати на придбання послуг за зберігання сировини та матеріалів на скла­дах за умови отримання знижки в разі зберігання великої партії (рис. 3.5).

Рис. 17.4. Поведінка змішаних витрат

Рис. 17.5. Поведінка напівзмінних витрат

Під час аналізу поведінки витрат треба мати на увазі, що по­стійні витрати ніколи не бувають абсолютно постійними. Вони відносно постійні лише в межах релевантного діапазону, тобто обсягу діяльності, в межах якого сума постійних витрат не змі­нюється.

Наприклад, сума лінійної амортизації обладнання буде по­стійною величиною до тих пір, поки підприємство не буде змуше­не придбати додаткове обладнання для розширення обсягу ви­робництва. З цього моменту сума постійних витрат різко зросте (зробить стрибок), а потім знову певний час буде незмінною (рис. 17.6). Такі витрати називають напівпостійними, або ступінчас­тими.

Налівпостійні витрати - це витрати, що змінюються ступін­часто при зміні обсягу діяльності.

Рис. 17.6. Графічне зображення ступінчастої зміни напівпостійних витрат

Залежно від впливу керівництва на поведінку витрат виділя­ють технологічні змінні витрати, обов’язкові постійні витрати та дискреційні витрати.

Технологічні змінні витрати - це змінні витрати, що виника­ють внаслідок безпосереднього зв’язку між споживанням ресурсів і випуском продукції.

Прикладом технологічних витрат є прямі матеріальні витрати, енергія на технологічні цілі тощо.

Обов'язкові постійні витрати-це постійні витрати, що визна­чаються потужністю підприємства. Прикладом таких витрат мо­же булл амортизація, орендна плата, страхування майна, заробіт­на плата адміністративного персоналу тощо.

Дискреційні витрати - це витрати, розмір яких визначає ке­рівництво підприємства і які не мають прямого зв’язку зі змінами поточної діяльності. До таких витрат належать витрати на дослі­дження і розробки, на рекламу, на підвищення кваліфікації персо­налу тощо.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Поведінка та функція витрат

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.