План

1. Сутність та завдання управлінського обліку

2. Етапи розвитку управлінського обліку та його сучасні концепції

3. Предмет, метод, принципи і функції управлінського обліку

4. Відмінності та взаємозв’язок між управлінським та фінансовим обліком

5. Організація управлінського обліку

1. Сутність та завдання управлінського обліку

Сьогодні українським підприєм­ствам надається право самостійно розробляти власні виробничі про­грами, плани виробничого і соціального розвитку визначати стра­тегії цінової політики, отже, суттєво зростає відповідальність ке­рівників за прийняті ними управлінські рішення.

Для прийняття оперативних і ефективних рішень керівникам необхідна достовірна інформація про фінансово-господарську ді­яльність підприємства.

Основними факторами, що сприяють зростанню ролі управ­лінського обліку, є:

 • посилення конкуренції;
 • розвиток автоматизації виробничих процесів, а також нових методів управління;
 • використання комп'ютерної техніки для управління та автоматизація облікових робіт.
 • Управлінський облік - це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі ін­формації що використовується управлінською ланкою для пла­нування, оцінки та контролю всередині підприємства.

  Вимоги, які ставляться менеджерами до системи обліку віднос­но характеру та обсягу інформації, що їм надається, представлено табл.15.1.

  Таблиця 15.1

  Вимоги до управлінської інформації

  Ознака Характеристика
  Доступність форми та змісту Оскільки інформація готується для менеджерів різних рівнів компетенції та освіти, вона повинна виклада­тися в доступній та корисній формі, а не у вигляді су­воро регламентованих загальних документів звітності, як це робиться в системі фінансового обліку
  Варіативність Інформація повинна забезпечувати можливість вибору варіанта управлінського рішення з декіль­кох взаємовиключних альтернатив
  Компактність Звітні форми мають бути максимально спрощені, але до меж, які дозволятимуть контролювати не тільки підсумкові показники, а й їх складові
  Диференційова­ ність Інформація має бути достатньо повного, але вод­ночас такого, що відповідала б тільки запилу ме­неджера на конкретне завдання. Це дасть можли­вість скоротити загальні інформаційні потоки
  Своєчасність Інформація повинна упереджати будь-які управ­лінські рішення, а тому порядок і частота надання такої інформації мають відповідати характеру та періодичності завдань, що розв’язуються мене­джером

  Основними завданнями управлін­ського обліку є:

  1.Збір, обробка, узагальнення, зберігання та передача необ­хідної інформації для оперативного управління підприємством та прийняття оптимальних управлінських рішень з оптимізації про­цесу управління шляхом регулювання структури активів та паси­вів підприємства. При цьому аналізується робота підприємства за центрами відповідальності з точки зору прибутку, рентабельності, собівартості, капітальних інвестицій тощо.

  2.Перевірка законності та доцільності господарських опера­цій, забезпечення збереження господарських засобів та коштів, ефективне використання майна.

  3.Визначення підсумків господарської діяльності та оцінка ефективності діяльності підприємства в розрізі реалізованих ви­робів, центрів відповідальності, управлінських і технологічних рішень. При цьому потрібно проводити порівняння загального фінансового результату за даними фінансового обліку з даними управлінського обліку з метою контролю за маркетинговою діяль­ністю.

  4.Складання внутрішніх звітів, інформація яких призначена для власників підприємств та керівників (менеджерів) й інших внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації. Зміст звітів може змінюватися залежно від їх цільового призначення і посади управлінця, для якого вони призначені.


  2. Етапи розвитку управлінського обліку та його сучасні концепції

  Перші висловлювання про необхідність формування само­стійної інформаційної системи про витрати підприємства і про те, якою вона має бути, з’явились ще на початку XX ст. у книзі Г. Емерсона «Продуктивність праці як основа оперативної роботи і заробітної плати». У цій роботі вперше була здійснена спроба виді­лити облік витрат виробництва в самостійний напрямок облікової роботи.

