План

1. Класифікація витрат в управлінському обліку. Нормативне забезпечення

1.1. Групування витрат

1.2. Нормативно-правове забезпечення

2. Склад та класифікація витрат виробництва

2.1. Класифікація витрат для цілей фінансового обліку

2.2. Класифікація витрат для цілей управлінського обліку

2.2.1. Витрати для оцінки запасів

2.2.2.Витрати для прийняття рішень

2.2.3. Витрати для забезпечення контролю

1. Класифікація витрат в управлінському обліку. Нормативне забезпечення

Під класифікацією витрат слід розуміти їх групування за пев­ного ознакою для використання в оперативному управлінні і фор­муванні собівартості продукції.

У сучасному управлінському обліку мають місце декілька під­ходів до класифікації витрат. Основні з них передбачають класи­фікацію витрат:

-залежно від завдань управлінського обліку на підприєм­стві (прийняття управлінських рішень, контроль діяльності центрів відповідальності, калькулювання собівартості і ви­значення прибутку):

-в розрізіуправлінських функцій (прогнозування, планування, облік, контроль, аналіз, регулювання, стимулювання та ін.)

Основне завдання класифікації полягає в забезпеченні одер­жання інформації для контролю й економічного аналізу викорис­тання ресурсів. Саме розчленування загальної суми витрат та гру­пування їх за певними ознаками дає змогу оцінювати їх поведінку та залежність від обсягу виробництва або вплив на нього.

Класифікація витрат за різними ознаками сприяє більш глибо­кому вивченню складу витрат та їх характеру, дозволяє викорис­товувати економічно обгрунтовані способи групування витрат у практиці економічної роботи. Проте варто підкреслити, що класи­фікації витрат за одними ознаками мають більше значення, а за іншими - менше. Крім того, суттєво відрізняються класифікаційні групування витрат у вітчизняній і зарубіжній економічній науці.


1.1. Групування витрат

Розрізняють основні групування витрат:

-за елементами витрат;

-за статтями витрат;

-за обсягом виробництва продукції;

-за звітними періодами;

-за способом їх включення до витрат окремих структурних підрозділів підприємства;

-за функціональним призначенням.

Групування витрат за елементами витрат дозволяє отримати ін­формацію про величину витрат залежно від їх економічного змісту.

Витрати операційної діяльності групуються за такими еконо­мічними елементами: 1) матеріальні витрати; 2) витрати на опла­ту праці; 3) відрахування на соціальні заходи; 4) амортизація; 5) інші операційні витрати.

Групування витрат за статтями витрат використовуються для розподілу витрат за видами, що дозволяє контролювати витрати з точки зору їх призначення.

При групуванні витрат за способом їх включення до витрат окремих структурних підрозділів підприємства розрізняють прямі і непрямі витрати. Прямі витрати - це витрати, які можна відне­сти безпосередньо до витрат конкретних структурних підрозділів. Непрямими визначаються витрати, які відносяться до всього під­приємства в цілому і розподіляються між його структурними оди­ницями розрахунковим шляхом.

Групування витрат за обсягом виробництва продукції передбачає поділ витрат на змінні і постійні. Змінні предявляють собою витра­ти, величина яких змінюється (збільшується чи зменшується) прямо пропорційно зміні обсягу виробництва продукції (витрати на сиро­вину). Постійні - витрати, величина яких у разі зміни обсягу вироб­ництва продукції залишається незмінною (амортизація необоротних активів, орендна плата, витрати з оплати послуг охорони тощо).

Групування витрат за звітними періодами передбачає визна­ння витрат в тому періоді, в якому вони реально виникли, незалеж­но від часу їх оплати. Це дає підставу для класифікації витрат на витрати звітних періодів і витрати майбутніх періодів. До останніх відносять наперед сплачені аванси тощо.


1.2. Нормативно-правове забезпечення

Законодавче закріплення функціо­нування управлінського обліку в Україні та необхідність ведення облі­ку витрат на виробництво окремих видів продукції здавалося б може свідчити про те, що цей вид об­ліку набув широкого розповсюдження.

Склад витрат, які відносяться на собівартість виготовленої продукції у бухгалтерському обліку, регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові резуль­тати», а у податковому обліку - Законом України «Про оподаткуван­ня прибутку підприємства» від 28 грудня 1994 р. №334/94-ВР (зі змінами і доповненнями).

П(С)БО 16 «Витрати» має загальний характер і не враховує осо­бливості кожної галузі виробництва. Саме тому міністерства і ві­домства розробляють методичні рекомендації з питань організації обліку витрат та калькування собівартості продукції у різних га­лузях.

Більшість міністерств та інших центральних органів управлін­ня розробили і затвердили рекомендації для відповідних галузей. Це такі документи, як:

-Методичні рекомендації з формування собівартості продук­ції (робіт, послуг), затверджені Державним комітетом про­мислової політики України 02.02.01 р. № 47;

-Методичні рекомендації з формування складу витрат на по­рядку їх планування у торговельній діяльності, затверджені Міністерством економіки та з питань європейської інтегра­ції України 22.05.02 р., №145;

-Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулю­вання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогоспо­дарських підприємств, затверджені Міністерством аграрної політики України №132 від 18.05.2001 р. та ін.

Таким чином, сучасна система класифікації витрат повинна створити надійну основу для прогнозування економічних наслід­ків управлінських рішень: випускати цю продукцію або іншу, ви­робляти комплектуючі вироби чи купувати, яку встановити ціну, чи купувати запропоноване устаткування.


2. Склад та класифікація витрат виробництва

2.1. Класифікація витрат для цілей фінансового обліку

В Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку класифікація витрат показана з точки зору їх групування відповідно до видів діяльності, за якими були понесені витрати (рис. 16.1).

Рис. 16.1. Класифікація витрат відповідно до П(С)БО З «Звіт про фінансові результати»

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Склад витрат виробництва та їх класифікація

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.