План

1. Поняття та принципи побудови звітності

2. Класифікація звітності та її користувачі

3. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності

4. Форми фінансової звітності

1. Поняття та принципи побудови звітності

Звітність - це система узагальнених показників, які характе­ризують діяльність підприємства за певний період.

Залежно від потреб управління, чинних законодавчих та нор­мативно-правових актів можна сформувати систему вимог до звітності (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Вимоги до звітності

Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсум­кових показників, що характеризують діяльність підприємства, здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Звіт­ним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, тобто період з 1 січня до 31 грудня. Проміжна звітність скла­дається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс підприємства складається станом на кінець остан­нього дня кварталу або року. Перший звітний період новостворе- ного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим 15 місяців. Тобто першим звітним роком є період до 31 грудня з дати набуття прав юридичної особи, а для тих, що на­були цього права після 1 жовтня - до 31 грудня наступного року. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з почат­ку звітного року до моменту ліквідації підприємства.

Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фі­нансову звітність органам, до сфери управління яких вони нале­жать, власникам, органам державної виконавчої влади та іншим користувачам (податковим, фінансовим, статистичним органам, фондам, банкам тощо).

Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтер­ського обліку, за достовірність якого несуть відповідальність ке­рівник і головний бухгалтер підприємства. Ця обставина зумов­лює засвідчення даних фінансової звітності підписами керівника і головного бухгалтера. Відповідно до чинного законодавства та установчих документів вони несуть відповідальність за організа­цію та здійснення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності.

Інформація, наведена у фінансових звітах, стає необхідною для користувачів завдяки властивим їй якісним характеристикам, основними з яких є зрозумілість, доречність, достовірність, порів- нюваність звітності.

Зрозумілість для користувачів означає, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтер­ського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретель­ністю.

Інформація є доречною, якщо впливає на економічні рішення користувачів, допомагаючи оцінюванню ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій, або допомагає їм підтвердити чи виправити їх минулі оцінки.

Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне ві­дображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів.

Інформація є достовірною, коли вільна від суттєвих помилок та упередженості, і користувачі можуть покластися на неї тією мі­рою, якою вона відображає або, як очікується, буде відображати дійсний стан справ.

Є два обмеження доречності й достовірності інформації.

Своєчасність. У випадку надмірної затримки з наданням звіт­ної інформації вона може втратити свою доречність.

Співвідношення вигід і витрат. Вигоди, отримані від інформа­ції, мають перевищувати витрати на її надання.

Порівнянність. Фінансова звітність має надавати можливість користувачам порівнювати:

• фінансові звіти підприємств за різні періоди;

 • фінансові звіти різних підприємств.
 • Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

 • автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприєм­ства;
 • безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що йо­го діяльність триватиме далі;
 • періодичності, що припускає розподіл діяльності підпри­ємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
 • історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріори­тет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
 • нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які бу­ло здійснено для отримання цих доходів. При цьому дохо­ди і витрати відображаються в обліку і звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати гро­шей;
 • повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні на­слідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
 • послідовності, який передбачає постійне (з року в рік) засто­сування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики має бути обгрунтована і розкрита у фі­нансовій звітності;
 • обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовують­ся в бухгалтерському обліку, мають запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
 • превалювання змісту над формою, за яким операції мають обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходя­чи з юридичної форми;
 • єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірюван­ня та узагальнення всіх операцій підприємства в його фі­нансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.
 • Фінансові звіти відображають фінансові результати операцій та інших подій, об’єднуючи їх в основні класи згідно з економіч­ними характеристиками. Ці основні класи мають назву елементи фінансових звітів.

  Елементи фінансових звітів:

 • активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому (економіч­на вигода є потенційною можливістю отримання підприєм­ством грошових коштів внаслідок використання активів);
 • зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, зумовить зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;
 • власний капітал - частина в активах підприємства, що за­лишається після вирахування його зобов’язань;
 • доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надхо­дження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання ка­піталу за рахунок внесків власників);
 • витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибут­тя активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення ка­піталу за рахунок його вилучення або розподілення власни­ками).
 • Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 20

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Фінансова звітність

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.