  Другою важливою обставиною, яка сприяла виділенню управ­лінського обліку в самостійну галузь бухгалтерської справи, було створення в США національної асоціації бухгалтерів-виробників, яка виникла в жовтні 1919 р. за ініціативою Дж. Лі Нікольсона - діяча в області фабрично-заводського рахівництва. Ця асоціація відіграла велику роль в розвитку і перекваліфікації бухгалтерів США.

  Вже на початку XX сторіччя стало зрозумілим, що традиційний облік не повного мірою задовольняє потреби управління в умовах загострення конкуренції, ускладнення технології та організації виробництва. Внаслідок цього на підставі розробки методів нор­мування праці (система Тейлора, Ганта) була посилена контроль­на функція обліку шляхом використання системи калькулювання стандартних витрат і оперативного аналізу відхилень. Цей період вважають першим етапом у розвитку управлінського обліку. От­же, базовий управлінський облік виник в 20-х рр. XX ст. в країнах з високорозвиненою промисловістю.

  Другий етап розвитку управлінського обліку почався в серед­ині 30-х рр. і був пов’язаний, передовсім, з розробкою системи калькулювання змінних витрат, що одержала назву «директ-кос- тинг», та виникненням системи обліку за центрами витрат, яка виникла в США. В той час в СРСР було опубліковано професо­ром М.Х.Жебрак ряд праць з «нормативного обліку». В 40-50 рр. управлінський облік є обов’язковим в університетах США, Німеч­чини та інших країн світу. Автори Хорнгрен і Фостер свою працю розпочинають словами «теперішні керівники багатьох компаній, таких як «Дженерал Моторе», «Пепсі-кола», в минулому були бух­галтерами». Досвід облікової роботи визначив ключову роль в їх кар’єрі, бо ці люди завдяки обліку, який пронизує всі служби під­приємства, були тісно пов’язані з оперативним плануванням та контролем». Підготовка бухгалтерів США орієнтує їх на управлін- ську діяльність.

  Внаслідок впровадження таких новацій в арсеналі фінансо­вих менеджерів з’явилася окрема підсистема бухгалтерського обліку, яка використовувала не тільки грошові вимірники і була орієнтована не лише на калькулювання собівартості продукції для складання офіційної звітності, а й на прийняття поточних управлінських рішень. Можна вважати, що управлінський об­лік як самостійна функція менеджменту сформувався в середині 50-х років.

  Починаючи з середини 60-х років XX ст., спостерігаються змі­ни у спрямованості управлінського обліку в напрямі забезпечення інформації для планування й контролю за допомогою аналізу рі­шення та обліку витрат за центрами відповідальності.

  Третій етап розвитку управлінського обліку почався в серед­ині 70-х років у зв’язку з посиленням ролі стратегічного управлін­ня в умовах глобальних змін у технології та в системах управління. Якщо до цього часу управлінський облік був орієнтований лише на управління виробництвом, то тепер він дедалі більше перетворю­ється на стратегічний управлінський облік.

  Перша програма з управлінського обліку розроблена в 1972 ро­ці Національною асоціацією бухгалтерів США.

  Починаючи з 1975 року, важливими чинниками, що вплинули на розвиток управлінського обліку, були:

 • автоматизація виробництва та комп’ютерні інформаційні технології;
 • глобальна конкуренція.
 • З 1986 року велику увагу приділяють зниженню витрат ре­сурсів, що використовуються в господарській діяльності, завдяки аналізу процесів і технологій управління витратами.

  З огляду на це, дедалі більшу увагу приділяють удосконаленню методів калькулювання собівартості продукції.

  Сучасний управлінський облік дедалі частіше розглядають як складник процесу стратегічного управління. Це пов’язано, пере­дусім, із посиленням ролі стратегічного управління за умов гло­бальних змін у технологіях і системах управління. Він, викорис­товуючи зовнішню та внутрішню інформацію, забезпечує потреби не тільки виробництва, а й маркетингу, управління дослідження­ми та інших функцій бізнесу, здійснює аналіз діяльності з ураху­ванням як поточних, так і довгострокових цілей, розробляє мето­ди отримання, збору інформації про вирішальні фактори успіху: якість, інновації, час тощо.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 15

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Сутність і організація управлінського обліку

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.