План

1. Поняття та класифікація фінансових інвестицій

2. Нормативно-правове і фінансове регулювання інвестиційної діяльності

3. Первинний облік фінансових інвестицій

4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій

1. Поняття та класифікація фінансових інвестицій

Інвестиції є вкладенням в капітал з метою наступного збільшення або збереження.

Інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій гро­мадян, юридичних осіб і держави з придбання і реалізації необо­ротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Інвестиційна діяльність поділяється на види, які залежать від джерела інвестування.

Інвестиційна діяльність охоплює не одну сферу економічного життя, вона спрямована на науково-технічний прогрес, державне управління економікою, фінансово-банківську діяльність, ціноут­ворення тощо.

Рис. 12.1. Суб'єкти інвестиційної діяльності

Суб’єкти інвестиційної діяльності (рис. 12.1) незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права в здійснен­ня цієї діяльності, визначають цілі, напрямки, види та обсяги ін­вестицій незалежно і самостійно, залучають для їх реалізації будь- яких учасників інвестиційної діяльності, часто організовуючи конкурси та торги.

Суб’єкти інвестиційної діяльності діють в інвестиційній сфері, де здійснюється практична реалізація інвестицій. До складу інвести­ційної сфери включаються: сфера капітального будівництва, еколо­гічна сфера, інноваційна сфера, сфера обігу фінансового капіталу і реалізації майнових прав суб’єктів інвестиційної діяльності.

Об’єктом інвестиційної діяльності може бути будь-яке майно. Перелік об’єктів поданий на рис. 12.2.

Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення най­більш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії фірми чи підприємства на окремих етапах їх розвитку.

Рис. 12.2. Об'єкти інвестиційної діяльності

І. Бланк пропонує найбільш комплек­сну класифікацію інвестицій (табл. 12.1).

Залежно від напрямів здійснення інвестиційної діяльності ви­діляють:

1) інтелектуальні інвестиції- придбання ліцензій, патентів, програмних продуктів; фінансування наукових розробок; підго­товка та перепідготовка фахівців;

2) ануїтет- інвестиції, які приносять вкладнику певний дохід через регулярні проміжки часу. Передусім це вкладення коштів у страхові та пенсійні фонди.

Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприєм­ством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивіден­дів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора.

До фінансових інвестицій відносяться інвестиції в:

 • акції;
 • облігації;
 • депозитні сертифікати;
 • казначейські зобов’язання;
 • інші цінні папери;
 • •капітал інших підприємств.

  Класифікація інвестицій

  Класифі­каційні оз­наки Види інвести­ цій Характеристика
  1. За об’єк­тами вкла­дення Реальні Вкладення коштів у реальні активи як мате­ріальні, так і нематеріальні, тобто виробницт­во, реконструкція, будівництво, модернізація певних потужностей, переоснащення вироб­ництва.
  Фінансові Вкладення коштів у різні фінансові інстру­менти, переважно у цінні папери
  2. За рівнем ризику Безризи- кові Вкладання коштів у об’єкти інвестування, за якими відсутній реальний ризик втрати капіталу і майже гарантовано отримання розрахункової суми інвестиційного доходу
  Ризикові Передбачає можливість втрати прибутку або всієї суми інвестованого капіталу
  Венчурні Пов’язане з кредитуванням і фінансуванням науково-технічних розробок і винаходів, та­кож характеризується найвищим ступенем ризику
  3. За суб’єктами інвестування Вітчизняні Характеризують вкладення капіталу рези­дентами, тобто юридичними або фізичними особами, даної країни в об’єкти інвестування, які знаходяться на її території
  Іноземні Передбачають вкладення капіталу нерези­дентами в об’єкти (інструменти) інвестуван­ня даної країни
  4. За харак­тером участі в інвесту­ванні Прямі Передбачають пряму участь інвестора у ви­борі об’єктів інвестування і вкладення капі­талу. Вони здійснюються шляхом безпосе­реднього вкладення капіталу до статутних капіталів інших підприємств. Пряме інвес­тування здійснюють в основному досвідчені інвестори, які повністю проінформовані про об’єкти інвестування
  Непрямі (портфель­ ні) Передбачають вкладення капіталу інвесто­ра, опосередковане іншими особами (фінан­совими посередниками)
  5. За періодом інвестування Коротко­ строкові Характеризують вкладення капіталу на період до одного року (короткострокові депозитні вклади, векселі, короткострокові облігації)
  Довгостро­ кові Характеризують вкладення капіталу на пе­ріод більше одного року (реальні інвестиції, пов’язані з процесом виробництва)
  6. За форма­ми власності капіталу, що інвестується Приватні Характеризують вкладення коштів фізичних і юридичних осіб
  Державні Характеризують вкладення капіталу дер­жавних підприємств, а також коштів дер­жавного бюджету різних рівнів і державних позабюджетних фондів
  Іноземні Характеризують вкладення іноземних інвесторів з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту
  Спільні Характеризують вкладення капіталу державних підприємств та іноземних інвесторів

  Поточні фінансові інвестиції - це інвестиції на строк, що не пе­ревищує одного року, та які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Серед поточних фінансових інвестицій розрізняють еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 12

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Облік фінансових інвестицій

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.